ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Přírodní parky

Přírodní parky Prahy

Použitý text byly převzat z brožury Přírodní parky Prahy vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP.


Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. pamatuje v § 12 také na ochranu krajinného rázu.
Tím je myšlena zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti a ochrana před činností snižující jejich estetickou a přírodní hodnotu.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo zrušení jeho stavu.

Přírodní parky v duchu tohoto zákona odpovídají dřívějším oblastem klidu. Již vyhlášené oblasti klidu byly podle § 90 uvedeného zákona automaticky prohlášeny za přírodní parky. V současné době je v České republice přes sto přírodních parků, na území Prahy dvanáct. V našem hlavním městě je význam přírodních parků mnohem větší než v jiných částech ČR. Právě v rámci administrativních hranic velkoměsta bylo možno tímto způsobem chránit větší celky dosud méně narušené krajiny. Přírodní parky by měly přispět ke zlepšení životního prostředí města, měly by fungovat jako účinná ochranná pásma zvláště chráněných území a konečně je možno je využívat i pro rekreační účely. Svým způsobem tedy přírodní parky v Praze fungují obdobně jako chráněné krajinné oblasti v jiných částech ČR.

 
Název Zřizovací předpis Rozloha [ha]

Botič - Milíčov

3/1984

824,00

Říčanka

3/1984

407,70

Radotínsko - Chuchelský háj

8/1990

1392,40

Šárka - Lysolaje

8/1990

1005,00

Drahaň - Troja

8/1990

578,80

Hostivař - Záběhlice

8/1990

423,10

Rokytka

8/1990

136,50

Modřanská rokle - Cholupice

3/1991

1707,50

Košíře - Motol

3/1991

354,40

Klánovice - Čihadla

3/1991

2222,80

Prokopské a Dalejské údolí

7/1993

652,50

Smetanka

19/2009

150,10

 

Přírodní parky Prahy - orientační mapa

Přírodní parky v Praze - orientační mapa

Odkaz na mapu Ochrana přírody a krajiny
v Atlasu ŽP

ikonamapka_proodkaz_doAtlasuZP


 Botič-Milíčov (Praha 10)

 - údolní nivy přirozeně meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka, obsahuje zvláště chráněná území Pitkovická stráň a Milíčovský les a rybníky.
Podrobné informace

 Draháň-Troja (Praha 7 a 8)

 - oblast Trojské kotliny s botanickou a zoologickou zahradou a řadou zvláště chráněných území - např. Podhoří, Zámky, Bohnické údolí.
Podrobné informace

Hostivař-Záběhlice (Praha 10)

- navazuje na přírodní park Botič-Milíčov. Jeho jádrem je zvláště chráněné území Meandry Botiče se zachovalými ukázkami přirozeně meandrujícího toku Botiče s jeho břehovými porosty. Součástí přírodního parku je i Hostivařská přehrada která byla vybudována v letech 1959–1963 a zvláště po dobudování Jižního Města se stala jedním Z nejvýznamnějších rekreačních areálů Prahy.
Podrobné informace 

 Klánovice-Čihadla (Praha 9)

- rozlehlý komplex klánovických lesů s několika zvláště chráněnými územími ve vazbě na Počernický rybník, který je také maloplošným chráněným územím. Přírodní park tak představuje přírodovědecky pozoruhodný komplex a zároveň velmi důležitý rekreační areál.
Podrobné informace

 Košíře-Motol (Praha 5)

- dominantou tohoto přírodního parku je tabulová hora Vidoule (zvláště chráněné území). Okolní lesní pozemky zahrnují i lesní komplex v okolí motolského krematoria včetně dalších zvláště chráněných území.
Podrobné informace

 Modřanská rokle-Cholupice (Praha 4)

- jádrem tohoto přírodního parku je rozlehlá Modřanská rokle (zvláště chráněné území), která představuje geomorfologicky pozoruhodný útvar a zároveň vynikající a velmi oblíbený rekreační areál. Území doplňují pozemky v okolí Cholupic, které si dosud uchovaly svůj přírodní charakter a vlastně nic nenaznačuje, že se nachází v těsné blízkosti města.
Podrobné informace

