ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 3/2010 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 7. 10. 2010

Termín jednání:

7. 10. 2010

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. do 100 kByte)


Přítomní členové:
Eva Beránková, Petr Daniš, Petr Holý, Jan Chvátal, Jitka Janovičová, Radka Patrasová (místo Karla Jecha)

Omluveni
Jana Blažíčková, Luboš Drábek, Kateřina Jančaříková, Milada Švecová


Program:

1. Akční plán KK EVVO pro rok 2011
2. Krajská konference EVVO v Praze v roce 2010 - EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast
3. Informace o zakázkách, které budou zadány ještě do konce roku 2010
4. diskuse a různé


Zápis:

Jednání zahájil Petr Holý, krajský koordinátor EVVO, jednání bylo svoláno pro účel diskuse nad programem připravované krajské konference EVVO, informovat členy PS EVVO o schváleném Akčním plánu KK EVVO na rok 2011 a informovat o možných zakázkách, které budou zadány ještě do konce roku 2010 (resp. do 15.11.2010).

Před jednáním byly členům PS EVVO rozeslány jakožto podklady následující materiály:

  • Cenová nabídka organizace MCN o.p.s. na zajištění Krajské konference EVVO 2010

 


1. Akční plán KK EVVO na rok 2011

Krajský koordinátor EVVO seznámil přítomné členy PS EVVO se schváleným Akčním plánem KK EVVO na rok 2011, vysvětlil změny a jejich genezi oproti Akčnímu plánu schválenému PS EVVO a předloženému výboru pro ŽP. Rada HMP schválila Akční plán KK EVVO na rok 2011 usnesením Rady HMP č. 1392 ze dne 31.8.2010. Hlavní změnou, ke které došlo je zkrácení návrhu Akčního plánu na jeden rok a rovněž krácení rozpočtu na realizaci AP KK EVVO na jeden rok oproti návrhu. Nový Akční plán KK EVVO na období 2012 – 2013 bude vytvořen a připraven ke schválení během roku 2011.  

 

2. Krajská konference EVVO v Praze v roce 2010 - EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast

Krajský koordinátor EVVO seznámil přítomné členy PS EVVO s navrženým obsahem a programem připravované krajské konference EVVO, která bude v letošním roce zaměřena na veřejnou správu a firemní oblast. Po krátkém úvodu proběhla dlouhá a podrobná diskuse, jejímž závěrem jsou následující doporučení a stanoviska:

Všichni přítomní členové se shodli na tom, že realizátor krajské konference je nadmíru kompetentní a zkušený v dané tématické oblasti a že je v něm zajištěna realizace letošní Krajské konference EVVO na kvalitní úrovni.

Při přípravě obsahu konference je potřeba brát zřetel na to, že je snahou oslovit a motivovat k účasti dvě rozdílné cílové skupiny a v tomto duchu je potřeba také oddělit nabídku pracovních dílen. Zejména je potřeba vhodně motivovat cílovou skupinu „firemní oblast“ tedy živnostníky, zástupce firem a podnikatelské sféry. Navržené rozdělení konference na dopolední část, která se dle plánu bude odehrávat v hlavním sále a na odpolední, která bude věnována workshopům na jednotlivá témata by bylo vhodnější upravit ve prospěch pracovních dílen, které budou pro účely konference určitě prospěšnější.

Vystoupení hostů
Je nutné koncipovat vystoupení tak, aby byly příspěvky zajímavé pro obě cílové skupiny, tedy jak pro veřejnou správu, tak pro zástupce firem a firemní oblasti. S jednotlivými řečníky je potřeba předjednat náplň jejich vystoupení a zajistit určitou atraktivitu pro potenciální posluchače – tj. předlo1žit řečníku konkrétnější zadání vystoupení. Také je otázkou adekvátnost vystoupení zástupce resortu z MŠMT v souvislosti s cílovou skupinou a zaměřením konference (veřejná správa a podnikatelský sektor).

Úvodní prezentace týkající se témat workshopů
Bylo by vhodné, aby úvodní prezentace témat workshopů byly uvedeny realizátorem z praxe, nikoliv moderátorem připraveného workshopu.

Odpolední workshopy a jejich témata
Doporučením PS EVVO je počet workshopů ponechat, upravit však témata a rozložení témat lépe ve prospěch cílovým skupinám a posílit srozumitelnost popisů jednotlivých workshopů a jejich anotac. Rovněž je potřeba zajistit, aby v rámci workshopů byla naplněna účast řadou lidí z dané praxe, aby byla diskuse naplněna praktickými ukázkami, zkušenostmi a praxí s prací v příslušným tématem. U každého z témat uvést doporučení pro jakou cílovou skupinu je workshop vhodný (VS, F).

Navržená a poopravená témata workshopů:

1. Realizace EVVO a MA21 v jednotlivých městských částech v rámci hl.m.Prahy - VS
2. Ekocentra jako partneři pro VS a firmy – VS, F
3. Technický aspekt ekologizace provozů (ISO, certifikace, atd.) – F, VS
4. CSR – společenská odpovědnost firem - F
5. Ekologická výchova dospělé veřejnosti, ekologická gramotnost veřejnosti - VS

Další návrhy a tipy k organizaci KK: přizvat ke spolupráci ředitele OOP MHMP, využít kontaktů a zkušeností z firemní oblasti zástupců hospodářské komory HMP. Využít více prezentací firem, které mají zkušenosti s CSR ve firmách.

 

3. Informace o zakázkách, které budou zadány ještě do konce roku 2010

Krajský koordinátor informoval přítomné o probíhající spolupráci OOP MHMP se spol. EKO-KOM a.s. a o společném projektu. V souvislosti s touto spoluprací informoval o avizované finanční spoluúčasti spol. EKO-KOM na projektech, souvisejících s tématickou oblastí odpady (Den Země, exkurze do provozů, aj.) Díky této spolupráci budou v rámci realizace AP KK EVVO v roce 2010 k dispozici finanční prostředky navýšené o cca 360 tis. Kč. Tyto prostředky lze ještě do konce roku 2010 využít k realizaci některých projektů. Bylo navrženo (P. Daniš) zafinancovat vydání připravených vzdělávacích materiálů některých oslovených ekocenter a NNO, jakožto vhodné a efektivní volných finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2010.
Do konce roku 2010 proběhne rovněž zadání některých zakázek pro realizaci v roce 2011 (dlouhodobé projekty a programy pro školy, Příprava realizace a ekologických vzdělávacích programů /EVP/ pro školy). 

 

4. Diskuze a různé

Koordinátor EVVO seznámil přítomné se skutečností, že začátkem roku 2011 proběhnou určité personální změny v rámci členství v poradní skupině EVVO.

 

Rekapitulace úkolů a termínů

(úkol / do kdy / kdo provede)

  • Schválený AP KK EVVO na rok 2011 rozeslat emailem členům PS EVVO  / se zápisem / Holý


Příští jednání se uskuteční v průběhu prosince 2010 po realizaci krajské konference EVVO (bude upřesněno).


Zapsal: Petr Holý   
V Praze dne 14. 10. 2010

 

……………………………….
Mgr. Ing. Petr Holý
krajský koordinátor EVVO v Praze
předseda poradní skupiny EVVO
 

Tisk 4.5.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 16485 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru