WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B3.1  BILANCE PLOCH

Bilance ploch uvedená v této kapitole vychází z evidence katastru nemovitostí, kterou spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Součástí evidence jsou úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP), uvedené dále vždy k poslednímu dni příslušného roku.

Údaje dokumentují dlouhodobý trend nárůstu evidovaných zastavěných ploch na území města. Ve srovnání s rokem 1990 je v roce 2009 zaznamenán nárůst zastavěných ploch o 786 ha, tj. 18,5 %, resp. 1,6 % z celkové rozlohy města. Tento nárůst jde na vrub úbytku zemědělské půdy. Na druhé straně je zřetelný nárůst evidovaných lesních ploch za stejné období (166 ha, tj. 3,4 % v kategorii, resp. 0,3 % z celkové rozlohy města).

Tab. B3.1.1 Úhrnné hodnoty druhů pozemků (v hektarech)

Druh pozemku

Kód

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Land type

Zemědělská půda

02–07

20 985

20 870

20 788

20 691

20 516

20 427

Farmland

  – Orná půda

02

15 430

15 329

15 269

15 183

15 009

14 933

  – Arable land

  – Chmelnice

03

1

0

0

0

0

0

  – Vineyards

  – Vinice

04

11

11

11

11

10

10

  – Hop-fields

  – Zahrady

05

3 996

3 992

3 978

3 976

3 975

3 979

  – Gardens

  – Ovocné sady

06

680

672

664

657

650

634

  – Orchards

  – Trvalé travní porosty

07

868

866

866

865

872

871

  – Permanent grassland

Lesní půda

10

4 920

4 927

4 960

4 970

5 021

5 030

Forest land

Vodní plochy

11

1 079

1 079

1 079

1 078

1 079

1 075

Water bodies

Zastavěné plochy

13

4 871

4 884

4 907

4 955

5 005

5 027

Built-up areas

Ostatní plochy**

14

17 753

17 853

17 876

17 910

17 981

18 051

Other lands**

Celková výměra*

 

49 608

49 613

49 610

49 605

49 603

49 610

Total area*

Poznámka:
* Rozdíly v celkové výměře jsou způsobeny zaokrouhlováním
** Ostatní plochy zahrnují i staveniště

Zdroj: ČÚZK

Obr. B3.1.1  Úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků

b3_1_01

Zdroj: ČÚZK

Obr. B3.1.2  Přehled katastrálních území v hl. m. Praze

b3_1_02

Zdroj: ČÚZK, ÚRM

Obr. B3.1.3  Druh pozemku podle kategorií katastru nemovitostí, stav k 31. 12. 2009

b3_1_03

Zdroj: ČÚZK, ÚRM

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011