 Prokopské a Dalejské údolí (Praha 5)

- pozoruhodný komplex přírodovědecky cenných ekosystémů především na vápencích. Je zde celá řada zvláště chráněných území, Z nichž některá (např. NPP Požáry) obsahují velmi cenné geologické profily s bohatými nálezy zkamenělin a mají celosvětový význam. Především skalní výchozy a svahy orientované k jihu hostí celou řadu vzácných teplomilných rostlin, jako je např. koniklec luční načernalý, více druhů kavylů či mochna písečná. Velmi bohatá jsou společenstva bezobratlých živočichů brouků, motýlů či plžů.
Podrobné informace

 Radotínsko - Chuchelský háj (Praha 5)

- součást chráněné krajinné oblasti Český kras a zároveň z přírodovědeckého hlediska jedno z nejcennějších území Prahy. Při botanickém průzkumu zde bylo zjištěno na 600 druhů vyšších rostlin, k nejvzácnějším patří včelník rakouský, kavyl Ivanův, či třemdava bílá.
Ještě mnohem bohatší je zde zvířena - především bezobratlí. Naší pozornosti neunikne otakárek fenyklový a otakárek ovocný, vzácné jsou různé druhy mandelinek a nosatců. Na vápence jsou vázány vzácné druhy měkkýšů. Území je značně postiženo těžbou vápenců, která zde probíhá i v současné době. Na druhé straně právě při těžbě kamene byly obnaženy vědecky velmi cenné geologické profily s celou řadou zkamenělin prvohorních živočichů. Právě odtud byly popsány četné nové druhy trilobitů, hlavonožců či ramenonožců.
Podrobné informace

 Rokytka (Praha 9 a 10)

- osou tohoto přírodního parku je tok Rokytky, která představuje kromě Vltavy a Berounky největší a nejdelší vodní tok na území Prahy (délka toku 36,2 km, Z toho 31,5 km na území Prahy). Součástí přírodního parku je objekt zámku a obory v Kolodějích, stejně jako zvláště chráněné území Mýto s pozoruhodnými geomorfologickými jevy (boční eroze Rokytky).
Podrobné informace

 Říčanka (Praha 10)

- přírodní park se rozkládá podél Říčanského potoka mezi Uhříněvsí a Běchovicemi. Také tento park si dosud uchoval ráz venkovské krajiny, kde se střídají pole, louky a rybníky s většími i menšími lesními porosty. Součástí území je zvláště chráněné území Obora v Uhříněvsi - komplex lužního lesa s bohatým keřovým a bylinným patrem.
Podrobné informace

 Smetanka (Praha 14)

- Území přírodního parku je vymezeno vodním tokem Rokytka a jeho údolní nivy, Kyjským rybníkem a zástavbou starého Hloubětína. Středem přírodního parku se táhne lesnatý hřeben vrchu Smetanka (242 m n. m.), svah U hloubětínské vinice (Hloub) a svah Pod Hájem nad osadou Aloisov. Přírodní park navazuje ve východní části na přírodní park Klánovice-Čihadla a společně vytváří hlavní území „zeleného klínu“ táhnoucího se od východního okraje Prahy do centra, který se v závěru projevuje vrchem Vítkov (270 m n. m.) na Žižkově.
Středem území se táhne hřeben Pražského zlomu, který vystupuje na povrch v přírodní památce Pražský zlom. Z geologického hlediska tvoří území především drabovské křemence, břidlice libeňské a králodvorské.
Podrobné informace

 Šárka-Lysolaje (Praha 6)

- osou tohoto přírodního parku je tok Šáreckého potoka, při jehož březích leží celá řada důležitých zvláště chráněných území počínaje Divokou Šárkou a konče Podbabskými skalami. Ve svém celku představuje tento přírodní park pravděpodobně nejzachovalejší přírodní oblast Prahy (není narušena ani větší těžbou kamene) umožňující celodenní vycházku přírodními komplexy vlastně jen v malé vzdálenosti od centra Prahy.
Podrobné informace

 

 

 

 

 

 


 

Tisk 7.5.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 62600 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru