ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory > Energetika > Územní energetická koncepce (ÚEK)

Územní energetickou koncepci hl.m. Prahy tvoří tyto následující dokumenty s přílohami:


Souhrnný přehled

Souhrnný přehled dává přehlednou informaci o Územní energetické koncepci hl. m. Prahy včetně stručného popisu a energetických a emisních bilancí současného stavu a rozvojových scénářů, vyhodnocení stávajícího stavu, definice cílů a priorit koncepce, navržená opatření, způsob implementace a monitoring.
Výtah hlavních zjištění a doporučení ÚEK pak podává Dodatek k Souhrnnému přehledu (Manažerský souhrn).

Hlavní zpráva

Hlavní zpráva obsahuje podrobný popis jednotlivých částí koncepce, tak jak je vyžaduje nařízení vlády 195/2001 Sb.: rozbor trendů vývoje poptávky, rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, hodnocení ekonomicky využitelných úspor energie a řešení energetického hospodářství území.


Příloha č.1 – Energetické bilance – současný stav

Obsahuje podrobný popis metodiky řešení a přehledné bilance spotřeby primární energie a spotřeby energie po přeměnách na území hl. m. Prahy včetně bilancí produkovaných emisí znečišťujících látek a CO2.


Příloha č. 2 – Úspory energie, Energy Performance Contracting

Podrobný rozbor možností a vyhodnocení potenciálu úspor energie v jednotlivých sektorech spotřeby. Popis metody Energy Performace Contracting, včetně příkladů konkrétních realizovaných projektů, vyhlášených veřejných soutěží na EPC a vzorových smluv.


Příloha č. 3 – Obnovitelné zdroje, druhotné zdroje energie a KVET

Vyhodnocení potenciálu a možností využití jednotlivých forem obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla.


Příloha č. 4 – Vybrané zdroje a sektory spotřeby

Podrobná sektorová analýza vybraných významných zdrojů a spotřebitelů energie (Cementárna Radotín, Teplárna Malešice, Elektrárna Mělník), popis a vyhodnocení městské hromadné dopravy.


Příloha č. 5 – Regulační nástroje pro realizaci územní energetické koncepce

Vyhodnocení legislativy se vztahem k řešení a prosazování/implementaci územní energetické koncepce, návrh legislativního řešení – nařízení hl. m. Prahy.


Příloha č. 6 – Legislativa se vztahem k realizaci územní energetické koncepce

Přehled a výpis legislativy v aktuálním znění vztahující se k problematice řešení a realizace územní energetické koncepce, kompletní výtisk zákonů a jejich aktualizací


Příloha č. 7 – Informační energetické modely a aplikace

Prezentace energetických systémů a bilancí v prostředí GIS, relační databázový model – energetická statistika území hl. m. Prahy, internetová aplikace energetických a emisních bilancí v členění na jednotlivé městské části.


Příloha č. 8 – Zahraniční zkušenosti

V této příloze je uvedeno porovnání se zahraničními spotřebitelskými systémy, jsou popsány zkušenosti s energetickým managementem a energetickým plánováním ve vybraných městech západní Evropy a příklady zpracovaných komunálních energetických koncepcí včetně základních energetických parametrů v těchto městech.

Příloha č. 9 – Spolehlivost zásobování

V této příloze jsou souhrnně uvedeny a popsány hlavní faktory, které ovlivňují spolehlivost zásobování energií, a strategie pro zajištění spolehlivého zásobování energií v budoucnosti.

Příloha č. 10 – Shrnutí energetické koncepce pro Radu hl. m. Prahy

Jedná se o shrnutí energetické koncepce zpracované pro Radu hl. m. Prahy k jejímu projednání.


Energetické a emisní bilance - hl. m. Praha jako celek a 57 městských částí

Energetické a emisní bilance současného stavu a rozvojových scénářů a variant za hlavní město Prahu jako celek a jednotlivě za každou z 57 městských částí.


Dokumentace o posouzení vlivů Územní energetické koncepce hlavního města Prahy na životní prostředí

Dokumentace z procesu SEA ÚEK hl. m. Prahy zpracovaná Centrem pro komunitní práci.


Tisk 29.6.2005 | Miloš Cihelka | Přečteno: 52617 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru