WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

A3  INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE HL. M. PRAHY

Indikátory udržitelného rozvoje usnadňují hodnocení pokroku k udržitelnosti, umožňují srovnání s doporučenými hodnotami, legislativními limity, srovnání mezi státy, regiony, městy, umožňují stanovení cílů rozvoje, zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků. Při hodnocení trvale udržitelného rozvoje jsou zvažovány aspekty environmentální, ekonomické a sociální. Přehled indikátorů uvedených v této kapitole představuje výběr indikátorů zaměřených zejména na oblast životního prostředí. Výběr indikátorů a jejich hodnot je zpracován redakcí ročenky s ohledem na různé mezinárodně uznávané metodiky, zkušenosti z účasti v projektech a potřeby koncepčních dokumentů města, ale i s ohledem na dostupnost údajů pro hl. m. Prahu.

Podněty zohledněné při výběru indikátorů:

  • Sada společných evropských indikátorů (European Common Indicators)
  • Projekt CEROI (Cities Environment Report on Internet), UNEP
  • Projekt Urban Ecosystem Europe
  • Soutěž Evropské zelené město (European Green Capital Award)
  • Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy
  • Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy
  • Územní energetická koncepce hl. m. Prahy
  • Územně analytické podklady hl. m. Prahy.

Tab. A3.1 Vybrané indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy

Indikátor

Jednotka
Unit

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Zdroj6)
Source6)

Indicator

Roční spotřeba
paliv a energie
na obyvatele
po přeměnách

GJ/obyv./rok
GJ/capita/year

50,4

 

 

 

49,1

 

 

 

 

MHMP, ÚRM

Annual consumption
of fuel and energy
per inhabitant after
the conversion

Z toho
  – tuhá paliva
  – kapalná paliva
  – plynná paliva
  – CZT
  – elektřina


%


4,7 %
0,4 %
41,1 %
25,0 %
28,8 %

 

 

 


4,0 %
0,3 %
40,3 %
24,9 %
30,6 %

 

 

 

 

 

Out of that
  – solid fuel
  – liquid fuel
  – gaseous fuel
  – central heat
  – electricity

Roční spotřeba elek-
třiny v domácnostech
na obyvatele1)

kWh/obyv./rok
kWh/capita/year

1 138

1 137

1 171

1 193

1 239

1 248

1 231

1 245

1 172

PRE, ČSÚ,
MHMP

Annual electricity
consumption
per capita
1)

Dopravní výkon
motorových vozidel
na obyvatele

tis.vozokm/
obyv./rok
thousand vehicle-
km/capita/year

4,85

5,04

5,34

5,58

5,61

5,66

5,77

5,63

5,63

TSK ÚDI

Annual
vehicle-kilometres
travelled per capita

Celkový počet
vozidel na obyvatele2)

počet/obyv.
number/capita

0,65

0,67

0,672)

0,63

0,64

0,64

0,65

0,74

0,73

TSK ÚDI

Total number of
vehicles per capita
2)

Délka značených
cyklistických stezek
a cyklistických tras3)

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMP

Length of marked
bicycle paths and
cycling routes
3)

  – cyklistické stezky
  – cyklopruhy,
cyklopiktogramy
  – cyklistické trasy

 

 

60,0


180,0

61,1


187,7

64,3


197,7

67,8


230,7

91,4


242,3

111,8
1,8

291,7

130,2
7,8

317,6

136,5
44,1

345,6

 

  – bicycle paths
  – bicycle lanes, picto-
grams for cyclists
  – cycling routes

Emise NOx
do ovzduší 4)

t/obyv./rok
tonnes/capita/year

0,019

0,018

0,019

0,020

0,017

0,019

0,016

0,015

0,015

ČHMÚ, ATEM,
MHMP

Air emissions
of NO
x4)

Emise SO2
do ovzduší 4)

t/obyv./rok
tonnes/capita/year

0,0030

0,0022

0,0022

0,0023

0,0022

0,0019

0,0012

0,0014

0,0013

ČHMÚ, ATEM,
MHMP

Air emissions
of SO
24)

Kvalita ovzduší –
počet případů
překročení limitu
PM10 (stanice
s největším počtem
překročení)

počet
number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČHMÚ

Quality of local air –
number of excee-
dances of the PM
10
limit value (station with
the highest number
of exceedances)

  – dopravní stanice

  – pozaďové stanice

 

 

85
(n. Republiky)
60
(Riegrovy sady)

140
(Smíchov)
68
(Riegrovy sady)

135
(Smíchov)
20
(Kobylisy)

66
(Legerova)
34
(Riegrovy sady)

129
(Legerova)
38
(Řeporyje)

97
(Legerova)
4
(Řeporyje)

49
(Legerova)
4
(Řeporyje)

13
(Smíchov)
6
(Řeporyje)

 

  – traffic stations

  – background
stations

Průměrná spotřeba
vody v domácnostech

l/den/obyv.
l/day/capita

137,9

134,7

136,6

130,8

126,8

130,0

128,7

121,6

114,1

PVK, ČSÚ

Average household
water consumption

Jakost vody na
povrchových tocích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČHMÚ,
Povodí Vltavy

