ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory > Energetika > Územní energetická koncepce (ÚEK)

ÚEK pro hl.m.Prahu - Informace o posouzení vlivů na životní prostředí

 

  Informace o posouzení vlivů

“Územní energetické koncepce pro hl. m. Prahu”

na životní prostředí

zpracované podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí,

(dále jen “SEA ÚEK”)

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. zpracovalo pro hl. město Prahu Územní energetickou koncepci dle zákona 406/2000 Sb. Požadavkem objednatele, hl. m. Prahy, bylo v souladu s nejnovějšími trendy podrobit zároveň navrhovanou územní energetickou koncepci proceduře strategického posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA – Strategic Environmental Assessment) dle zákona 244/1992 Sb o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Zpracovatel, SEVEn, o.p.s., vytvořil proto po dohodě s objednatelem pro účely zpracování SEA ÚEK pracovní tým SEA pod vedením Centra pro komunitní práci Střední Čechy.

Tým SEA tvořili specialisté a oprávněné osoby z relevantních oborů pod vedením Centra pro komunitní práci Střední Čechy (CpKP Střední Čechy)

Zpracovatel koncepce zajistil posouzení vlivu ÚEK na životní prostředí podle odst. 1 a odst. 2 § 14 citovaného zákona s těmito výsledky:


Hlavní výsledky analýzy stávajícího stavu a posouzení vlivů ÚEK na životní prostředí

Za poslední dekádu se výrazně snížil negativní vliv stacionární energetiky na životní prostředí v hl.m. Praze a emise znečišťujících látek poklesly tři až desetkrát. Na přetrvávajícím vysokém znečištění ovzduší v hl.m. Praze má rozhodující podíl především doprava. Ta produkuje cca 80-90% celkových emisí kritických znečišťujících látek (NOx, CxHy, CO), významný vliv stacionární energetiky je u emisí tuhých látek 52%. Na emisích oxidů síry se stacionární energetika podílí 95%, nicméně emise síry již nepředstavují z hlediska zatížení ovzduší kritický problém. Nejproblematičtější z hlediska ochrany životního prostředí je nadlimitní imisní zatížení oxidy dusíku, především v okolí zatížených dopravních tahů a obecně ve středu města. Na celkových emisích oxidů dusíku na území hl.m. Prahy se podílí doprava z 82% a nízkoemitující malé plošné zdroje znečištění REZZO 3 celkem 4%.  Plošné lokální zdroje včetně lokálního spalování zemního plynu a tuhých paliv se podílejí na imisním zatížení oxidem dusíku v nadlimitně zatížené oblasti středu města v rozsahu cca  5-50% (nejmenší podíl je v nejvíce zatížených oblastech v okolí silničních tahů, největší podíl je v relativně méně zatížených oblastech).
Využívání CZT a především tepelného napaječe Zásobování teplem Mělník Praha ZTMP umožňuje vytěsnit spalovací procesy a produkci emisí ze zatížených oblastí hl.m. Prahy do méně zatížených oblastí, respektive mimo území města. Konkrétní výše emisí produkovaných na území hlavního města závisí nejen na využití potenciálu CZT, ale též na způsobu jeho provozu a způsobu řazení uhelných zdrojů na území města (teplárny Malešice) v pravobřežní soustavě CZT. Pokrytí nárůstu poptávky po CZT výhradně z tepelného napaječe Mělník  bez navýšení využívání uhelného zdroje Malešice vede k nejnižší produkci emisí a celkově nejnižšímu zatížení životního prostředí na území hl.m. Prahy. Při větším využívání uhelného zdroje Malešice by však vzrostly i emise některých znečišťujících látek na území města (tuhé látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku).
CZT umožňuje zachovat dostatečnou diverzifikaci zdrojů energie a spalovat environmentálně přijatelným způsobem a částečně i mimo  území  města domácí, relativně levná paliva (hnědé a  černé uhlí), jelikož v centrálních zdrojích je možné redukovat emise vypouštěné do ovzduší efektivnějším způsobem, jaký by při decentrálním spalování uhlí nebylo možné dosáhnout.
Celková poptávka po energii i spotřeba paliv na území hl.m. Prahy v poslední dekádě klesá vlivem ekonomické transformace, vymístění energeticky náročných provozů z území města i díky rostoucím investicím do snížení ztrát energie. Ani rozvojové scénáře nepředpokládají, že se tento trend výrazně zvrátí zpět k extenzivnímu nárůstu spotřeby energie. Klíčová energetická infrastruktura zásobující hl.m. Prahu energií má dostatečnou kapacitu i pro pokrytí budoucí poptávky po energii.
Úspory energie představují nejvýhodnější příležitost pro aktivní snižování negativních vlivů energetiky na životní prostředí: oproti dražším obnovitelným zdrojům existuje významný cca 15-20% reálně dosažitelný potenciál úspor energie, který je zároveň ekonomicky efektivní, tzn. že investice do těchto úsporných opatření sníží emise znečišťujících látek a zároveň se investorovi reálně splatí z dosažených úspor energie.


Ke stažení:


Základní osnova ÚEK


Odkazy:


Ministerstvo životního prostředí ČR - www.env.cz
Hlavní město Praha - www.praha-mesto.cz
Centrum pro komunitní práci - www.cpkp.cz
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. - www.svn.cz

Tisk 6.6.2005 | Miloš Cihelka | Přečteno: 48918 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru