WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

E2  STRATEGIE A KONCEPCE

E2.1  PŘEHLED KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ OBLASTI

V průběhu roku 2009 pokračovaly práce na přípravě dalších významných koncepčních dokumentů města a akčních plánů souvisejících s ochranou životního prostředí.

Dokumenty projednané a přijaté orgány města v roce 2009

 • Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2009–2010
  Dokument schválený Radou HMP 10. 3. 2009 (viz usnesení Rady HMP č. 268 ze dne 10. 3. 2009).
 • Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008
  Dokument projednaný Radou HMP 15. 9. 2009 (viz usnesení Rady HMP č. 1306 ze dne 15. 9. 2009).

Dokumenty v roce 2009 rozpracované nebo připravené k projednání orgány města

 • Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
  Pozn.: Dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/77 ze dne 17. 6. 2010.
 • Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavní město Praha (aktualizace programu pro období
  2010–2012)
  Pozn.: Dokument byl schválen dne 16. 11. 2010 Radou HMP (viz usnesení č. 1854, nařízení hl. m. Prahy č. 16/2010).
 • Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy.
  Pozn.: Dokument byl dne 31. 8. 2010 odsouhlasen Radou HMP (viz usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1449 ze dne 31. 8. 2010.

Dříve zpracované a přijaté dokumenty (před rokem 2009)

 • Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005–2015 (KK EVVO, 2005)
 • Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (2008)
 • Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH, 2004)
 • Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK, 2006)
 • Akční plán k realizaci ÚEK v letech 2007–2010 (2007)
 • Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hl. m. Praze (2003)
 • Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha (2006, Pozn.: 2009 aktualizace)
 • Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP, 2002)
  Pozn.: Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP.
 • Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP)
  Pozn.: Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze.
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – Aktualizace 2007
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (2005)
 • Zásady péče o zeleň v hl. m. Praze (1996)
 • Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy (1996)
 • Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy (2006).

Dokumenty v oblasti strategického a územního plánování

 • Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy (2008)
 • Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015
  Schválen v říjnu 2009 (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 30/84 ze dne 22. 10. 2009, předkladatel Rada HMP, zpracovatel Útvar rozvoje hl. m. Prahy).
 • Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ)
  Schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy v roce 1999. Od roku 2007 změny vydávány podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) formou opatření obecné povahy. V aktualizované podobě je ÚP SÚ platným dokumentem.
 • Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP)
  ÚAP hl. m. Prahy 2008 (kraj a obec hl. m. Praha) byly projednány v ZHMP dne 29. 1. 2009 (usnesení ZHMP č. 23/28) a nahradily v roce 2007 pořízené ÚAP hl. m. Prahy – kraj 2007. Jsou jedním z podkladů pro práci na novém Územním plánu hl. m. Prahy.
 • Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR)
  Vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ze dne 17. 12. 2009 formou opatření obecné povahy č. 8/2009.
 • Koncept nového územního plánu hl. m. Prahy
  V roce 2009 pokračovaly práce na tvorbě a připomínkování dokumentu, který je podkladem pro zpracování návrhu nového ÚP. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodnocení udržitelného rozvoje území byly vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 2. 11. 2009 do 9. 12. 2009, veřejné projednání proběhlo 23. 9. 2009. Do schválení nového územního plánu je platným dokumentem Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy z roku 1999 v průběžně aktualizované podobě.

Další informace na http://envis.praha-mesto.cz (rubrika Nástroje a politiky), strategické a územní plánování na
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzemni-planovani-a-rozvojwww.urm.cz).

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011