ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Stromořadí

Stromořadí celopražského významu (dříve I. kategorie)

stromořadí v praze, ilustrační foto 


HLAVNÍ AKTUALITA, NÁŠ TIP

-

 

Akce realizované v roce 2012:

  • Italská ul., Praha 2
    Provedena byla celková rekonstrukce prostoru stávajícího stromořadí, včetně obnovy zelených podsadbových pásů a opatření ke zlepšení stanovištních podmínek ponechávaných starých stromů. více

Veškerá zeleň přiléhající ke komunikacím je podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích tzv. příslušenstvím komunikace a jako taková je zřizovací listinou svěřena do péče Technické správy komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK).
Z těchto ploch komunikační zeleně je cca sto alejí (tj. přibližně šest tisíc stromů) zařazeno do systému stromořadí celopražského významu (dále jen I. kategorie) a péči o tato stromořadí zajišťuje na základě smlouvy o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci" uzavřené s TSK roku 2003 odbor rozvoje veřejného prostoru  MHMP. Tato péče probíhá v rámci v roce 1995 zahájeného projektu „Stromy Praze – Praha stromům“ (více o historii a průběhu projektu). Do systému stromořadí I. kategorie jsou zařazena např. mimo jiné stromořadí, která jsou spojovacím prvkem mezi jednotlivými plochami zeleně, stromořadí v historické zástavbě, nebo stromořadí na páteřních komunikacích v centrální části města.

 

Obnova a údržba stromořadí I. kategorie

Od roku 1995 se podařilo v pražských ulicích (především ve stromořadích I. kategorie) odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP a jeho předchůdcům vysadit více než 3.580 nových stromů (vztaženo ke konci roku 2012). Základním bodem systému péče o stromořadí je jejich postupná obnova a zvyšování podílu mladých výsadeb – tj. zvyšování podílu stromů s dlouhodobou perspektivou do budoucna. U nových výsadeb pak je zcela zásadním prvkem zdárného rozvoje zajištění kvalitní povýsadbové péče v prvních třech až pěti letech po výsadbě. Nedílnou součástí péče o stromořadí je i realizace opatření vedoucích ke zlepšení stávajících existenčních podmínek pro stromy – např. obnova podsadbových zelených pásů, instalace mechanických zábran proti hutnění kořenové zóny apod. Při realizovaných obnovách je pak v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou a kde to podmínky dovolují. Počet nově vysazovaných stromů ve stromořadích I.kategorie tak většinou při realizovaných obnovách značně převyšuje počet stromů kácených. V rámci systému péče o stromořadí I.kategorie byl spuštěn i pilotní projekt na realizaci výsadeb podrostového společenstva trvalek a cibulovin ve vybraných úsecích stromořadí (v současnosti např. v ulicích Hořejší nábřeží, Jičínská, Kostelní, Českomoravská a Ostrčilovo náměstí).  Finanční prostředky poskytované MHMP ročně na obnovu stromořadí I.kategorie se pohybují většinou v průměru mezi 4 – 6 mil. Kč a na údržbu těchto stromořadí je ročně vynaloženo v průměru okolo 4 mil. Kč. podrobnější informace k obnově a údržbě

KONTAKT:
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1
Mgr. Magdalena Jelínková, tel. 236 00 5831, e-mail: Magdalena.Jelinkova@praha.eu,
Ing. Alice Dědečková, tel.: 236 00 5814, e-mail: alice.dedeckova@praha.eu


OBNOVA A ÚDRŽBA STROMOŘADÍ - SOUHRNNÉ ÚDAJE A BLIŽSÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM AKCÍM REALIZOVANÝM V UPLYNULÝCH LETECH


Tisk 25.2.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 173917 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru