WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B4.2  KOMPLEXNÍ NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

Systém sběru komunálního odpadu (KO) v Praze

V roce 2009 probíhala 12. rokem realizace Projektu hospodaření s odpady na území hl. m. Prahy. Principem tohoto projektu schváleného usnesením rady ZHMP č. 47 z roku 1996 je celoplošné komplexní třídění komunálního odpadu (KO). Tento dlouhodobý projekt je realizován v souladu s Plánem odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH) schváleným v roce 2006 pro město (obec) jako původce odpadů, a to v návaznosti na krajský POH.

Odpad byl v roce 2009 tříděn na následující složky komunálního odpadu:

  • papír a lepenka

  • sklo barevné

  • sklo čiré

  • plasty směsné

  • nápojové kartony

  • nebezpečný odpad

  • kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnický odpad, odpad z údržby zeleně, dřevěný odpad, pneumatiky

  • objemný odpad

  • směsný odpad.

Mimo sběru složek komunálního odpadu byl v roce 2006 zahájen i zpětný odběr vybraných elektrozařízení pocházejících z domácností.

Jednotlivé složky KO mají občané možnost odkládat donáškovým nebo odvozným systémem následujícími způsoby: sběrné nádoby, stabilní sběrny a sběrné dvory, mobilní sběrny, velkoobjemové kontejnery, zpětný odběr – různé dle druhu odpadu.

Tab. B4.2.1 Produkce a nakládání s komunálním odpadem [kt]

Rok
Year

Komunální
odpad
Municipal waste

Odstranění / Disposal

Využití / Use

Skládkování
Landfilling

Celkem
Total

Termické - energetické
Thermic - energy
generation

Materiálové / Material reuse

vytříděno1)
Sorted1)

Fe – ze škváry
Fe from cinder

2005

319,1

54,0

265,1

201,2

63,9

3,4

2006

326,4

53,7

272,7

200,5

72,2

3,3

2007

340,5

62,9

277,6

197,3

80,3

3,1

2008

360,2

72,3

287,9

190,8

97,1

3,1

2009

382,7

78,6

304,1

191,2

112,9

3,1

1) včetně nebezpečných odpadů. Nejsou zahrnuty položky Uliční smetky a Autovraky.

Zdroj: OOP MHMP

Obr. B4.2.1  Organizace zajištění svozu směsného a tříděného odpadu prostřednictvím oprávněných firem, sběrné dvory a stabilní sběrny odpadu, 2009

b4_2_01

Zdroj: OOP MHMP

Obr. B4.2.2  Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem

b4_2_02

Zdroj: OOP MHMP

Detailní informace

a) Tříděný sběr papíru a lepenky, skla, plastů a nápojových kartonů

Tříděný sběr je na území Prahy zajišťován donáškovým, odvozným a kombinovaným systémem.

Občané především využívají donáškový způsob, kde je separovaný odpad odkládán do sběrných nádob (kontejnerů). Počet sběrných míst v donáškovém systému byl v roce 2009, přes 3224. Zvýšená potřeba objemu je řešena zvýšením četností svozů.

Odvozný způsob je zajišťován v kombinaci s donáškovým způsobem na území Pražské památkové rezervace pomocí plastových sběrných nádob umístěných v bytových objektech (domech). V roce 2009 byly sběrné nádoby osazeny ve více než 1060 objektech.

Od roku 2004 probíhá sběr nápojových kartonů (2499 nádob v roce 2009) a oddělený sběr čirého skla (470 nádob).

Sběrná místa určují městské části po konzultaci se svozovými společnostmi. Počet sběrných míst odpovídá počtu obyvatel a typu zástavby.

Obr. B4.2.3  Vývoj množství vytříděného papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a bioodpadu [t]

b4_2_03

Pozn.: Biodpad celkem, tj. ze sběrných dvorů (SD) a stabilního sběrného místa bioodpadu v Praze 10 - Malešice (Dřevčická ul.).
V roce 2009: 6769 t (SD) + 501 t (Malešice).

Zdroj: OOP MHMP

b) Tříděný sběr nebezpečných odpadů

Sběr nebezpečného odpadu (NO) probíhal v roce 2009 na území hl. m. Prahy v několika úrovních:

  mobilní sběr – celkem 279 tras s 8 zastávkami (vysbíráno 123 t NO)

  stabilní sběr – celkem 24 stabilních shromažďovacích míst NO (322 t)

  sběr léků a rtuťových teploměrů – celkem 290 lékáren (57 t).

Probíhal též doplňkový sběr monočnánků – celkem 440 míst v objektech Magistrátu hl. m. Prahy, v úřadech městských částí a v základních a středních školách (zpětný odběr).

V roce 2009 bylo uvedenými způsoby sebráno 502 t nebezpečného odpadu.

c) Zpětný odběr některých výrobků

Na základě zákona o odpadech je zavedena povinnost osobám, které dováží či vyrábí určené výrobky, zajistit jejich bezplatný zpětný odběr od spotřebitelů. Jedná se o:

  • minerální oleje a oleje ze živičných nerostů

  • elektrické akumulátory

  • galvanické články a baterie

  • výbojky a zářivky

  • pneumatiky (nejsou nebezpečným odpadem, ale jsou odpadem se specifickým režimem)

  • elektrozařízení.

U všech uvedených výrobků kromě chladicích zařízení byla stanovena povinnost zpětného odběru od 23. 2. 2002, u elektrozařízení pak od 13. 8. 2005.

V roce 2009 bylo formou zpětného odběru sebráno 2,93 tis. tun elektrozařízení (převážně TV, PC monitory a chladící zařízení).

d) Sběrné dvory

Vedle celoplošného třídění skla, papíru, plastů a nápojových kartonů je zřizována síť sběrných dvorů hl. m. Prahy, které umožňují odkládat vybrané druhy odpadů ve větším množství a v širokém výběru komodit. Jedná se o objemný odpad, stavební odpad, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, pneumatiky, papír, sklo, plasty, nápojové kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu. Navíc byla zřízena v rámci sběrných dvorů hl. m. Prahy místa zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území Prahy mají službu odkládání odpadu zdarma (výjimku tvoří pneumatiky a stavební odpad nad 1 m3), právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají službu poskytovanou za úhradu.

K 31. 12. 2009 provozovala hl. m. Praha 12 sběrných dvorů:

  • Praha 4, Zakrytá ul.

  • Praha 5, Puchmajerova

  • Praha 5, Ke Kotlářce 4 (provoz do 30. 9. 2009)

  • Praha 5, Klikatá 1238 (provoz od 1. 10. 2009)

  • Praha 6, Proboštská 1

  • Praha 8, Voctářova ul.

  • Praha 9, Pod Šancemi 1

  • Praha 12, ul. Generála Šišky

  • Praha 14, Teplárenská 5

  • Praha 15, Za Zastávkou 3

  • Praha 16, V Sudech 2

  • Praha 20, Chvalkovická 3

  • Praha 22, Bečovská 939.

Sběrné dvory provozují na území hl. m. Prahy také Úřady městských částí Praha 4 a Praha 6.

V roce 2009 navštívilo sběrné dvory 295 tis. osob a bylo odevzdáno 57,9 tis. tun odpadu.

Obr. B4.2.4  Hmotnostní zastoupení jednotlivých druhů odpadů na sběrných dvorech hl. m. Prahy, 2009

b4_2_04

Zdroj: OOP MHMP

Obr. B4.2.5  Vývoj množství odevzdaných odpadů a návštěvnosti sběrných dvorů hl. m. Prahy

b4_2_05

Zdroj: OOP MHMP

e) Směsný odpad

Dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad zajišťovali vlastníci nebo správci nemovitostí. Počet sběrných nádob se v roce 2009 pohyboval nad 114,6 tis. a bylo sebráno cca 245 tis. tun směsného odpadu. Na produkci směsného odpadu se podílí i osoby bez trvalého pobytu v Praze (cca 300 tisíc osob). V rámci sběru směsného odpadu je zajišťován také sběr vánočních stromků.

Obr. B4.2.6  Vývoj produkce směsného odpadu

b4_2_06

Zdroj: OOP MHMP

f) Objemný odpad

Objemný odpad mohou občané odevzdat ve sběrných dvorech nebo jej mohou odložit do velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“) o minimálním objemu 9 m3. Hl. m. Praha hradilo v roce 2009 přistavení přibližně 9,8 tis. kontejnerů.

VOK jsou přidělovány městským částem podle počtu obyvatel. Každá MČ má k dispozici 24 kontejnerů za rok jako prevenci vzniku černých skládek. Některé městské části na své náklady přistavují dle svého uvážení další VOK.

V roce 2009 byle sebráno 45,3 tis. tun objemného odpadu (z toho 46 % prostřednictvím VOK).

Obr. B4.2.7  Vývoj produkce objemného odpadu

b4_2_07

Zdroj: OOP MHMP

g) Sběr pytlů naplněných listím napadeným klíněnkou jírovcovou

Již několik let jsou na území hl. m. Prahy napadeny koňské kaštany (jírovec maďal) klíněnkou jírovcovou. Jedním z nejúčinnějších opatření proti klíněnce je shrabání listí. Z tohoto důvodu město, ve spolupráci s městskými částmi a svozovými firmami, několik let organizuje výdej, sběr a svoz pytlů s napadeným listím.

Výdej papírových pylů byl v roce 2009 organizován na cca 30 místech (sběrné dvory, ÚMČ, provozovny svozových společností).

h) Bioodpad

Zkušební provoz kompostárny Malešice

V říjnu 2004 byl zahájen zkušební provoz první kompostárny hl. m. Prahy „Kompostárny Malešice“ v Praze 10. Zařízení je určeno pro odkládání odpadu z údržby zeleně od občanů i firem. V roce 2008 bylo odevzdáno 306 tun bioodpadu. Zařízení bylo zkolaudováno jako stavba dočasná a její provoz byl již od roku 2005 dvakrát prodloužen. V prosinci 2008 byl provoz kompostárny ukončen s tím, že nadále je zde sběrné místo pro bioodpad. V roce 2009 bylo vybráno od občanů Prahy 501 t bioodpadu. Po uzavření stabilního sběrného místa (předp. 2011) hl. m. Praha plánuje výstavbu kompostárny ve Slivenci a v několika dalších lokalitách.

Zkušební projekt sběru objemného bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů

V roce 2008 hl. m. Praha opakovaně zorganizovala sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Zapojení do projektu bylo nabídnuto všem městským částem. Sběr byl zaměřen na komunální bioodpad objemnějších rozměrů (především listí, tráva, větve, neznečištěná zemina). V roce 2009 služba nebyla poskytována, ale od jara 2010 je opět plně v provozu.

Možnost sběru bioodpadu z domácností do speciálně provětrávaných hnědých nádob je Pražanům poskytována jako služba na objednávku. Bioodpad od občanů z údržby zahrad lze odevzdat i na 13 sběrných dvorech hl. m. Prahy.

Náklady komplexního systému třídění komunálního odpadu

Celkové náklady komplexního nakládání s komunálním odpadem činily v roce 2009 cca 1,143 mld. Kč. Největší část nákladů patří nakládání se směsným odpadem. Částka cca 735 mil. Kč je převážně hrazena občany v rámci výběru poplatku za komunální odpad. Město doplácí na tuto službu 5 až 20 % ze svého rozpočtu. Na financování systému se podílí také společnost EKO-KOM (tříděný sběr), která je autorizována MŽP pro povinný sběr obalů, dále Ministerstvo financí (dotace na svoz starých léků z lékáren).

Obr. B4.2.8  Vývoj celkových nákladů na komplexní systém nakládaní s odpady

b4_2_08

Zdroj: OOP MHMP

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011