WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

D2  ENERGETIKA

D2.1  SPOTŘEBA ENERGIE

Spotřeba paliv a energie v hl. m. Praze, sloužící pro uspokojování potřeb na otop a ohřev teplé vody, má sestupný trend. Naopak, spotřeba elektrické energie neustále roste.

Na snižování spotřeby paliv mělo v uplynulých dvou dekádách největší vliv ukončení provozu mnoha průmyslových podniků, související s restrukturalizací hospodářství. Ke snížení spotřeby výrazně přispěla též rozšiřující se plynofikace kotelen (náhrada kotlů na tuhá a kapalná paliva). V polovině devadesátých let minulého století začalo být pro energetické účely využíváno teplo z elektrárny Mělník I, což umožnilo odstavit řadu lokálních blokových kotelen, které byly přestavěny na výměníky tepla (Jižní Město, Krč, Modřany, Horní Počernice, Horní Měcholupy, Petrovice, Lhotka - Libuš).

Trend spotřeby paliv a energie v domácnostech kopíruje celkový trend spotřeby. Ke snižování spotřeby v tomto sektoru dlouhodobě pozitivně přispívá Program Čistá energie Praha, v rámci kterého dochází k postupnému odstavování neekologických kotlů na tuhá paliva. Na snižování spotřeby má vliv i zavádění úsporných opatření – v poslední době např. Program Zelená úsporám, který poskytuje dotace zaměřené na zateplování domácností. K šetření paliv a energie na vytápění dochází v domácnostech rovněž vlivem cenového vývoje.

V posledním desetiletí není celkový pokles spotřeby tak markantní. Celková výše spotřeby je ovlivňována klimatickými podmínkami otopného období, realizací úsporných opatření na straně odběratelů a novou výstavbou na rozvojových plochách. Struktura spotřeby paliv se v posledních letech ustálila – přibližně dvě třetiny spotřeby energie na vytápění a ohřev vody jsou kryty zemním plynem, pětina tuhými a kapalnými palivy a zbytek dodávkou tepla z Mělníka.

Dodávka paliv a energie je v hl. m. Praze realizována prostřednictvím 3 hlavních distribučních společností – zemní plyn dodává koncern Pražská plynárenská, a. s., elektřinu Skupina PRE a teplo Pražská teplárenská, a. s.

Tab. D2.1.1 Elektřina

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Rozsah sítě celkem [km]

11 229

11 229

11 544

11 552

11 679

Grid length, total [km]

  napětí 110 kV

196

196

196

206

206

  voltage 110 kV

  vysoké napětí

3 556

3 476

3 670

3 701

3 780

  high voltage

  nízké napětí

7 477

7 557

7 678

7 645

7 693

  low voltage

Počet odběrných míst

  

 

 

 

 

Number of delivery points

  velkoodběratelé

1 900

1 916

1 854

1 929

1 948

  Number of high consumption
  customers

  maloodběratelé

  

  

 

 

 

  Number of low consumption
  customers

    podnikatelé

131 052

132 323

136 320

136 089

137 682

    of which enterprises

    domácnosti

574 085

579 235

588 192

597 761

605 368

    of which households

Dodávka elektřiny celkem [GWh]

5 486

5 736

5 845

6 042

5 973

El. energy supply, total [GWh]

  velkoodběratelé

2 913

3 121

3 236

3 346

3 328

  to high consumption customers

  maloodběratelé

  

  

 

 

 

  to low consumption customers

    podnikatelé

1 108

1 124

1 128

1 161

1 180

    of which enterprises

    domácnosti

1 465

1 491

1 481

1 535

1 465

    of which households

Zdroj: Pražská energetika, a. s. (do roku 2005), PREdistribuce, a. s. (od roku 2006)

Tab. D2.1.2 Plyn

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Délka sítě [km]

4 216

4 273

4 331

4 363

4 391

Length of network, total [km]

Počet odběrných míst

438 769

439 201

442 403

443 526

445 301

Number of delivery points

Počet velkoodběratelů
a středních odběratelů

1 183

1 165

1 824

1 846

1 850

Number of large and medium
consumption customers

Počet maloodběratelů

37 470

38 035

39 168

39 692

40 640

Number of low consumption
customers

Počet odběratelů domácností

399 499

400 001

401 411

401 988

400 961

Number of households as customers

Prodej plynu celkem [mil. m3]

1 113

1 069

982,6

1 012,8

987

Natural gas sale, total [m3 million]

Prodej plynu celkem [mil. kWh]

11 739

11 261

10 359

10 683

10 395

Natural gas sale, total [kWh million]

  velkoodběr + střední odběr

6 166

5 769

5 339

5 384

5 051

  to large and medium   consumption customers

  maloodběr

1 938

1 908

1 793

1 946

2 031

  to low consumption customers

  domácnosti

3 618

3 561

3 200

3 315

3 262

  to households

  ostatní (prodej tepla,
  prodej CNG)

17

23

27

38

52

  to others (sales of heat,
  sales of CNG)

Zdroj: Pražská plynárenská, a. s. (do roku 2006), PPdistribuce, a. s. (od roku 2007)

Tab. D2.1.3 Teplo

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Délka topných kanálů
(STK + PTK) [km]

630

664

667

676

698

Length of heating channels [km]

Počet výměníkových stanic

2 125

2 156

2 169

2 191

2 241

Number of heat exchange stations

Vyrobené a nakoupené teplo [TJ]

16 688

16 144

14 897

15 420

15 055

Heat production and purchase [TJ]

Prodej tepla celkem [TJ]

14 346

13 900

12 596

13 088

12 814

Heat sale, total [TJ]

  bytový odběr

9 065

8 649

7 887

8 075

7 922

  Household consumption

  nebytový odběr

5 281

5 251

4 709

5 013

4 892

  Non-household consumption

Zdroj: Pražská teplárenská, a. s.

