ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory > Energetika > Územní energetická koncepce (ÚEK)

Základní informace o projektu Územní energetické koncepce pro hl. město Prahu (ÚEK)

Na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0329 ze dne 27. 2. 2001 a v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a nařízením vlády č. 195/2001 Sb. bylo v roce 2002 zahájeno zpracování Územní energetické koncepce pro hl. město Prahu (ÚEK). ÚEK úzce navazuje na Územní energetický dokument hl. m. Prahy (ÚED), jenž byl pro město Prahu zpracován v letech 1996-2001, a s využitím aktualizované databáze spotřeby paliv, energie a produkce emisí a závěrů a doporučení obsažených v ÚED, by se měla stát základním strategickým materiálem definujícím budoucí rozvoj energetického systému hl. m. Prahy. Hlavní okruhy prací na ÚEK byly následující:

elektrárny.jpg

  • Zpracování ÚEK v souladu s právními předpisy ČR, provedení aktualizace vstupních dat a jejich vyhodnocení, včetně zajištění dokumentace a posouzení podle podmínek zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění (EIA);
  • Návrh informačních podkladů pro prezentaci záměru energetické koncepce hl. m. Prahy a komunikační strategie pro získání podpory obyvatelstva a zájmových skupin k dosažení cílů stanovených ÚEK;
  • Následné posouzení závazných ukazatelů a závěrů ÚEK na základě schválených změn, doplnění a aktualizací a na základě vyhodnocení vstupních údajů o spotřebě paliv a různých forem energie (vč. aktuálního stavu informací o zdrojích znečištění ovzduší na území hl. m. Prahy) z roku 2002 v roce 2003 a z roku 2004 v roce 2005.

 Pro zajištění dohledu nad řádným průběhem prací byla zřízena komise RHMP – Řídící výbor pro zpracování ÚEK. Jejími členy byli nominováni zástupci Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy, příslušných odborů MHMP, reprezentanti distribučních společností elektřiny, plynu a dálkového tepla působících na území hl.města a další zainteresované subjekty.

Po více než jednoleté kontrolní činnosti Řídící výbor dne 12. května 2004 schválil konečnou verzi návrhu ÚEK a doporučil k projednání v příslušných orgánech města.

Návrh energetické koncepce byl postupně projednán ve výborech pro infrastrukturu a životní prostředí ZHMP a nakonec předložen Radě hl. m. Prahy, která jej po zapracování připomínek dne 1. března 2005 vzala svým Usnesením č.0248 na vědomí a uložila Odboru infrastruktury MHMP připravit návrh postupu k realizaci závěrů ÚEK, a to v první fázi na léta 2006 až 2010.

Kontaktní osoby (útvar, organizace) pro podrobnější informace, další zdroje podrobných informací:
- Oddělení udržitelné energetiky Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP).Tisk 1.6.2007 | Jiří Stach | Přečteno: 189795 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru