WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B4.1  EVIDENCE ODPADŮ

Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 2007 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí (do roku 2006 údaje spravoval Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Centrum pro hospodaření s odpady – CeHO).

Data o odpadech jsou získávána na základě jednotlivých hlášení uvedených ve vyhláškách daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech: (a) vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (b) vyhláškou č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, (c) vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, vše v platném znění.

Zvýšení produkce odpadů za rok 2009 je způsobeno především použitím dopočtu produkce odpadů od firem, které nedosáhly množství limitu, který je stanoven zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, pro zaslání ročního hlášení nebo hlášení neposlaly, přestože limit pro ohlášení splnily.

Tab. B4.1.1 Produkce odpadů [t.rok-1]

Odpady

2005

2006

2007

2008

2009

Waste

Celkem

3 535 128

3 467 178

4 496 597

5 223 751

6 080 085

Total

Z toho v kategorii:

 

 

 

 

 

Out of that in category

  – Nebezpečné odpady

186 313

156 453

115 559

103 320

109 842

  – Hazardous

  – Ostatní

3 345 815

3 310 725

4 381 069

5 120 430

5 970 243

  – Others

Zdroj: CENIA (ISOH), OOP MHMP

Obr. B4.1.1  Podíl produkce odpadů podle kategorií, Praha, 2009

b4_1_01

Zdroj: CENIA (ISOH), OOP MHMP

Obr. B4.1.2  Využívání odpadu

b4_1_02

Pozn.: V závorce uvedeny kódy pro Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Zdroj: CENIA (ISOH), OOP MHMP

Obr. B4.1.3  Podíl odstraňovaného a využívaného odpadu z celkové produkce

b4_1_03

Zdroj: CENIA (ISOH), OOP MHMP

Tab. B4.1.2 Přehled zařízení k úpravě, využití a odstranění odpadů v hl. m. Praze, 2009

Zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů
Facilities for waste processing, use, and disposal

Počet
Number

Projektovaná kapacita1)
Designed capacity1)
[t.rok-1] / [t.year-1]

Zpracované odpady v roce 2009
Waste processed in 2009
[t]

R1

Zařízení na energetické využívání odpadů
Facilities for energy use of waste

1

310 000

208 225

R2–R11

Zařízení na materiálové využívání odpadů
Facilities for material reuse of waste

15

1 674 220

2)

R12 +
Z1

Zařízení na předúpravu odpadů +
Třídění, paketace, stříhání apod.
Facilities for waste pretreatment +
Sorting, pelletising, cutting, etc.

52

1 455 287

2)

D9

Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu
Facilities for physicochemical treatment

7

41 330

2)

D10

Spalovny / Incinerating plants

2

3 360

2 911

D1

Skládky / Landfills

1

350 000

181 406

1) Projektovaná kapacita není známa u všech zařízení.

2) Údaje nejsou k dispozici.

Zdroj: CENIA (ISOH), OOP MHMP

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011