WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B3.3  OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Pro území hl. m. Prahy zajišťuje agendu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP). Pro rok 2009 lze na tomto úseku uvést následující skutečnosti:

  • Na území hl. m. Prahy byla k 31. 12. 2009 zajištěna legislativní ochrana 90 maloplošných zvláště chráněných území, která jsou vyhlášena za národní přírodní památku, přírodní památku nebo přírodní rezervaci. Jedná se o široké spektrum území od geologických a paleontologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní, o celkové rozloze více než 2200 ha (cca 4,4 % z celkové rozlohy města). V roce 2009 byla nově zřízena s účinností
    od 1. 10. 2009 přírodní památka Prameniště Blatovského potoka.
  • V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládními nařízeními k 31. 12. 2009 schváleno na území města celkem 12 evropsky významných lokalit (část EVL Břežanského údolí se nachází na území Středočeského kraje). V roce 2009 přibyly následující lokality – Chuchelské háje, Havránka a Salabka, Kaňon Vltavy u Sedlce a Prokopské údolí (s platností od 3. 11. 2009).
  • Na území hlavního města bylo zřízeno 11 přírodních parků. (Pozn.: 15. 12. 2009 schválila Rada HMP nařízení hl. m. Prahy o zřízení dvanáctého přírodního parku Smetanka. Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2010.)
  • Současně byla k 31. 12. 2009 provedena registrace 25 významných krajinných prvků, jakožto přírodovědně cenných segmentů krajiny. V roce 2009 byl zaregistrován nový významný krajinný prvek – Podmáčená louka pod rybníkem Jordánek (nabytí právní moci 16. 9. 2009). Předmětem ochrany jsou zde podmáčené louky s výskytem zvláště chráněných rostlin.
  • Celkem 190 stromů požívalo k 31. 12. 2009 ochranu jakožto stromy památné (památné stromy jsou vyhlašovány jako jedinci, skupiny nebo stromořadí). V průběhu roku 2009 bylo přitom vyhlášeno 19 památných stromů. V roce 2009 bylo celkem ošetřeno 14 kusů památných stromů. Proběhla kontrola značení památných stromů a následně byla provedena oprava značení, případně bylo instalováno značení nové u nově vyhlášených stromů a v případech, kdy došlo k jeho poškození, zničení nebo zcizení značení. V roce 2009 byla provedena revize všech památných stromů včetně jejich rozměrů.

Obr. B3.3.1  Ochrana přírody a krajiny, 2009

b3_3_01

Zdroj: OOP MHMP, ÚRM

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011