WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

E3  EKONOMICKÉ NÁSTROJE

V ochraně životního prostředí jsou uplatňovány vedle jiných nástrojů (administrativně právní, koncepční, informační, dobrovolné) rovněž nástroje ekonomické. Může jít o daňové úpravy, sankce ve formě poplatků a pokut (např. za znečišťování), či naopak o různé formy cílených veřejných výdajů a finanční podpory. Z větší části jsou tyto nástroje řízeny na úrovni státu, jen některé z nich pak na úrovni kraje nebo města při výkonu přenesené působnosti nebo v rámci samosprávných činností. Na úrovni hl. m. Prahy, resp. Magistrátu hl. m. Prahy je zajišťována např. agenda poplatků za znečišťování ovzduší, jsou realizovány investiční i neinvestiční aktivity financované z rozpočtu hl. m. Prahy, dále projekty realizované s využitím finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a ze Strukturálních fondů EU. Hl. m. Praha od roku 1996 vypisuje každoročně granty na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí a od roku 1994 financuje program dotací v oblasti energetiky, od roku 2009 pod názvem Čistá energie Praha (viz kapitoly E5 a D2). Na tomto místě jsou uvedeny údaje o výdajích na ochranu životního prostředí na území hl. m. Prahy podle sledování Českého statistického úřadu.

E3.1  STATISTICKY SLEDOVANÉ VÝDAJE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Údaje o výdajích na ochranu životního prostředí zjišťuje ČSÚ na základě výkaznické povinnosti. Od roku 2006 je příslušný výkaz ŽP 1-01 rozesílán vybraným ekonomickým subjektům, obcím nad 500 obyvatel, rozpočtovým organizacím, organizačním složkám státu a státním fondům.

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části), jejichž hlavním účelem je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků.

Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí zahrnuje tržby z prodeje služeb na ochranu ŽP, tržby z prodeje vedlejších produktů, které vznikly při činnostech spojených s ochranou životního prostředí a úspory z opětovného využití vedlejších produktů. Kromě úspor z vlastního opětovného využití vedlejších produktů se jako přínos zahrnují také úspory nákladů, kterých podnik dosáhl díky opatřením na ochranu životního prostředí v daném roce.

Tab. E3.1.1 Investice, neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí a přínosy z aktivit na ochranu ŽP podle sídla investora, hl. m. Praha (v tis. Kč běžné ceny)

 

Investice
Investments

Neinvestiční náklady
(z toho podíl vnitřních)
Non-investment costs
(out of that internal ones)

Ekonomický přínos
Economic benefits

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Celkem
Total

3 336 715

5 334 578

11 333 401
(53,5 %)

9 523 777
(38,8 %)

9 004 735

8 476 999

v tom / out of that

 

 

 

 

 

 

  ochrana ovzduší a klimatu
  air pollution control
  and climate protection

532 313

594 967

628 895
(22,9 %)

717 305
(24,5 %)

68 966

14 210

  nakládání s odpadními vodami
  waste water management

161 177

344 662

924 807
(48,9 %)

569 466
(38,6 %)

544 142

634 083

  nakládání s odpady
  waste management

930 315

892 605

8 985 411
(58,6 %)

7 188 126
(41,2 %)

7 833 931

7 294 329

  ostatní
  others

1 712 910

3 502 344

794 288
(25,1 %)

1 048 880
(32,4 %)

557 696

534 377

Zdroj: ČSÚ

Obr. E3.1.1  Výdaje na ochranu životního prostředí v hl. m. Praze

e3_1_01

Zdroj: ČSÚ

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011