WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B3.4  MĚSTSKÁ ZELEŇ

V této kapitole jsou uvedeny informace o obnově a péči o městskou zeleň (parky, stromořadí) v roce 2009, dále jsou zde zařazeny údaje o činnostech souvisejících s výkonem péče o krajinu a zeleň, včetně lesů, potoků a chráněných území, které v rámci samosprávné působnosti zajišťuje Odbor ochrany prostředí Magistráty hl. m. Prahy (OOP MHMP).

B3.4.1  Obnova mimořádně významných pražských parků

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy „Zásady péče o zeleň v hlavním městě Praze“ (dále Zásady) je nastaven systém péče o zeleň. Parky a parkově upravované plochy jsou rozděleny do 4 kategorií. Parky I. kategorie (tzv. plochy mimořádného významu) ve vlastnictví města jsou ve správě hl. m. Prahy (správu zajišťuje Odbor ochrany prostředí MHMP). Parky II. a parky III. kategorie a tzv. parkově upravované plochy (IV. kategorie) v majetku města jsou svěřeny do péče městských částí, na jejichž území se parky nacházejí.

Celková výměra zahrad a parků v majetku města činí přibližně 2649 ha, z toho přibližně 232 ha v I. kategorii, 71,4 ha ve II. kategorii, 188,1 ha ve III. kategorii a 2157,2 ha ve IV. kategorii.

Obr. B3.4.1  Zahrady a parky I. kategorie – orientační mapka

b3_4_01

Zdroj: OOP MHMP

Odbor ochrany prostředí MHMP mimo pravidelné údržby pokračuje i v nezbytné obnově parků, uličních stromořadí a zajišťuje rozvojové projekty zeleně. Na základě schválených projektových dokumentací se postupně obnovují následující zahrady a parky I. kategorie: Letenské sady, zahrada Kinských, komplex zahrad vrchu Petřína, Královská obora, park na vrchu Vítkově.

Stejně jako v minulosti, byla i v roce 2009 v parcích I. kategorie prováděna výsadba stromů, keřů a cibulovin, revitalizace, arboristické práce, stavební práce apod. Informace k jednotlivým parkům jsou uvedeny v podrobné elektronické verzi ročenky.

Nahoru

B3.4.2  Stromořadí

Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí I. kategorie významu vysadit více než 3210 nových stromů.

I v roce 2009 pokračovala postupná obnova uličních stromořadí I. kategorie. Péči o stromořadí zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy na základě smlouvy s MHMP. Při obnovách je kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou. Počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených. V roce 2009 bylo pokáceno 83 kusů, vysazeno 159 kusů.

V roce 2009 proběhly práce zejména v lokalitách: U Nemocnice a Lipová – Praha 2, Korunní – Praha 2, Francouzská – Praha 2, Škroupovo náměstí – Praha 3, Hořejší nábřeží (úsek Vltavská– Palackého most) – Praha 5, Janáčkovo nábřeží – Praha 5, Střešovická – Praha 6, Českomoravská – Praha 9, Estonská – Praha 10, Sokolovská – Praha 9, Tupolevova – Praha 18 - Letňany.

Obr. B3.4.2  Obnova stromořadí I. kategorie

b3_4_02

Zdroj: OOP MHMP

Obr. B3.4.3  Ukázky obnovy pražských parků I. kategorie

b3_4_03

Zdroj: OOP MHMP

Obr. B3.4.4  Ukázky obnovy stromořadí I. kategorie v roce 2009

b3_4_04

Zdroj: OOP MHMP

Nahoru

B3.4.3  Lesy

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8, odst. 2c zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.

Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. V současné době lesní porosty zaujímají přibližně 10 % z celkové rozlohy města. Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, jak se měnily důvody zalesňování: od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel nově vznikajících sídlišť.

Na území hlavního města Prahy bylo k 1. 1. 2010 celkem 5030 ha lesních pozemků. Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru ochrany prostředí zajišťuje správu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 2700 ha. Dalších cca 1700 ha lesních pozemků je v majetku státu a 630 ha v majetku fyzických a právnických osob. Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským plánem (LHP), který se zpracovává vždy na desetileté období. V lednu 2004 začal platit nový LHP na období 2004–2013.

Péče o lesy v majetku hl. m. Prahy

V roce 1994 schválilo Zastupitelstvo HMP záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. K 31. 12. 2009 bylo vykoupeno do majetku města přes 209 ha lesa, tím je na této ploše zajištěna řádná lesnická péče. V lesích vlastněných městem pokračují výchovné a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových, akátových a borových monokultur ve špatném zdravotním stavu na porosty smíšené), obnovy a údržby cest, sbírání papírů, vyvážení košů a sekání luk. Lesy jsou doplňovány rekreačními prvky, kterých je v současné době evidováno více než 3700 kusů (zejména lavičky a lavice, koše, altány, herní prvky pro děti, vítací tabule aj.).

Výrazným trendem posledních let, kromě stálého nárůstu počtu návštěvníků, je příklon k šetrnému, trvale udržitelnému a přírodě blízkému hospodaření v lesích. I s ohledem na tuto skutečnost prošel v roce 2007 lesní majetek hl. m. Prahy certifikací, a to jak systémem PEFC (Pan European Forest Certification Council), tak v roce 2007 i systémem FSC (Forest Stewardship Council).

V roce 2009 bylo nově zalesněno 149 700 m2 původně zemědělských půd, a to v lokalitách Běchovice (12,56 ha), Dubeč (0,75 ha), Řeporyje (0,18 ha), Klukovice (0,30 ha) a Kbely (1,18 ha). Celkem bylo vysázeno více než 136 000 sazenic, z toho 75 % listnáčů. Založeno bylo 10,86 ha lučních porostů s výsadbami jednotlivých solitérních dřevin.

Obr. B3.4.5  Vývoj nově zalesněných ploch, 2002–2009

b3_4_05

Zdroj: OOP MHMP

Obnova v lesích probíhá přísně maloplošně – průměrná velikost obnovované plochy v roce 2009 činila 10 arů. Průměrné roční těžby činí v lesích v majetku hl. m. Prahy v posledních letech 2–4 m3.ha-1 lesa, což je cca polovina přírůstu. V roce 2009 činila celková těžba pouze 2,3 m3.ha-1 lesa (z poloviny tzv. nahodilá těžba). Hospodaření v lesích v majetku hl. m. Prahy se striktně řídí ekologickými principy. Ve stávajících lesích bylo při obnově porostů zalesněno 6,13 ha holin a bylo vysázeno 48 470 sazenic. V rámci vylepšení starších lesních kultur bylo vysázeno 39 600 kusů sazenic. Na nadprůměrně velké výměře 12 400 m2 (17 % z celkové plochy obnovy) bylo v stávajících lesích dosaženo přirozené obnovy porostů (převážně přirozené zmlazení dubu). Celkem tedy byly v stávajících lesích obnoveny lesní porosty na ploše 73 700 m2.

Lesy na území hl. m. Prahy plní především mimoprodukční funkce lesa, zejména funkce rekreační, což je dáno především extrémně vysokou návštěvností (dle průzkumu návštěvnosti se jedná o 2250–7400 osob na 1 hektar lesa za rok). Na podporu rekreačních funkcí je v lesích umístěno velké množství drobného mobiliáře. Z důvodů maximalizace rekreačních funkcí lesů mají vybrané části lesa charakter lesoparků, příp. parkově upravených lesů, takže část lesních pozemků není zalesněna, ale celkem na 130 ha se nacházejí lesní rekreační louky, které se pravidelně udržují. Nové rozsáhlé louky jsou založeny zejména v lesoparku Letňany (15 ha) a lesoparku Vinice (10 ha).

Obr. B3.4.6  Mladé výsadby; mimoprodukční funkce lesa – rekreační funkce

b3_4_06

Zdroj: OOP MHMP

Nahoru

B3.4.4  Revitalizace nádrží a potoků

Potoky a vodní díla ve správě hl. m. Prahy

Na území Prahy se k 31. 12. 2009 nacházelo cca 290 ha vodních ploch, z čehož bylo 182 rybníků o ploše 180 ha, 3 přehradní nádrže o ploše 57 ha a 37 retenčních nádrží o ploše 29 ha. Hlavní město Praha, zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP (OOP MHMP), spravovalo k danému datu 47 rybníků, 4 vodní díla a 33 retenční nádrže. K nejvýznamnějším nádržím patří Vodní dílo Hostivař (34,9 ha), Vodní dílo Džbán (13 ha), Vodní dílo Jiviny (9 ha) a Počernický rybník (19,4 ha), který je zároveň nejcennější vodní plochou z hlediska výskytu fauny a flóry.

