ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Hluk

Měření a hodnocení hluku

Zavedeným ukazatelem pro hodnocení imisí hluku v životním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq. Jedná se o energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku A za definovanou časovou jednotku a vyjadřuje se v decibelech [dB].
Právní úprava posuzování stavu akustické situace ve venkovním prostředí je v České republice daná zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění ukládá všem provozovatelům a správcům zdrojů hluku povinnost nepřekračovat limity hluku v prostředí. Pokud by tuto povinnost nemohli dodržet, stanoví zákon obsahové a termínové požadavky pro jejich další postup ve správním řízení ve vztahu k orgánům ochrany veřejného zdraví. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., které je prováděcím předpisem k tomuto zákonu, pak kromě stanovení limitů hluku v prostředí:

a) pracuje s pojmem „stará zátěž“ a stanoví pro ni zvláštní limit LAeq = 70 dB v denní době a 60 dB v noční době; k překročení limitu hluku pro „starou zátěž“ přitom dochází už i tehdy, je-li překročen limit hluku v denní nebo noční době;

b) ukládá provozovatelům zdrojů hluku (a také majitelům/správcům komunikací) zajistit nepřekročení limitu provedením potřebných opatření tam, kde je hodnota LAeq vyšší;

c) zmocňuje příslušný orgán hygienické služby, aby dočasně souhlasil s překročením tohoto limitu tam, kde si náprava vyžádá delší čas, pokud tímto prodlením nebude ohroženo zdraví obyvatel.

Limit hluku ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu (viz tabulka B5.1).

Tab. Limity hluku ve venkovním prostoru přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostor, část A.

Druh chráněného prostoru Korekce (dB)
1) 2) 3) 4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

–5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce –5 dB.

Vysvětlivky k tabulce:
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
____________
* § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

 

Hygienické limity hluku z dopravy, LAeq pro den (6-22 hod.)/noc (22-6 hod.):

  • silnice III. třídy a místní komunikace III. třídy: 55 dB/45 dB
  • dálnice a silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy v území: 60 dB/50 dB
  • stará hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích: 70 dB/60 dB

 

V oblasti strategické hlukové legislativy nabyla v roce 2007 v České republice účinnosti také transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hluku.

Transpozice zmíněné směrnice sestává v legislativě České republiky z:

a) novely zákona o integrované prevenci č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jíž byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
V novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění jsou pak v souvislosti se strategickým hlukovým mapováním uloženy v § 81 povinnosti Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj a krajům.

b) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

c) vyhlášky č. 561/2006 Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení aglomerací

Tisk 12.3.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 64949 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru