WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B4.3  NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Dozor v problematice nakládání s nebezpečnými látkami vykonává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) jako státní orgán. Legislativní rámec pro tuto činnost tvoří zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž tak příslušné předpisy Evropských společenství (REACH a další). Dále zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

Česká inspekce životního prostředí provedla v roce 2009 sto tři kontroly u subjektů se sídlem na území hl. m. Prahy podle zákona č. 356/2003 Sb. Uložila sedm pokut v celkové výši 199 000 Kč. Dále bylo provedeno 13 kontrol podle zákona č. 120/2002 Sb. Ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení zákona a byly uloženy pokuty v celkové výši 85 000 Kč.


 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011