ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Revitalizace a odbahnění Kyjského rybníka - I. etapa, odbahnění

Kyjský rybník

Kyjský rybník byl spolu s dalšími rybníky na Rokytce založen pravděpodobně ve 14. stol. z podnětu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Původně Kyjský rybník sloužil i jako zásobárna vody pro mlýn situovaný v prostoru pod hrází. Přívod vody do mlýna se nedochoval a byl zrušen v minulosti při rekonstrukci hráze. Na počátku 60. let 20. století byl rybník téměř zcela zanesen náplavy a větší část jeho plochy byla zarostlá mokřadní vegetací. V roce 1962 bylo realizováno odbahnění cca ½ rybníka (dolní část). Poté byly práce přerušeny a bylo na ně navázáno až v rámci přípravy výstavby sídliště Černý Most v 70. a na počátku 80. let 20. století. V té době bylo provedeno odbahnění rybníka v celé ploše a dále byla zřízena sedimentační nádrž dešťových vod rozšířením východní části Kyjského rybníka a vybudováním dělicí hráze.

V roce 2006 byl Kyjský rybník  zanesen cca 69 000 m3 bahna, které dosahovalo místy mocnosti až 1 m. Vzhledem k tomu, že se rybník nedá zcela vypustit byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím bagrem. Práce na odbahnění rybníka byly zahájeny v červenci 2007, samotná těžba sacími bagry však byla zahájena až v září 2007. Odvodňování rybničních sedimentů probíhalo na technologickém zařízení mimo prostor rybníka, jehož součástí byla usazovací nádrž DUN Černý most II, zařízení pro předčištění, zařízení pro homogenizaci a odstředivky.

 

Po vyhodnocení provozu tohoto zařízení za rok 2007 bylo zjištěno, že kapacity odstředivek zdaleka nedostačují potřebám těžby  a že technologie odvodnění sedimentu nebyla dodavatelskou firmou dostatečně zvládnuta.

 

Odbahnění Kyjského rybníka Aby byl dodržen konečný termín odbahnění a naplněny veškeré cíle projektu bylo  přistoupeno  k původnímu řešení – využit jako sedimentační nádrže malý Kyjský rybník. Pro těžbu bahna z rybníka byly nasazeny 4 sací bagry a cca 40 000 m3 sedimentu bylo načerpáno do sedimentační nádrže. Po vytěžení Kyjského rybníka a  naplnění sedimentační nádrže byla hladina rybníka upuštěna aby došlo k odvodnění vytěženého sedimentu. V rámci maximálního urychlení prací byl částečně odvodněný sediment  nakládán na velkoobjemové nákladní automobily s utěsněnými korbami a odvážen na příslušnou skládku. Práce na odbahnění byly skončeny 30. června 2008.

 

Odbahněním by ovšem práce na Kyjském rybníce skončit neměly. Odbor ochrany prostředí MHMP připravuje revitalizaci a opravu Kyjského rybníka. Cílem plánované revitalizace a opravy objektů  Kyjského rybníka je zvýšení jeho krajinně-estetického, ekologického i rekreačního potenciálu, omezení celoplošného zanášení rybníka  sedimenty, zajištění  jeho správné funkce a prodloužení životnosti funkčních objektů.

Ve východní části Kyjského rybníka se na dně rybníka počítá se zřízením umělého ostrova o rozloze 980 m2 a navazujících úseků ponořených hrázek (trvale pod hladinou) sloužících k zachycení sedimentů nesených přítokem Rokytky. Ostrov je navržen především z důvodu posílení ekologické stability a biodiverzity v území Kyjského rybníka. Zřízením ostrova vznikne ideální prostor pro hnízdiště vodního ptactva. Pozvolné břehy ostrova a plochy nízko nad vodní hladinou umožní růst mokřadní vegetace, která se v rámci Kyjského rybníka vyskytuje pouze v malé ploše vzhledem k rozloze vodní hladiny.

Dále bude provedena úprava jižního břehu a břehových partií Kyjského rybníka, který jsou na mnoha místech značně poškozeny. Břehy budou nově opevněny několika různými způsoby. Část břehů bude vytvarována do mírného sklonu a osázena mokřadní vegetací, část bude řešena jako přístupy k vodě opevněné kamennou dlažbou nebo štěrkovým pohozem. V rámci projektu je dále navržena pěšina podél břehu, přístupy k vodě včetně parkových laviček a schody pro přístup k rybníku v místech svahů. Kromě toho je řešeno i bezpečné odvedení srážkových vod do rybníka z přilehlých komunikací, tak aby nedocházelo ke vzniku erozních výmolů jako je tomu v současnosti.

Součástí projektu bude i oprava vypouštěcího zařízení. Bude opravena a utěsněna vypouštěcí klapka, sanovány betonové konstrukce a provedeno nové kamenné opevnění hráze rybníka. Celý projekt dovrší rozsáhlé sadové úpravy v okolí rybníka.

Realizace druhé etapy oprav Kyjského rybníka by měla začít podzimním výlovem a celkovým vypuštěním rybníka. jpdres.bmp  Logo fondu EU OPPK PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ
V RÁMCI PROGRAMU
JPD2 A OPPK


Tisk 13.8.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 8918 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru