Praha - životní prostředí 1997

Ovzduší Voda Krajina

Ovzduší

Voda

Krajina

Odpady Hluk Dodatky

Odpady

Hluk

Dodatky

 

OBSAH

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ ÚDAJE

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

REJSTŘÍK OBRÁZKŮ

REJSTŘÍK TABULEK


Redakce: Ing. J. Šolc

Digitální zpracování (HTML): M. Doležel

Grafické přílohy: EnviTypo - Ing. V. Gajdůšek, M. Vlachová

Digitální verze ročenky je zpracována podle publikace vydané tiskem.

Děkujeme všem autorům, spolupracovníkům a organizacím, které poskytly údaje pro zpracovnání ročenky.

 

Institut městské informatiky hl. města Prahy, Žatecká 2, 110 01 Praha 1

ÚVOD

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je periodikem, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prostředí v hl. m. Praze. Ročenka 1997 je osmá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP). Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti.

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1997 obsahuje standardní výběr údajů umožňující srovnání s minulými lety a přináší i některé nové informace. Její obsah je členěn podle jednotlivých složek prostředí: ovzduší, voda, městská a příměstská krajina, odpady a hluk. Další zajímavé údaje jsou obsaženy v tematicky různorodých dodatcích.

Rozsáhlá kapitola OVZDUŠÍ je členěna do tří hlavních oddílů: A - zdroje znečištění (emise), B - hodnocení kvality ovzduší na základě měřených údajů (imise) a C - ostatní související informace (smogový regulační systém, meteorologie, projekty související s problematikou ovzduší, aktivity Magistrátu hl. m. Prahy).

Kapitola VODA obsahuje standardní údaje o znečištění povrchových toků, o výrobě a kvalitě pitné vody, o produkci a čištění odpadních vod na území Prahy. Navíc je zařazena informace o matematickém modelu proti povodňové ochrany a vypočtené zátopové čáře.

V kapitole MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA jsou uvedeny bilancované údaje z ekologického hodnocení povrchů a zeleně území hl. m. Prahy po aktualizaci registru z r. 1995, dále pasáže věnované problematice ochrany přírody a systému městské zeleně. Opakovaně jsou zařazeny informace o hodnocení zdravotního stavu vegetace s využitím leteckého snímkování, nově pak výsledky geochemického mapování pražské aglomerace. Již tradiční jsou výsledky průzkumu kontaminace pražských půd a výsledky biomonitoringu.

Kapitola ODPADY obsahuje informace z evidence odpadů a z podkladů Magistrátu hl. m. Prahy, věnovaných problematice odpadového hospodářství - sběrný dvůr, skládky a staré zátěže.

Kapitola HLUK je převážně věnována problematice hluku automobilové dopravy. Obsahuje informace zpracované z výsledků měření realizovaných na území města. Dále jsou uvedeny údaje o problematice leteckého a stavebního hluku. 

V kapitole DODATKY jsou uvedeny další informace o činnostech Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí. Následuje standardní část věnovaná statistickým údajům o Praze se zaměřením na demografii. Již podruhé je zařazena pasáž o systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Ročenku tradičně uzavírá pasáž věnovaná Informačnímu systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP).

Pro zpracování ročenky byla kromě údajů z databáze IOŽIP využita i řada dalších podkladů poskytnutých různými institucemi pro tuto publikaci. Významným podílem přispěl odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Většinou jsou uvedeny údaje z roku 1996 a tam, kde to bylo možné, i z části roku 1997. Publikace je nazvána podle roku vydání v souladu s uzancí u obdobných statistických publikací i s ročenkou Životní prostředí České republiky. Ročenku doplňuje evidence účelových tématických publikací a standardních mapových výstupů. Jde zejména o katalogové listy Atlasu životního prostředí v Praze. Doporučujeme čtenářům ročenky užívat jako samostatné grafické přílohy.

Věříme, že naše publikace včetně této ročenky splní svůj cíl a přinesou cenné informace všem zájemcům o problematiku životního prostředí v Praze .