Water quality of
surface watercourses

  – BSK5
  – P celkový
  – N jako NO3

mg O2/l
µg/l
mg/l

1,74
0,18
3,17

2,14
0,15
3,68

2,53
0,14
2,86

2,21
0,13
3,10

2,10
0,12
3,06

2,17
0,10
2,70

2,34
0,08
2,31

2,53
0,08
2,60

2,04
0,08
2,60

 

  – BOD
  – P total
  – N as NO
3

Podíl obyvatel
napojených na
veřejnou kanalizaci

%

99,4

99,2

99,6

99,5

99,2

99,2

99,7

99,0

99,0

ČSÚ

Percentage of inha-
bitants connected
to the public sewage
system

Podíl čištěných
odpadních vod5)

%

100,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

ČSÚ

Percentage of waste
water treated
5)

Čištění odpadních
vod – odstraněné
znečištění – BSK5)

%

93,0

 

96,0

97,3

97,7

97,9

97,8

97,8

97,9

PVK

Waste water treat-
ment – percentage
of pollution removed
as BOD
5)

Rozloha chráněných
území jako podíl
na celkové rozloze

%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHMP, ÚRM

Area of protected
areas as percentage
of the City total area

  – zvláště chráněná
území
  – přírodní parky

 

 4,3

19,7

 4,3

19,7

 4,3

19,7

 4,3

19,7

 4,4

19,7

 4,4

19,7

 4,4

19,7

 4,4

19,7

4,4

19,7

 

  – specially
protected areas
  – nature parks

Produkce odpadů na
obyvatele (celkem)6)

t/obyv./rok
tonnes/capita/year

2,20

3,20

2,90

3,15

3,00

2,93

3,78

4,17

4,89

CENIA,
MHMP

Waste production
per capita (total)
6)

Z toho
  – komunální odpady
  – nebezpečné
odpady
  – odpady z do-
mácností

 


0,402
0,225

0,220


0,450
0,309

0,240


0,418
0,181

0,250


0,475
0,105

0,260


0,409
0,160

0,270


0,440
0,132

0,276


0,474
0,097

0,285


0,488
0,080

0,294


0,640
0,088

0,308

 

Out of that
  – municipal waste
  – hazardous waste

  – household waste

Podíl odpadů
odstraněných
skládkováním

%

10,3

18,5

11,0

7,6

7,9

7,25

7,9

9,5

3,0

CENIA,
MHMP

Percentage
of waste disposed
by landfilling

Podíl odpadů
odstraněných
spalováním

%

9,0

5,7

6,5

5,9

0,1

0,1

0,1

0,07

0,06

CENIA,
MHMP

Percentage
of waste disposed
by incineration

Podíl využitých
odpadů
  – z toho energe-
tické využití

%

8,7

22,2

29,7

38,8

1,2

36,6

7,0

54,2

6,2

49,3

4,7

71,0

4,1

52,8

3,6

CENIA,
MHMP

Percentage
of reused waste
  – of which used to
energy production

Hluk – podíl
obyvatelstva
vystaveného hluku7)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZd,
Akustika
Praha

Noise – percentage
of population
exposed to noise
7)

  – Lden (nad 55 dB)

 

 

 

 

 

 

 

53,1 (87)

 

 

 

  – daytime
(above 55 dB)

  – Lnoc (nad 45 dB)

 

 

 

 

 

 

 

52,0 (85)

 

 

 

  – nighttime
(above 45 dB)

Počet hospitalizova-
ných pro nemoci
dýchací soustavy
na 1000 obyvatel

Počet na
1000 obyvatel
Number per
1,000 inhabitants

14,8

15,3

16,2

15,4

17,6

14,7

15,0

14,0

17,7

ÚZIS

The number of
respiratory diseases
hospital admissions
per 1,000 inhabitants

Střední délka života
při narození

roky
years

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSÚ

Life expectancy
at birth

  – muži
  – ženy

 

73,58
79,03

73,71
78,94

73,68
79,15

74,10
79,60

74,70
80,00

75,21
80,36

75,60
80,70

75,90
80,70

76,25
80,80

 

  – males
  – females

1) Roční spotřeba elektřiny – přepočet údajů PRE za Prahu a Roztoky u Prahy.

2) Automobilová doprava – údaje o počtu evidovaných motorových vozidel za rok 2003 jsou zatíženy chybou.

3) Cyklistická doprava – údaje jsou převzaty z Koncepce rozvoje cyklodopravy v Praze do roku 2020. Přepočet starších údajů.

4) Emise – od roku 2001 uplatněna nová metodika pro výpočet emisí z mobilních zdrojů, od roku 2002 nová metodika pro malé stacionární zdroje.
Uvedené celkové emise jsou odvozeny součtem posledních dostupných údajů (stacionární zdroje – aktualizovány každoročně, mobilní zdroje – dvouletý cyklus).

5) Čištění odpadních vod – z důvodu povodní v srpnu 2002 neuváděna hodnota za tento rok.

6) Odpady – indikátory dle Programu odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH). Od roku 2002 uplatněna nová metodika.

7) Hluk – výpočet podle německé metodiky VBEB (údaje v závorce podle metodiky WG-AEN). Strategická hluková mapa aglomerace Praha (2007).

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011