OBSAH

ÚVOD

1 OVZDUŠÍ

1A OVZDUŠÍ - EMISE

1A.1 KATEGORIE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ
1A.2 STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Velké zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 1)
Střední zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 2)
Malé zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 3, lokální topeniště)

Kotelny REZZO 3
Lokální topeniště

Celkové emise ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

1A.3 MOBILNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (REZZO 4)

Údaje o automobilové dopravě v Praze
Emise z automobilové dopravy

1B OVZDUŠÍ - IMISE

1B.1 HODNOCENÍ STAVU KVALITY OVZDUŠÍ
1B.2 KVALITA OVZDUŠÍ V PRAZE V ROCE 1995

Staniční síť sledování kvality ovzduší
Hodnocení znečištění ovzduší v Praze na základě výsledků ze staničních měření

1B.3 ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE, KVALITA SRÁŽEK
1B.4 PRAŠNÝ SPAD
1B.5 TĚŽKÉ KOVY V PRAŠNÉM AEROSOLU
1B.6 MOBILNÍ MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

1C OVZDUŠÍ - OSTATNÍ

1C.1 VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 1996 Z PRAŽSKÝCH STANIC
1C.2 SMOGOVÝ REGULAČNÍ SYSTÉM V PRAZE V ZIMNÍ SEZONĚ 1996 - 1997
1C.3 MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ (PROJEKT ATEM)
1C.4 SLEDOVÁNÍ CIZORODÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK
1C.5 VYBRANÉ ČINNOSTI MHMP V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ

2 VODA

2.1 POVRCHOVÁ VODA
2.2 MATEMATICKÝ MODEL PRO ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY PRAHY 
2.3 PITNÁ VODA

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě
Kvalita pitné vody

2.4 ODPADNÍ VODA
2.5 HAVARIJNÍ ÚNIKY ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

3 MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA

3.1 BILANCE PLOCH A EVIDENCE ZELENĚ - REGISTR POVRCHY A ZELEŇ
3.2 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
3.3 PÉČE O ZELEŇ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE
3.4 LESY
3.5 MAPOVÁNÍ VEGETACE PRAHY S VYUŽITÍM LETECKÝCH SPEKTROZONÁLNÍCH SNÍMKU
3.6 CHEMICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY
3.7 BIOMONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pravidelné sledování živé složky na vybraných lokalitách
Sledování výskytu borelií v klíšťatech

3.8 AEROBIOLOGICKÝ MONITORING OVZDUŠÍ V PRAZE V LETECH 1993 - 1996

4 ODPADY

4.1 EVIDENCE ODPADŮ
4.2 SBĚRNÝ DVŮR VOCTÁŘOVA
4.3 SKLÁDKY A STARÉ ZÁTĚŽE

5 HLUK

5.1 PŮSOBENÍ HLUKU A HODNOCENÍ HLUČNOSTI
5.2 HLUK Z POZEMNÍ DOPRAVY

Hluková měření a jejich výsledky
Protihluková opatření

5.3 LETECKÝ HLUK
5.4  STAVEBNÍ HLUK

6 DODATKY

6.1 VYBRANÉ ČINNOSTI MHMP PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE

Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) v hl. m. Praze

6.2 PRAHA V ČÍSLECH MĚSTSKÉ STATISTIKY
6.3 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
6.4 IMIP A INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V PRAZE

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ ÚDAJE

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

REJSTŘÍK OBRÁZKŮ

REJSTŘÍK TABULEK