Obr. D2.1.1  Vývoj spotřeby elektřiny, plynu a tepla

d2_1_0a1

Zdroj: Pražská energetika, a. s. (do roku 2005), PREdistribuce, a. s. (od roku 2006)

d2_1_01b

Pozn.: Od 1. 4. 2001 došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu.
Objemové jednotky m3 byly nahrazeny energetickými jednotkami kWh.

Zdroj: Pražská plynárenská, a. s. (do roku 2006), PPdistribuce, a. s. (od roku 2007)

d2_1_01c

Zdroj: Pražská teplárenská, a. s.

Nahoru

D2.2  VYBRANÉ ČINNOSTI MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

Územní energetická koncepce hlavního města Prahy a Akční plán

Základním koncepčním dokumentem v oblasti rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření podmínek pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i obnovitelných zdrojů je Územní energetická koncepce hlavního města Prahy (ÚEK) schválená v roce 2005. Dále byl zpracován a v roce 2007 přijat Akční plán Územní energetické koncepce hl. m. Prahy pro období 2007–2010 (AP). Přínosy AP se očekávají zejména v oblasti energetických úspor, ve využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, v úsporách nákladů za energii a paliva a ve snížení emisí znečišťujících látek.

Energetické audity a opatření

Na základě energetických auditů jsou prováděna opatření s cílem snížit energetickou náročnost budov, především budov vlastněných a užívaných městem (úřady, školy, sociální ústavy). Ke konci roku 2009 bylo zrealizováno 392 opatření ve výši 1,5 mld. Kč. Realizací zateplování budov jsou dosahovány úspory energie ve výši až 50 %. Významnou část finančních prostředků získává město z fondů EU, především z OPŽP. Projekty Magistrátu hl. m. Prahy i městských částí jsou zaměřeny převážně na zateplování budov škol, případně využití obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Postupně jsou zpracovávány rovněž tzv. průkazy energetické náročnosti budov (včetně budov, v nichž sídlí Magistrát hl. m. Prahy).

Obr. D2.2.1  Ilustrace ze zateplování budov škol
(Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára v Praze 4)

d2_2_01

Zdroj: ÚRM

Program dotací hl. m. Prahy – Čistá energie Praha

Program Čistá energie Praha navazuje od roku 2009 na předchozí Program dotací hl. m. Prahy na přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy (od roku 1994). Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie. V roce 2009 bylo vyplaceno 12 mil. Kč.

Obr. D2.2.2  Průběh Programu dotací Čistá energie Praha v letech 1994–2009

d2_2_02

Zdroj: ÚRM

Obr. D2.2.3  Struktura čerpání dotací v roce 2009

d2_2_03

Zdroj: ÚRM

Kampaň Udržitelná energie Evropa

d2_2_04

Hl. m. Praha se v roce 2008 stalo partnerem celoevropské kampaně Udržitelná energie Evropa (Sustainable Energy Europe Campaign, www.sustenergy.org). V rámci kampaně byly do databáze partnerských projektů zařazeny projekty:

  • Komplexní úspora energií ve školních zařízeních MČ Praha 13
  • Zelené vytápění Základní umělecké školy Na Popelce, Praha 5
  • Vozidla s pohonem na zemní plyn pro úklid města.

Projekt Spolu pro Prahu (integrované služby pro Pražany)

Cílem projektu Spolu pro Prahu (www.spoluproprahu.cz) je zvýšení obslužnosti Pražanů, zjednodušení přístupu ke službám a jejich postupné sjednocení. Partnery jsou Magistrát hl. m. Prahy a společnosti, které pro město zajišťují dodávku elektřiny, plynu, tepla, vody a komunálních služeb (Pražská energetika, a. s., resp. Skupina PRE, Pražská plynárenská, a. s., Pražská teplárenská, a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., člen Veolia Voda).

d2_2_05

Další projekty realizované v Praze

  • Energetické využití odpadů v ZEVO Malešice (společnost Pražské služby, a. s.)
  • Skládka komunálního odpadu v Ďáblicích a v Dolních Chabrech (společnost .A.S.A., spol. s r. o.)
  • Energetické využití bioplynu produkovaného v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze - Bubenči (společnost Pražské vodovody a kanalizace, člen Veolia Voda)
  • Energetické využití bioodpadů ZOO Praha
  • Využití OZE v Hotelové škole Radlická, Praha 5.

Více informací v publikaci Praha – udržitelná energie (Magistrát hl. m. Prahy, 2010, http://envis.praha-mesto.cz v rubrice Ročenky Praha ŽP nebo v rubrice Příčiny a ovlivňující faktory/Energetika).

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011