WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B5.3  LETECKÝ HLUK

Letecká doprava se jako významný zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha v Ruzyni, které provozuje společnost Letiště Praha, a. s. Letiště Praha - Ruzyně je významným článkem dopravní infrastruktury České republiky, v posledních letech odbavuje zhruba 12 mil. cestujících za rok.

Společnost Letiště Praha usiluje o minimalizaci nepříznivého vlivu letecké dopravy na obyvatele bydlící v okolí letiště a podporuje aktivity, které vedou ke zkvalitnění jejich životních podmínek. Mimo jiné soustavně realizuje protihlukový program ve vyhlášeném ochranném hlukovém pásmu a hodnotí vlivy všech svých činností na životní prostředí. Letiště Praha také rozvíjí systém environmentálního managementu (od roku 2002 je držitelem certifikátu ISO 14001) a o investičních záměrech a jejich realizaci rozhoduje s ohledem na životní prostředí. Rozvíjí spolupráci s místními úřady, komunitami v okolí letiště a dalšími zúčastněnými stranami. Současně sdílí environmentální zkušenosti s ostatními členy ACI Europe (Mezinárodní rady letišť).

Letiště Praha, a. s. jako provozovatel letiště Praha - Ruzyně zpracovává v souladu se zákonnými požadavky každé 2 kalendářní roky Zprávu o hlukové situaci na letišti, která se týká zejména tzv. letadel okrajově vyhovujících. Smyslem je zmapovat podíl těchto nejhlučnějších letadel na provozu letiště, jejich vliv na hlukovou situaci v okolí letiště, a postupně je vyřazovat z provozu až po jejich úplný zákaz. Poslední zpráva zaslaná v polovině roku 2010 Ministerstvu dopravy hodnotí vlivy hluku z leteckého provozu letiště Praha - Ruzyně za roky 2008–2009.

Obr. B5.3.1  Vývoj leteckého provozu na Letišti Praha - Ruzyně v letech 2000–2009

b5_3_01

Zdroj: Letiště Praha, a. s.

Vybrané charakteristiky za rok 2009

Počet pohybů v charakteristickém letovém dni v roce 2009

 

Pohyby / Movements

%

Počet pohybů (odletů + příletů) za den (24 hodin)
The number of movements (DEP + ARR) per day (24 hours)

480

100,00

Počet pohybů v denní době (06:00–22:00 hodin)
The number of movements in daytime (06:00 to 22:00 o’clock)

428

89,17

Počet pohybů v noční době (22:00–06:00 hodin)
The number of movements in daytime (22:00 to 06:00 o’clock)

51

10,63

Rozdělení vzletů a přistání na jednotlivých vzletových a přistávacích drahách (RWY) v denní a noční době v charakteristickém letovém dni v roce 2009 v procentech

 

RWY 24

RWY 06

RWY 13

RWY 31

Přílety / ARR

Odlety / DEP

Přílety / ARR

Odlety / DEP

Přílety / ARR

Odlety / DEP

Přílety / ARR

Odlety / DEP

Den / Day

34,2

30,7

9,3

7,8

1,8

6,1

4,8

5,3

Noc / Night

37,5

37,3

8,4

9,6

1,0

1,4

2,4

2,3

Zastoupení letadel na Letišti Praha - Ruzyně v jednotlivých kategoriích v procentech pro denní a noční dobu v roce 2009

Kategorie dle MTOW / Category according to MTOW

Den / Day

Noc / Night

Všeobecné letectví / General air traffic

1,3

0,3

Vrtulové dopravní / Transport propeller planes

25,7

10,9

Proudové do 80 t / Jet planes up to 80 tonnes

69,6

83,3

Proudové nad 80 t / Jet planes over 80 tonnes

3,1

5,4

Zastoupení letadel okrajově vyhovujících v jednotlivých kategoriích v procentech z celkového počtu pohybů zvlášť pro denní a noční dobu v roce 2009

Kategorie / Category

Den / Day

Noc / Night

Proudové do 80 t / Jet planes up to 80 tonnes

0,16

0,09

Proudové nad 80 t do 136 t / Jet planes from 80 to 136 tonnes

0,04

0,05

Proudové nad 136 t / Jet planes over 136 tonnes

0,03

0,01

Suma / Total

0,23

0,16

Výsledky kontinuálního měření leteckého hluku v okolí letiště Praha - Ruzyně monitorovacím systémem hluku z leteckého provozu a letových tratí ANOMS8 za rok 2009 jsou uvedeny v dB pro ukazatel LAeq. Hodnoty jsou porovnatelné s hygienickým limitem, neboť použitý postup zpracování naměřených dat respektuje principy stanovené v Metodickém návodu Ministerstva zdravotnictví pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu.

Obr. B5.3.2  Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu, 2009

b5_3_02

Zdroj: Letiště Praha, a. s.

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011