ovzduší
OVZDUŠÍ

voda
VODA

krajina
KRAJINA

odpady
ODPADY

hluk
HLUK

dodatky
DODATKY

úvod

ÚVOD

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prostředí v Praze. Ročenka 1998 je devátá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP). Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti.
Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1998 obsahuje standardní výběr údajů, umožňující srovnání s minulými lety, a přináší i některé nové informace. Obsah ročenky je členěn podle jednotlivých složek prostředí: ovzduší, voda, městská a příměstská krajina, odpady a hluk. Další zajímavé údaje jsou obsaženy v tematicky různorodých dodatcích.

Rozsáhlá kapitola OVZDUŠÍ je členěna do tří hlavních oddílů: A - zdroje znečištění (emise), B - hodnocení kvality ovzduší na základě měřených údajů (imise) a C - ostatní související informace (meteorologie, smogový regulační systém, projekty související s problematikou ovzduší, aktivity Magistrátu hl. m. Prahy).

Kapitola VODA obsahuje standardní údaje o znečištění povrchových toků, o výrobě a kvalitě pitné vody, o produkci a čištění odpadních vod i o haváriích s důsledky na kvalitu povrchových a podzemních vod na území Prahy.

V kapitole KRAJINA jsou uvedeny bilancované údaje z evidence katastru nemovitostí a pasáže věnované problematice ochrany přírody a systému městské zeleně. Navazují informace o pokračujícím projektu hodnocení zdravotního stavu vegetace s využitím leteckého snímkování. Dále jsou standardně zařazeny výsledky průzkumu kontaminace pražských půd, výsledky biomonitoringu a sledování výskytu pylu a spor v ovzduší.

Kapitola ODPADY obsahuje údaje o evidenci odpadů a informace z podkladů Magistrátu hl. m. Prahy, které jsou věnovány problematice odpadového hospodářství - sběr nebezpečných odpadů, sběrný dvůr, optimalizace svozu komunálního odpadu. Dále jsou uvedeny údaje o projektech řešících evidenci a likvidaci skládek a starých zátěží.

Kapitola HLUK je převážně věnována problematice hluku z automobilové dopravy. Obsahuje informace získané z výsledků měření a zpracování hlukových map na území města. Dále jsou uvedeny údaje o problematice leteckého a stavebního hluku.

V kapitole DODATKY je uveden přehled vybraných zákonů a vyhlášek k problematice životního prostředí a informace o aktivitách Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Následuje standardní část věnovaná statistickým údajům o Praze se zaměřením na demografii. Již potřetí je zařazena pasáž o systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Novým tématem je pasáž o územním plánování. Ročenku tradičně uzavírá pasáž věnovaná Informačnímu systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP).

voda_98.jpg

Pro zpracování ročenky byly využity údaje nejen z databáze IOŽIP, ale i řada dalších podkladů poskytnutých různými institucemi. Významným podílem přispěl Magistrát hl. m. Prahy. V ročence jsou uvedeny převážně údaje z roku 1997 a tam, kde to bylo možné, i z části roku 1998. Publikace je nazvána podle roku vydání v souladu se způsoby užívanými u obdobných statistických publikací i s ročenkou Životní prostředí České republiky.
Ročenku doplňuje edice účelových tematických publikací, map, výstupů na CD-ROM a výstupů vystavených na Internetu. Věříme, že tato ročenka i ostatní publikace splní svůj cíl a přinesou cenné informace všem zájemcům o problematiku životního prostředí v Praze.

AUTOŘI

KONTAKTY

ZKRATKY


TITULNÍ STRANA

 

OBSAH