WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

E6  DOBROVOLNÉ NÁSTROJE

E6.1  MÍSTNÍ AGENDA 21

E6.1.1 Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 a místní Akce 21 (MA 21) jsou dobrovolné programy a projekty pro udržitelný rozvoj konkrétních obcí, měst a regionů. Jsou založeny na spolupráci nejširších zájmových skupin – občanů, veřejné správy, ziskových a neziskových organizací. Impulsem byl dokument Agenda 21, který je globálním programem pro udržitelný rozvoj a byl přijat na Světovém summitu o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 v Riu de Janeiro.

Místní Agendu 21 podporují v ČR oficiální dokumenty na celorepublikové úrovni – Strategie udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí (2004) nebo Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s navazujícími akčními plány. Ministerstvo vnitra zařadilo Místní Agendu 21 od roku 2006 mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě.

Koordinátorem v ČR pro tuto problematiku je Ministerstvo životního prostředí a pracoviště pro místní Agendu 21 CENIA, české informační agentury pro životní prostředí. CENIA zprostředkovává informace a provozuje databázi subjektů zapojených do programu, což umožňuje monitorování úrovně místní Agendy 21 (http://www.ma21.cz, resp. http://ma21.cenia.cz).

Ke konci roku 2009 bylo oficiálně zaregistrováno 134 municipalit, z toho 119 obcí, 4 kraje, 11 mikroregionů a 14 dalších subjektů, celkově 148 evidovaných projektů MA 21 v ČR.

Pro sledování kvality procesů MA 21 v ČR a kategorizaci zapojených subjektů je vytvořena sada čtyř hlavních kategorií (A–D), která je doplněna „startovací“ skupinou Zájemci. Každá z kategorií má stanoveny měřitelné ukazatele.

Pozn.: V nejnižší kategorii D je třeba realizovat aktivity na principu partnerství, vytvořit základní organizační zázemí (odpovědná osoba) a komunikovat s veřejností a zapojovat ji do procesů plánování. Subjekty v nejvyšší kategorii A prokazatelně usilují o harmonický, strategický a dlouhodobý rozvoj za aktivní účasti veřejnosti, založený na principech udržitelného rozvoje (mají stálý orgán pro MA 21, zavádějí certifikovaný systém řízení kvality, např. EMAS, ISO 14001 nebo 9000).

Nejvýznamnější finanční podporou aktivit MA 21 v ČR je v současnosti Revolvingový fond PHARE. Celostátně významné jsou dvě sítě měst a obcí podporujících MA 21 – Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (o. s. TIMUR) pro sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje a Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).E6.1.2 Praha a místní Agenda 21

Na celopražské úrovni v současné době proces místní Agendy 21 neprobíhá. K MA 21 se oficiálně hlásí (stav k prosinci 2009) již osmým rokem Městská část Praha 7 a šestým rokem Městská část Praha - Libuš, od konce roku 2007 městské části Praha 10 a Praha 13, od roku 2008 také MČ Praha 1, Praha - Běchovice, Praha - Dolní Počernice a od roku 2009 nově MČ Praha - Slivenec a Praha 18.

V kategorii B byla evidována MČ Praha - Libuš, v kategorii C MČ Praha 7, v kategorii D MČ Praha 18, MČ Praha - Běchovice a MČ Praha - Dolní Počernice, další tři pak v kategorii Zájemci. V kategorii A nebyly v roce 2009 registrovány žádné městské části hl. m. Prahy.

V roce 2009 vyvíjela aktivity související s MA 21 a účastí veřejnosti na rozhodování bez registrace v databázi CENIA MČ Praha 10.

Další informace: http://ma21.cenia.cz, http://envis.praha-mesto.cz/ma21, webové stránky MČ v Praze.

Tab. E6.1.1 MČ zaregistrované v databázi MA 21/CENIA k 31. 12. 2009

Kategorie / Category

Praha / Prague -
Libuš

Aktivity v oblasti MA 21 zahájeny v roce 2005. Od roku 2006 registrována v kategorii D, v roce 2008
splnění podmínek pro kategorii C, od prosince 2009 v kategorii B. Člen NSZM ČR od roku 2005.
Activities in LA 21 began in 2005. Since 2006 it was registered in category D, in 2008 met conditions
for category C, and since December 2009 has been in category B. A member of NSZM CR since 2005.

Kategorie / Category

Praha / Prague 7

MČ se oficiálně přihlásila k MA 21 v roce 2003. V kategorii Zájemci registrována od roku 2007,
od listopadu 2009 v kategorii C. Vstup do NSZM ČR v roce 2008.
The CD officially adopted LA 21 in 2003. Since 2007 it was registered in category Applicants,
since November 2009 has been in category C. A member of the NSZM CR since 2008.

Kategorie / Category

Praha / Prague 18

V kategorii Zájemci zaregistrována v roce 2009, od prosince 2009 v kategorii D.
In 2009 it was registered in category Applicants, since December 2009 has been in category C.

Praha / Prague -
Běchovice

Aktivity v oblasti MA 21 zahájeny v roce 2008. Na konci 2008 zaregistrována v kategorii Zájemci,
od prosince roku 2009 registrována v kategorii D.
Activities in LA 21 began in 2008. At the end of 2008 it was registered in category Applicants,
since December 2009 has been in category D.

Praha / Prague -
Dolní Počernice

Aktivity v oblasti MA 21 zahájeny v roce 2008. Od dubna 2008 registrována v kategorii Zájemci,
od června 2009 v kategorii D. Člen NSZM ČR od roku 2008.
Activities in LA 21 began in 2008. Since April 2008 it was registered in category Applicants,
since June 2009 has been in category D. In 2008 became a member of the NSZM CR.

Zájemci / Applicants

Praha / Prague 1

MČ Praha 1 se přihlásila k MA 21 v roce 2008. V kategorii Zájemci je registrována od října 2008.
The CD Prague 1 adopted LA 21 in 2008. It has been registered in category Applicants since October 2008.

Praha / Prague 13

Aktivity v oblasti MA 21 zahájeny v roce 2007. Od května 2007 registrována v kategorii Zájemci.
Activities in LA 21 began in 2007. Since May 2007 it has been registered in category Applicants.

Praha / Prague -
Slivenec

Aktivity odpovídající MA 21 zahájeny v roce 2007. Člen NSZM ČR od léta roku 2008. V kategorii Zájemci
zaregistrována v červnu 2009. / Activities in LA 21 began in 2007. In June 2009 it was registered
in category Applicants. A member of the NSZM CR since summer 2008.

Pozn. k 9/2010: V průběhu roku 2010 se v kategorii zájemci zaevidovaly městské části Praha - Zbraslav, Praha 12, Praha 14, Praha - Petrovice a MČ Praha - Kunratice, která je od června 2010 registrována v kategorii D. V kategorii D byla v roce 2010 nově zaregistrována také MČ Praha - Slivenec.


Nahoru

E6.2  SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ (ISO 14001 A EMAS) A JINÉ NÁSTROJE

Systémy environmentálního řízení podle normy ISO 14001 nebo podle systému EMAS, jsou nástrojem, s jehož pomocí nejrůznější organizace usilují o snížení dopadů své činnosti na životní prostředí. Získání příslušných certifikátů může rovněž přispět k pozitivnímu vnímání takovéto organizace ze strany veřejnosti, případně zvýšit konkurenceschopnost.

V podmínkách hl. m. Prahy mohou být tyto nástroje uplatňovány v úřadech, městem zřizovaných organizacích, ale i v podnicích s městem spolupracujících.

ISO 14001

Mezinárodní norma ISO 14001 zaměřená na management životního prostředí je určena pro aplikaci v řízení jakékoliv organizace. Hlavním cílem je podporovat ochranu životního prostředí, prevenci znečištění a ochranu lidského zdraví (viz www.iso.org).

Systém certifikací ISO 14001 a EMAS přímo na úřadech města zatím není příliš uplatňován, některé městské části však k principům environmentálního řízení přihlížejí v rámci svých rozhodovacích procesů. Příspěvkovou organizací hl. m. Prahy, která je držitelem tohoto certifikátu jsou např. Lesy hl. m. Prahy. Zavedení systému ISO 14001 a EMAS plánuje úřad městské části Praha 10 (v roce 2012). Certifikace ISO 14001 je uplatňována i v organizacích s majetkovou účastí města, mezi které patří např.: Pražská energetika, a. s., Pražská plynárenská, a. s., Pražská teplárenská, a. s., Pražské služby, a. s., Pražská vodohospodářská společnost, a. s.

Pozn.: Úřady měst a obcí se v systému certifikací a řízení orientují spíše na certifikáty řady ISO 9001 – systém managementu kvality.

EMAS

Systém environmentálního managementu podle EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých činností na životní prostředí v rámci celkového systému řízení organizace. Základním předpisem je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009. Systém EMAS je v rámci celé České republiky rozvinutý méně než ISO 14001. Odpovědným orgánem programu EMAS je Ministerstvo životního prostředí. Registraci organizací zajišťuje Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí (viz www.cenia.cz/emas).

V národním registru EMAS bylo k 31. 8. 2010 registrováno celkem 26 organizací s 52 samostatnými organizačními jednotkami. Některé z nich sídlí v Praze. Ministerstvo životního prostředí je první organizací státní správy v programu EMAS v České republice, a tím se v rámci nových členských zemí Evropské unie stalo prvním ministerstvem, které si zavedlo systém environmentálního řízení dle EMAS.

Jiné dobrovolné nástroje

Významným dobrovolným nástrojem uplatňovaným v České republice je i environmentální značení a dále např. „Zelené úřadování“ nebo společenská odpovědnost (CSR).

Ekoznačení je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Na území hl. m. Prahy jsou držiteli Ekoznačky např. Hotel Adria Praha, Hotel PLAZA ALTA HOTEL, a. s.; Meffert ČR, spol. s r. o. (nátěrové hmoty ředitelné vodou); INTERIOR PFD, spol. s r. o. (kancelářský nábytek); Vodafone Czech Republic, a. s. (služby poskytované ve Vodafone Centru Praha) a mnoho dalších (viz www.ekoznacka.cz).

Zeleným úřadování je nástrojem vhodným pro instituce veřejné správy, který zahrnuje systémová opatření zaměřená jak na provoz a chování, tak na oblast nakupování. Zelené nakupování je takový způsob nákupu (a zadávání veřejných zakázek), při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Mezi základní kritéria výběru patří například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně (viz www.zeleneuradovani.cz).

CSR (Corporate Social Responsibility) neboli společenská odpovědnost, je nástrojem stále častějším. Společensky odpovědné organizace se chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci, i nad rámec svého působení. Ocenění Společensky odpovědná organizace získala např. v roce 2009 MČ Praha 10 v rámci soutěže Národní cena ČR za CSR, organizované v rámci vládního programu Národní politika kvality. Návod v oblasti zavádění společenské odpovědnosti poskytuje organizacím norma ISO 26000.

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011