ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Právní úprava ochrany ŽP

Právní úprava ochrany životního prostředí


Co se týče ochrany životního prostředí na území hl.m. Prahy, tato ochrana je upravena právními předpisy (tj zákony, nařízeními vlády ČR, vyhláškami ministerstev), které platí na území celé České republiky, a dále právními předpisy, které vydalo hl.m. Praha na úseku samostatné nebo přenesené působnosti na základě zmocnění celorepublikových právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.
právo žp-ilustrace Právo představuje soubor právních norem stanovících obecná pravidla chování ve formě příkazů, zákazů nebo povolení, jimiž jsou subjekty práva - orgány státu i subjekty stojící vně systému těchto orgánů, tj. právnické i fyzické osoby (organizace, sdružení organizací či jednotliví občané), vázány a povinny při svém konání dodržovat. Tyto právní normy jsou obsaženy v právních předpisech - ústavních zákonech, zákonech, nařízeních vlády a právních předpisech ministerstev a jiných správních úřadů, jež upravují různé oblasti společenských vztahů, např. majetkové vztahy fyzických a právnických osob (občanský zákoník), vztahy související s podnikáním (např. obchodní zákoník), vztahy při ochraně životního prostředí (např. zákon o ochraně ovzduší a vyhlášky MŽP vydané k provedení tohoto zákona) atd.

Právo životního prostředí tvoří dvě základní skupiny - horizontální právní předpisy, které řeší otázky promítající se do právní úpravy jednotlivých úseků ochrany životního prostředí. Do této skupiny patří především zákon zakotvující obecné zásady ochrany životního prostředí (zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) a dále právní předpisy o územním plánování a stavebním řádu, právu na informace o životním prostředí a posuzování vlivů na životní prostředí a složkové právní předpisy, které zahrnují zejména předpisy o ochraně ovzduší, vod, zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, lesa, nakládání s odpady, geneticky modifikovanými organismy, chemickými látkami a přípravky, ochraně zdraví před hlukem a vibracemi, o jaderné bezpečnosti a radiační ochraně a prevenci nebezpečných havárií.

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.

 • Tématický rejstřík vyhlášek HMP souvisejících s životním prostředím (probíhá aktualizace)
 • Pracovní náplň Právního oddělení Odboru životního prostředí MHMP (do 1.5. 2012 Odboru ochrany prostředí MHMP)


Stav k 1.1. 2012:

(zdroj: OŽP MHMP)

 • Obecné právní předpisy

  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním  městě  Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 


 • Ochrana ovzduší
  (odkaz na průběžně aktualizovaný přehled v rubrice Ovzduší)

 • Ochrana vod
  (odkaz na průběžně aktualizovaný přehled v rubrice Voda)

 • Příroda, krajina, zeleň

  • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů

   odkaz na aktuální přehled v rubrice Příroda, krajina, zeleň (v přípravě)


 • Ochrana rostlinstva a živočišstva

  • zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o  rybářství) , ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) , ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

 • Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
  • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů

 

 • Ochrana horninového prostředí

  • zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Odpady
  (odkaz na průběžně aktualizovaný přehled v rubrice Odpady)


 • Nakládání s chemickými látkami

  • zák. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • Posuzování vlivů na životní prostředí

  • zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • Integrovaná prevence znečišťování

  • zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů • Hluk

  • zák. č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v platném znění 
  • nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vybrací, v platném znění

Tisk 15.4.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 198189 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru