ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Právní úprava ochrany ŽP

Metodický pokyn týkající se rozhodnutí orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), ve vztahu k § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)

Rozhodnutí o kácení dřevin jsoucích v kolizi se stavbou, je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy dle ustanovení § 126 stavebního zákona, které je vydáváno ve formě samostatného správního rozhodnutí.

Žádost o vydání rozhodnutí na kácení dřevin se podává orgánu ochrany přírody příslušnému k jeho vydání dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, buď ve fázi územního řízení anebo nejpozději ve fázi stavebního řízení s tím, že pravomocné rozhodnutí na kácení dřevin bude závazným podkladem nejpozději pro stavební povolení s ohledem na ustanovení § 126 stavebního zákona.

Je však třeba zdůraznit, že je v zájmu investora opatřit si povolení ke kácení dřevin již ve fázi územního řízení, neboť v opačném případě se vystavuje riziku, že pokud požádá o vydání povolení ke kácení dřevin až ve fázi stavebního řízení tedy poté, co mu stavební úřad vydá územní rozhodnutí, orgán ochrany přírody mu pokácení dřevin nemusí povolit. Kolizi stavby s dřevinami je tedy žádoucí řešit již ve fázi územního řízení. Současně upozorňujeme, že vydáním pravomocného územní rozhodnutí nevzniká automatický právní nárok na vydání povolení ke kácení dřevin. V každém konkrétním řízení je orgán ochrany přírody a krajiny, který vyřizuje žádost o kácení dřevin dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, povinen dodržovat toto ustanovení, tj. že povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, tzn. je povinen posoudit, zda zájem na ochraně dřevin převažuje nad zájmem, který je důvodem uvedeným v žádosti o jejich kácení.

Tisk 3.1.2006 | Jiří Stach | Přečteno: 50113 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru