ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Informace k systému nakládání se stavebním odpadem na území hl. m. Prahy

Dle §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů je uvedeno:
"Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem".

Dnem 1.7.2007 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška o odpadech“).

Dle § 9 vyhlášky o odpadech je fyzickým osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy umožněno bezplatně odložit na sběrném dvoře hl. m. Prahy stavební odpad a to v množství maximálně 1 m3 za měsíc. Toto množství nelze kumulovat. Trvalý pobyt občan prokáže předložením vlastního platného občanského průkazu obsluze sběrného dvora. V současné době je na území města pro občany hl. m. Prahy zřízeno celkem 13 sběrných dvorů hl. m. Prahy.
Na těchto sběrných dvorech mohou občané odložit stavební odpady kategorie O (ostatní), které jsou dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazeny mezi stavební odpady tř. 17:

a)  17 01 01 - Beton
b)  17 01 02 - Cihly
c)  17 01 03 - Tašky a keramické výrobky
d)  17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

Stavební odpady kategorie N (nebezpečné) není možné na sběrných dvorech zřízených hl. m. Prahou odložit. Jedná se například o nebezpečné odpady těchto katalogových čísel:

a)  17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující dehet
b)  17 06 01 - Izolační materiály obsahující azbest
c)  17 06 05 - Stavební odpady obsahující azbest

Pro odstranění těchto nebezpečných odpadů jsou občané či právnické osoby povinni si zajistit společnost, které by vydán patřičný souhlas krajského úřadu k provozování zařízení na výše uvedené druhy nebezpečných odpadů.
Tyto společnosti je možné vyhledat na elektronické adrese: www.praha-mesto.cz/odpady - odpady v Praze - informace pro firmy - seznam oprávněných osob -  seznam oprávněných osob k nakládání s odpady.
Zde je možné si například do kolonky "ruční zadání pro výběr z  katalogu odpadů" zadat katalogové číslo odpadu, kterého se chcete zbavit a vygeneruje se seznam osob oprávněných k nakládání či odstranění konkrétního druhu odpadu.

Tisk 31.8.2006 | Miloš Cihelka | Přečteno: 30651 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru