WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

E1  VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tab. E1.1 Státní legislativa – zákony (setříděno tematicky)

Číslo
Number

Obecné právní předpisy
General regulations

500/2004 Sb.

správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Administrative Code as amended by the following regulations

183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků
on land use planning and the Building Code (Building Act) as amended by the following regulations

128/2000 Sb.

o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
on communities as amended by the following regulations

131/2000 Sb.

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků
on the Capital City of Prague as amended by the following regulations

388/1991 Sb.

o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků
on the State Environmental Fund of the Czech Republic as amended by the following regulations

17/1992 Sb.

o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků
on the environment as amended by the following regulations

18/1997 Sb.

o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
on peaceful utilisation of nuclear energy and ionising radiation (the atomic act) and on modifications
and amendments to certain acts as amended by the following regulations

123/1998 Sb.

o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků
on the right to information on the environment as amended by the following regulations

106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků
on free access to information as amended by the following regulations

 

Složkové právní předpisy
Compartmental regulations

 

Ochrana přírody a krajiny
Nature conservation and landscape protection

114/1992 Sb.

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků
on nature conservation and landscape protection as amended by the following regulations

395/1992 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků
implementing certain provisions of the Act on nature conservation and landscape protection

 

Ochrana rostlinstva a živočišstva
Protection of flora and fauna

246/1992 Sb.

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších změna doplňků
on protection of animals against cruelty as amended by following regulations

166/1999 Sb.

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
on veterinary service and amending certain related acts as amended by the following regulations

449/2001 Sb.

o myslivosti, ve znění pozdějších změn a doplňků
on gamekeeping as amended by the following regulations

99/2004 Sb.

o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších změn a doplňků
on lake administration, performance of fishing rights, fishing guard, protection of maritime fishing resources,
and amending certain acts (the act on fisheries)

100/2004 Sb.

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy),
ve znění pozdějších změn a doplňků
on protection of species of wild fauna and flora through the control of trade in such species and other
measures of protection of such species and amending certain acts (the act on trade in endangered species),
as amended by the following regulations

326/2004 Sb.

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
on plant protection service and amending certain related acts as amended by the following regulations

115/2000 Sb.

o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
on providing of compensations for damage caused by selected animals under special protection, in wording
of the following regulations

 

Odpady
Waste

185/2001 Sb.

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
on waste and amending certain acts as amended by the following regulations as amended by the following
regulations

 

Nakládání s chemickými látkami
Management of chemicals

356/2003 Sb.

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
on chemicals and chemical preparations and amending certain acts

 

Ochrana ovzduší
Air pollution control

86/2002 Sb.

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
on air pollution control (the clean air act) and amending certain other acts as amended by the following regulations

 

Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
Protection of agricultural and forest land resources

334/1992 Sb.

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků
on protection of agricultural land resources as amended by the following regulations

13/1994 Sb.

kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
defining certain details in the protection of agricultural land resources

289/1995 Sb.

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
on forests, and amending certain acts as amended by the following regulations

149/2003 Sb.

o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
on placing reproductive material of forest tree species of forestry importance and artificial hybrids dedicated
to forest renewal and forestation and amending certain related acts (the act on trade in reproductive material
of forest tree species

 

Ochrana vod
Water protection

254/2001 Sb.

o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
on water and amending certain acts as amended by the following regulations

274/2001 Sb.

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
on water mains and sewerage systems for the public needs and amending certain acts (the act on water
mains and sewerages), in wording of the following regulations

 

Ochrana horninového prostředí
Rock protection

44/1988 Sb.

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
on protection and utilisation of mineral wealth (mining act) as amended by the following regulations

62/1988 Sb.

o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
on geological works as amended by the following regulations

61/1988 Sb.

o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
on mining activities, explosives, and on the State Administration of Mines, in wording of the following regulations

 

Posuzování vlivů na životní prostředí
Environmental impact assessment

100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn
a doplňků
on environmental impact assessment and amending certain related acts, as amended by the following regulations

 

Integrovaná prevence znečišťování
Integrated pollution prevention and control

76/2002 Sb.

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
on integrated pollution prevention and control, on the integrated pollution register, and amending certain acts,
as amended by the following regulations

Zdroj: OOP MHMP

Tab. E1.2 Vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy (setříděno chronologicky)

Číslo
Number

Název
Name

12/1964 Sb. NVP

vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“
establishing of the Protected Natural Monument “Divoká Šárka”

5/1968 Sb. NVP

o prohlášení přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem
on establishing of Natural Monuments in Prague and their respective protection zones

1/1982 Sb. NVP

o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les,
Šance, Cholupická bažantnice, U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech
establishing of the Protected Natural Monuments on the localities of Klánovický les, Xaverovský les,
Šance, Cholupická bažantnice, U Hájů, and Homolka and establishing their protection zones

3/1982 Sb. NVP

o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opatřilka -
Červený lom, U Nového mlýna, Chuchelský háj, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi
a jejich ochranných pásmech
establishing of the Protected Natural Monuments on the localities Požáry, Dalejský profil, Opatřilka -
Červený lom, U Nového mlýna, Chuchelský háj, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, and Obora
in Uhříněves and establishing their protection zones

4/1982 Sb. NVP

o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvárie
v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří,
Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech
establishing of the Protected Natural Monuments on the localities Barrandovské skály, Kalvárie in Motol,
Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnické údolí,
Zámky and establishing their protection zones

3/1984 Sb. NVP

o zřízení oblasti klidu „Botič - Milíčov“ a „Říčanka“ a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti
establishing areas of rest “Botič - Milíčov” and “Říčanka” and declaring the prohibition of construction
activities in these areas

5/1988 Sb. NVP

kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hl. m. Praze
establishing Protected Natural Monuments on the territory in the Capital City of Prague

8/1990 Sb. NVP

o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti
establishing areas of rest on the territory of the Capital City of Prague and declaring the prohibition
of construction activities in these areas

3/1991 Sb. HMP

o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti (Modřanská rokle -
Cholupice, Košíře - Motol, Klánovice - Čihadla)
establishing areas of rest on the territory of the Capital City of Prague and declaring the prohibition
of construction in these areas (Modřanská rokle - Cholupice, Košíře - Motol, and Klánovice - Čihadla)

7/1993 Sb. HMP

o zřízení přírodního parku „Prokopské a Dalejské údolí“ a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park
establishing the Nature Park “Prokopské Valley and Dalejské Valley” and declaring the prohibition
of construction in the park

22/1994 Sb. HMP

o nařízení mimořádných veterinárních opatření k ochraně chovu hospodářských zvířat před zavlečením
velmi nebezpečných nákaz
ordering emergency veterinary measures for the prevention of the spreading of extremely dangerous
infections onto livestock breeds

6/2001 Sb. HMP

o ochraně veřejné zeleně
on protection of the public greenery

2/2005 Sb. HMP

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
establishing the fee for municipal waste

4/2005 Sb. HMP

kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze (krajský regulační řád)
establishing the Regional Control Rules to control sources in the Capital City of Prague (Regional Control Rules)

5/2007 Sb. HMP

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech)
establishing the system for collection, transport, sorting, use, and disposal of municipal waste generated on
the territory of the Capital City of Prague and the system of construction waste disposal (Ordinance on Waste)

8/2008 Sb. HMP

o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
on maintaining of cleanliness in streets and other public space (Ordinance on Cleanliness)

10/2009 Sb. HMP

o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
establishing the Nature Monument “Spring Area of Blatovský Creek” and determining its detailed conditions
of protection

19/2009 Sb. HMP

o zřízení přírodního parku Smetanka
establishing the Nature Park “Smetanka”

Pozn.: Stav k 1. 1. 2010

Zdroj: MHMP

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011