ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Hluk

Hluk z pozemní dopravy

Hlavní město Praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi a silnicemi v extravilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z provedených hlukových každoročních sčítání vyplývá, že v letech 2008 a 2009 došlo k pozastavení nárůstu intenzit, které byly od roku 1990 zaznamenávány. V roce 2010 došlo již pouze k mírnému zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s předcházejícím rokem.

Na nejrušnějších komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době místy hodnot nad 75 dB. Jedná se o úseky Jižní spojka s Barrandovským mostem, ulice Legerova, Sokolská, Argentinská aj.

 

Hlukové mapování

Pro podrobný popis hlukové zátěže v městském prostředí se využívají hlukové mapy. Hlavní město Praha zpracovává své hlukové mapy již od roku 1976. Z hlediska stavu v roce 2010 jsou hlavními výstupy Akustická studie Dopracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území konceptu UP hl. m. Prahy, zpracovaná v roce 2011 z údajů za rok 2009 (viz mapy níže) a Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v Praze pro denní a noční dobu vycházející ze statistických údajů z dopravy za rok 2010 zpracovaná v roce 2012 a hlukové mapy připravené v rámci projektu ENVIS4 (výpočty pro územní detail ve 24 MČ s každoroční aktualizací). V gesci Ministerstva zdravotnictví ČR byla pro území hl.m. Prahy zpracována Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2007, která by měla být aktualizována v 5letém cyklu.

Pozn.: Pravidelná měření a hodnocení hluku ve vybraných lokalitách Prahy jsou prováděna také Státním zdravotním ústavem v rámci celostátního programu „Monitorování životního prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatelstva“. V roce 2010 byla vypracována akustická studie pro lokalitu Praha 3 – Pod Lipami.

Obr. Mapa hlukové situace – den, 2009
Obr. Mapa hlukové situace – den, 2009Ldn [dB], 2009

Zdroj: Ekola group

 

Obr. Celková akustická situace z dopravy - počet obyvatel ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech - deskriptor Ldn [dB], 2009
Obr. Celková akustická situace z dopravy - počet obyvatel ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech - deskriptor Ldn [dB], 2009

Zdroj: MHMP

 

Obr. Celková akustická situace z dopravy - procentní podíl ploch ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech -deskriptor Ldn [dB], 2009
Obr. Celková akustická situace z dopravy - procentní podíl ploch ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech - deskriptor Ldn [dB], 2009

Zdroj: MHMP

 

Protihluková opatření

Na realizaci protihlukových opatřeni se stejně jako v předchozích letech podílely jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i organizace, které svou činností hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (dále DPP), a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále TSK). Protihluková opatření byla prováděna jednak v rámci doporučení„Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008“, který byl v září 2009 projednán Radou HMP a který podlehá pětileté aktualizaci, a jednak v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných TSK a DPP. Obecně šlo o budování protihlukových clon, výměny stávajících oken za okna s lepšími parametry útlumu hluku z venkovního prostředí, rekonstrukce a výměny dlážděných povrchů za asfaltové a rekonstrukce tramvajové trati – v gesci dopravního podniku.

Příklady opatření realizovaných v roce 2010:

  • dokončení PHC na mostě přes Záběhlickou ulici (PHC 203) a příprava navazující PHC212,
  • další etapa výměny oken za okna s lepšími parametry hluku v oblasti Spořilova,
  • realizace 44 významných stavebních akcí, které zahrnovaly rekonstrukce vozovek, výměny povrchů a opravy vozovek (např.Budějovická, Terronská, Moskevská, Povltavská, 5.května, Michelská, Kbelská a další),
  • rekonstrukce TT i povrchu vozovky v Myslíkově ulici,
  • rekonstrukce TT Plzeňská, Makovského, Národní, Poděbradská.

 

Tab. Protihlukové clony (PHC) navrhované akčním plánem (clony označené „ * “ jsou již realizované nebo připravené k realizaci)

Ulice Číslo PHC Výška Délka Katastrální území
Průmyslová 201* 3 532 Hloubětín
Jižní spojka 202* 4 427 Strašnice, Záběhlice
Jižní spojka 203* 4 165 Záběhlice
K Barrandovu 204 5 854 Barrandov
Barrandovský most 205 2 413 Braník, Hlubočepy
Nájezd na Barr. most 206 3 140 Braník, Hlubočepy
Černokostelecká 207 4 278 Strašnice
Kolbenova 208 3 763 Hloubětín
Spořilovská 209 4 976 Záběhlice, Chodov
V Holešovičkách 210 4 870 Libeň
5. května 211 8 1 286 Michle
Jižní spojka 212* 6 400 Záběhlice
K Barrandovu 213 4 320 Slivenec

Zdroj: MHMP

 

 

Tisk 12.3.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 64300 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru