WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

E5  ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO) V HL. M. PRAZE

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v návaznosti na celostátní koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí programového prohlášení Rady HMP na léta 2006–2010. Rada hl. m. Prahy schválila v roce 2002 cíle a hlavní úkoly v návaznosti na Státní program EVVO. V roce 2005 byl schválen dokument Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy (dále KK EVVO). Koncepce je základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015. Pro realizaci cílů a úkolů jsou od roku 2006 zpracovávány a Radou HMP schvalovány Akční plány KK EVVO kraje Hlavní město Praha na 1–2 leté období. V roce 2007 bylo zřízeno pracovní místo koordinátora EVVO v Praze a byla ustavena poradní skupina EVVO. Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2009–2010 byl Radou HMP schválen v březnu roku 2009.

Pozn.: v srpnu 2010 byl Radou HMP schválen Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2011.

E5.1  AKTIVITY HL. M. PRAHY V RÁMCI EVVO

Řadu dílčích aktivit v oblasti EVVO realizují již delší dobu jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Problematiku EVVO mají ve své působnosti zejména Odbor ochrany prostředí (OOP), kde je zařazen koordinátor EVVO v hl. m. Praze, dále Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT) a Odbor informatiky (INF).

  • Odbor ochrany prostředí MHMP zajišťuje přípravu informačních a osvětových materiálů a akcí s tématikou ochrany životního prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně, energetiku a odpadové hospodářství), podporuje ekovýchovné projekty, zabezpečuje také grantovou agendu projektů ke zlepšení životního prostředí města. (EVVO je jednou z oblastí.) Podílí se na pořádání tematických výstav.
  • Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP zabezpečuje agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání a využití volného času dětí a mládeže, které každoročně vyhlašuje hl. m. Praha. V rámci těchto programů jsou podporovány rovněž projekty EVVO.
  • Odbor informatiky MHMP zabezpečuje, zejména po stránce technické, provoz a rozvoj informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP) a dalších projektů (vč. serveru ENVIS, http://envis.praha-mesto.cz). V průběhu roku 2009 pokračovala úzká spolupráce INF MHMP, OOP MHMP a ÚRM na dalším rozvoji systému IOŽIP (činnost Koordinační pracovní skupiny pro IOŽIP).

Hl. m. Praha se v roce 2009 aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, který se konal v září. Součástí programu byly mj. akce Den otevřených dveří DP, Den Eska, Den pěších a cyklistů, prezentace dopravních staveb (Městský okruh), Den bez aut, Pražské cyklozvonění a velká „cyklojízda“.

Aktivity v oblasti EVVO vyvíjí také další organizace v působnosti města, např. Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, nově od ledna 2008 Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Významná část aktivit je zaměřena i na dospělou veřejnost.

K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení.

  • Mateřské školy: Realizace EVVO na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Některé mateřské školy mají EVVO přímo ve svém hlavním zaměření, jiné pak využívají pouze určité prvky, případně se zapojují do projektů (např. „MRKVIČKA“ – Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu, „Zdravá mateřská škola“ apod.)
  • Základní školy: Od roku 2007 je uváděn do školní praxe Rámcový vzdělávací program základního vzdělání. Školy si vytvářejí své vzdělávací programy, jejichž součástí má být ekologická výchova (v rámci jednotlivých oborů i jako průřezové téma). V roce 2008 vydalo MŠMT upravený Metodický pokyn, který informuje ředitele škol a školských zařízení o EVVO, stanoví doporučené postupy při jeho realizaci ve školách a vymezuje roli a kompetence koordinátora EVVO na školách.
    Téměř polovina pražských základních škol je zapojena do dlouhodobých programů a projektů zaměřených na EVVO, spolupracuje s dalšími subjekty – středisky ekologické výchovy, nestátními neziskovými organizacemi (projekt M.R.K.E.V. – SSEV Pavučina, programy GLOBE a EKOŠKOLA – Sdružení TEREZA, projekt Za NATUROU na túru – REC ČR, projekt EKOGRAMOTNOST – Klub ekologické výchovy aj.) apod.
  • Střední školy: Na gymnáziích je program EVVO realizován v řadě předmětů a je částečně uplatňován i ve středním odborném vzdělávání. V roce 2008 byly schváleny rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a pro většinu oborů středního odborného školství. Tyto programy vyžadují, aby se ekologická výchova stala nedílnou součástí školních vzdělávacích programů.
    Část pražských středních škol se účastní dlouhodobých programů a projektů Sdružení TEREZA se zaměřením na EVVO. V roce 2009 proběhly na pražských středních školách ekologické olympiády organizované ČSOP – Sdružením mladých ochránců přírody a také ekologické olympiády organizované Klubem ekologické výchovy.

Nahoru

E5.2  AKTIVITY REALIZOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Vysoké školy: Praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. Na jejím území v současné době působí přibližně 26 vysokých škol nejrůznějšího zaměření a profilace studentů. Na problematiku životního prostředí jsou zaměřeny školy vzdělávající odborníky nejrůznějších oborů – přírodovědných, lesnických, zemědělských, i technických. Jako příklad specializovaných vysokoškolských pracovišť na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK a některé fakulty Česká zemědělské univerzity.

Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a EVVO se v rámci přípravy pedagogických pracovníků věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele – Pedagogická fakulta UK, ale i další fakulty. Na území hl. m. Prahy působí také řada výzkumných a odborných institucí resortu MŠMT s celostátní působností.

Nestátní neziskové organizace (NNO): Významná část aktivit v oblasti EVVO je realizována nestátními neziskovými organizacemi (NNO). V Praze působí více než 26 celostátních nebo místních organizací s tímto zaměřením. Zvláštní skupinu tvoří mezi NNO střediska ekologické výchovy a ekocentra. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy SSEV Pavučina (Sdružení TEREZA, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr a občanské sdružení Ekodomov), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP) a také celostátní profesní občanské sdružení škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KEV).

Nahoru

E5.3  FINANCOVÁNÍ EVVO V HL. M. PRAZE

Zajišťování EVVO na území hl. m. Prahy je realizováno s využitím nejrůznějších zdrojů financování (veřejné prostředky státu i města, grantové programy, sponzorské příspěvky aj.). K financování EVVO z rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím grantového systému na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (zabezpečuje OOP MHMP) lze uvést, že v roce 2009 bylo podáno celkem 153 projektových žádostí. Přijatých žádostí bylo 94 (z toho 67 EVVO). Byla udělena celková podpora ve výši 9,8 mil. Kč. Na realizaci Akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze pro rok 2009 byly financovány zakázky zadané OOP MHMP v objemu 6 984 169 Kč.

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011