Územím Prahy protéká kromě Vltavy a Berounky ještě cca 360 km drobných vodních toků. Z toho 249 km má ve správě hl. m. Praha, včetně přibližně 120 ha zeleně podél těchto vodotečí. Mezi nejvýznamnější pražské potoky patří Rokytka, BotičLitovicko-Šárecký potok, Dalejský potok Kunratický potok. Z historického hlediska je významný potůček Brusnice.

Od roku 2003 je zajišťována realizace dlouhodobého projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží ve spolupráci s organizací Lesy hl. m. Prahy (www.lesypraha.cz). Cíle projektu jsou stanoveny ve třech kategoriích: ekologické, technické, kulturně-historické a společenské. Ukončení projektu bylo stanoveno na rok 2010. Do konce roku 2009 bylo v rámci projektu opraveno, odbahněno nebo vybudováno 27 nádrží. Opravy dalších 5 budou v roce 2010 zahájeny.

Od roku 2007 probíhá v hl. m. Praze také dlouhodobý projekt revitalizace pražských potoků (www.lesypraha.cz). Revitalizace technicky upravených koryt v přírodních lokalitách je důležitým krokem ochrany a zlepšování životního prostředí zejména v městských aglomeracích. Revitalizace vrací potokům nejen život, ale i přírodní krásu. V roce 2009 byly realizovány či ukončeny projekty na potocích: Dalejský potok, Cibulka, Litovicko-Šárecký potok a Botič.

V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) jsou i na malých vodních tocích vyhlašována záplavová území. Do konce roku 2008 bylo vyhlášeno záplavové území v povodí Botiče, povodí Litovicko-Šáreckého potoka, povodí Dalejského potoka, povodí Motolského potoka, povodí Rokytky a v povodí Kunratického potoka. V průběhu roku 2009 bylo dokončeno zpracování generelů Drahaňského potoka, Vrutice, Lipeneckého potoka a Kyjovského potoka.

Obr. B3.4.7  Vodní toky a vodní díla na území hl. m. Prahy

b3_4_07

Zdroj: MHMP

Obr. B3.4.8  Obnova a revitalizace pražských nádrží a potoků

b3_4_08

Zdroj: OOP MHMP

Nahoru

B3.4.5  Péče o zvláště chráněná území

Pražská chráněná území vznikla činností člověka, který po staletí a někde i po tisíciletí ovlivňoval krajinu, kterou dnes nazýváme krajinou kulturní. V některých místech (např. přírodní rezervace Divoká Šárka, Prokopské údolí, zvláště chráněná území v oblasti Troje či přírodní památka Hrnčířské louky) můžeme nazvat současnou údržbu péčí o přírodní území města tradičními metodami směřujícími k obnovení a zachování historické krajiny. Postupně se daří potlačovat nevhodné a agresivní dřeviny a vytvářet podmínky pro návrat a opětovné šíření rostlinných společenstev, ale i odpovídající dřevinné skladbě lesních porostů. Hlavní město České republiky Praha si uvědomuje cenu a význam svých dochovaných přírodních lokalit. Součástí péče o tato území je i osvěta a výchova.

Také v roce 2009 probíhala průběžná údržba naučných stezek a pokračovala tvorba internetové stránky www.prazskestezky.cz. Z dalších činností lze uvést údržbu studánek a pramenů, umisťování informačních tabulí, informování na internetových stránkách města, přeměna a zmlazování porostů, obhospodařování luk, řízená pastva na vybraných plochách, údržba sadů, skalních profilů, odstraňování černých skládek apod.

Obr. B3.4.9  Ukázka webové aplikace o naučných stezkách v Praze (www.prazskestezky.cz)

b3_4_09

Zdroj: OOP MHMP

Obr. B3.4.10  Řízená pastva ovcí a koz (přírodní rezervace Divoká Šárka)

b3_4_10

Zdroj: OOP MHMP

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011