WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

D1  EKONOMIKA, PRÁCE, FINANCE

Z hlediska výkonnosti ekonomiky regionu má hl. m. Praha zcela výsadní postavení. Přesto i v Praze, která je na tom z hlediska ekonomické výkonnosti mezi regiony České republiky nejlépe, se projevil vliv hospodářské recese. Region Praha vytváří téměř čtvrtinu celostátního HDP. V přepočtu HDP na 1 obyvatele v paritě kupní síly dosahuje ČR cca 81,3 % průměru zemí EU, ale v případě Prahy objem regionálního HDP na 1 obyvatele překračuje několik let průměr EU o více než polovinu. V roce 2008 převýšila Praha průměr zemí Evropské unie (EU27) o více než 70 %. Vysoká úroveň tohoto ukazatele je pro metropole typická. Souvisí s odlišnou hospodářskou strukturou oproti ostatním regionům, vysokou úrovní mezd, umístěním sídel významných ekonomických subjektů ve městě aj.

Charakteristickým rysem je dlouhodobá výrazná pozice obslužné sféry a menší význam výrobních odvětví. Terciární odvětví představují v Praze již dlouhodobě více než 80 % hrubé přidané hodnoty a zaměstnávají cca 80 % všech zaměstnaných. Podíl výrobních odvětví na tvorbě přidané hodnoty i zaměstnanosti je v Praze naopak výrazně nižší, než je celorepublikový průměr.

Průmysl v Praze ztratil na významu, problematické je zejména řešení využití starých průmyslových areálů. Ty byly často v posledních letech přeměněny na obchodní a kancelářské plochy. Ve stavebnictví byl dlouhodobě pozorován stoupající trend, v posledních letech dochází ke stagnaci. Mezi významná odvětví patří v Praze také cestovní ruch, který se stal oporou ekonomického rozvoje města. Většinu hostů v pražských hromadných ubytovacích zařízeních tvoří cizinci. Naopak v ostatních krajích jsou to domácí návštěvníci.

S výkonností ekonomiky bezprostředně souvisí i situace na trhu práce. Praha je největším regionálním trhem práce v České republice. Charakteristickými rysy dosavadního vývoje jsou na jedné straně vysoká lokalizační atraktivita pražského trhu práce, na druhé straně schopnost Prahy pokrýt zvýšenou poptávku. To je dáno jak značnou profesní mobilitou vnitřních zdrojů, tak doposud rychle rostoucími zdroji zahraničních pracovníků. Pražská pracovní síla má ve srovnání s ostatními regiony výrazně vyšší kvalifikaci. Také průměrné mzdy v Praze dosahují výrazně vyšších hodnot než v ostatních regionech. Dalším charakteristickým rysem pražského trhu práce je i podprůměrná míra nezaměstnanosti. Vlivem ekonomické recese se ale i v Praze charakteristiky trhu práce zhoršily.

Další podrobné informace na www.czso.cz, resp. www.praha.czso.cz (Český statistický úřad, Regionální pracoviště hl. m. Praha).

Tab. D1.1 Makroekonomické ukazatele

  

2005

2006

2007

2008

2009

  

Hrubá přidaná hodnota
celkem [mil. Kč]

642 151

704 608

791 537

834 975

850 577

Gross value added
in total [CZK million]

Hrubý domácí produkt
v běžných cenách

 

 

 

 

 

Gross domestic product
at current prices

  – mil. Kč

716 225

780 871

880 566

927 394

946 630

  – CZK million

  – mil. EURO

24 049

27 552

31 714

37 176

35 810

  – EUR million

  – mil. PPS

41 903

45 323

51 288

52 820

51 932

  – PPS million

Podíl kraje na HDP
České republiky v %
(ČR = 100)

24,0

24,2

24,9

25,1

26,1

Share of the region
in the Czech Republic
GDP as % (CR = 100)

Vývoj HDP ve stálých
cenách, předchozí
rok = 100 [%]

106,7

106,7

109,7

101,7

99,7

GDP development
at fixed prices, previous
year = 100 [%]

Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele

 

 

 

 

 

Gross domestic product
per capita

  – Kč

608 975

659 756

735 980

756 883

761 596

  – CZK

  – EURO

20 448

23 278

26 507

30 341

28 810

  – EUR

  – PPS

35 628

38 293

42 867

43 109

41 781

  – PPS

Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele [PPS]

 

 

 

 

 

Gross domestic product
per capita [PPS]

  – ČR = 100 %

208,9

210,2

214,9

214,0

220,4

  – CR = 100%

  – EU27 = 100 %

158,3

161,6

171,5

171,7

177,0

  – EU27 = 100%

Hrubý domácí produkt
na 1 zaměstnance [Kč]

1 065 661

1 125 111

1 262 051

1 281 816

1 303 729

Gross domestic product
per 1 employee [CZK]

  – ČR = 100 %

145,9

145,3

152,8

150,7

153,0

  – CR = 100%

Tvorba hrubého fixního
kapitálu [mil. Kč]

 

 

 

 

 

Creation of gross fixed
capital [CZK million]

  – mil. Kč

204 424

241 407

299 404

308 148

.

  – CZK million

  – na 1 obyvatele [Kč]

173 812

203 964

250 243

251 492

.

  – per 1 inhabitant [CZK]

  – podíl na celkové
   THFK v ČR [%]

27,6

30,3

33,6

34,9

.

  – share of the total
   THFK in the CR [%]

  – na 1 obyvatele,
   ČR = 100 [%]

239,8

263,0

290,2

297,0

.

  – per 1 inhabitant,
   CR = 100 [%]

Pozn.: podle stavu k listopadu 2010

PPS – jednotka pro měření kupní síly

Zdroj: ČSÚ

Obr. D1.1  Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele [PPS]

d1_01

Pozn.: podle stavu k listopadu 2010

PPS – jednotka pro měření kupní síly

Zdroj: ČSÚ

Obr. D1.2  Hrubá přidaná hodnota podle vybraných odvětví v roce 2009 (běžné ceny)

d1_02

Pozn.: podle stavu k listopadu 2010

Zdroj: ČSÚ

Obr. D1.3  Míra inflace, ČR

d1_03

Pozn.:
– inflace k základnímu období = míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (rok 2005 = 100)
– inflace meziroční = míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen

Zdroj: ČSÚ

Tab. D1.2 Vybrané ukazatele hospodářského vývoje (průmysl, stavebnictví, cestovní ruch)

 

Měrná
jednotka
Unit

2005

2006

2007

2008

2009

PRŮMYSL1)
PROCESSING INDUSTRY 1)

 

 

 

 

 

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
průmyslové povahy (běžné ceny)
Revenues from sales of own products and
services of industrial nature (current prices)

mil. Kč
CZK million

252 638

288 095

310 478

334 170

332 393

STAVEBNICTVÍ PODLE SÍDLA PODNIKU2)
CONSTRUCTION INDUSTRY BY
THE COMPANY REGISTERED OFFICE
2)

 

 

 

 

 

 

Základní stavební výroba v běžných cenách
Basic construction production at current prices

mil. Kč
CZK million

 .

65 331

68 862

73 406

71 469

STAVEBNICTVÍ PODLE MÍSTA STAVBY3)
CONSTRUCTION INDUSTRY BY
THE CONSTRUCTION SITE
3)

 

 

 

 

 

 

Stavební práce podle dodavatelských smluv
v tuzemsku v běžných cenách
Construction works according to contracts for work
at current prices common in the Czech Republic

mil. Kč
CZK million

68 044

68 147

75 511

79 124

66 540

  z toho: nová výstavba, modernizace
   a rekonstrukce
  out of that: new constructions, refurbishing

mil. Kč
CZK million

62 113

63 983

69 026

72 475

60 410

  z toho: bytové budovy
  Out of that: Residential buildings

mil. Kč
CZK million

16 768

20 108

22 034

19 298

15 561

     inženýrské stavby
     Engineering structures

mil. Kč
CZK million

17 162

20 108

19 411

22 740

24 134

     opravy a údržba
     Repairs and maintenance

mil. Kč
CZK million

5 185

3 844

5 330

5 906

5 452

CESTOVNÍ RUCH
TOURIST INDUSTRY

 

 

 

 

 

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních
Guest incomings

osoby
person

4 108 565

4 142 538

4 485 372

4 587 483

4 346 839

  z toho nerezidenti
  out of that non-residents

osoby
person

3 725 180

3 702 116

4 009 463

4 051 137

3 808 959

Průměrná doba pobytu
Average period of stay

dny
day

3,7

3,7

3,7

3,7

3,6

  z toho nerezidenti
  out of that non-residents

dny
day

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

1) podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji (zpětně přepočteno), rok 2009 předběžné údaje

2) od roku 2009 podniky s počtem pracovníků 50 a více zaměstnanci se sídlem v kraji (údaje přepočteny zpětně roky 2006–2009)

3) stavebnictví podle místa stavby (podniky s 20 a více zaměstnanci), pramen MPO

Zdroj: ČSÚ

Obr. D1.4  Průměrná hrubá měsíční mzda (fyzické osoby)

d1_04

Pozn.: bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců, subjekty se sídlem v kraji

Zdroj: ČSÚ

Obr. D1.5  Registrovaná míra nezaměstnanosti (k 31. 12. 2010)

d1_05

Zdroj: ČSÚ, MPSV

Tab. D1.3 Čerpání výdajů hl. m. Prahy podle kapitol rozpočtu (včetně městských částí) v tisících Kč

Rozpočtová kapitola

Skutečnost
Actual
2005

Skutečnost
Actual
2006

Skutečnost
Actual
2007

Skutečnost
Actual
2008

Skutečnost
Actual
2009

Budget chapter

Výdaje celkem

52 685 801

55 855 693

58 929 453

59 265 936

68 212 037

Total costs

z toho:

 

 

 

 

 

out of that

  Rozvoj obce

2 436 330

2 066 756

1 379 905

1 236 707

1 170 985

  Municipality development

  Městská infrastruktura

5 048 611

4 859 252

5 265 925

4 505 991

6 305 361

  Municipal infrastructure

  Doprava

18 539 016

19 366 948

21 124 326

20 616 725

24 685 494

  Transport

  Školství, mládež
  a samospráva

11 338 941

12 067 756

12 764 389

13 468 516

14 747 847

  Education, youth,
  and self-government

  Zdravotnictví a sociální péče

2 949 444

3 272 836

3 787 977

4 141 969

4 430 835

  Health and social care

  Kultura, sport a cestovní ruch

2 113 748

2 691 489

2 462 043

2 417 847

2 906 077

  Culture, sports, and tourism

  Bezpečnost

1 304 433

1 558 144

1 957 803

1 971 738

2 452 262

  Safety and security

  Hospodářství

1 773 281

1 999 664

2 480 579

2 229 742

2 681 926

  Economy

  Vnitřní správa

4 767 850

5 225 091

5 978 028

6 811 143

7 439 174

  Internal administration

  Pokladní správa

2 414 150

2 747 756

1 728 476

1 865 560

1 392 076

  Treasury administration

Zdroj: ČSÚ

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011