Rejstřík obrázků

 

1A OVZDUŠÍ - EMISE

Celkové emise hlavních znečišťujících látek v ČR ze stacionárních zdrojů (REZZO 1 - 3), Praha 1994
Měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů kategorie REZZO 1 - 3, rok 1994
Celkové emise ze stacionárních zdrojů ( REZZO 1 - 3), Praha 1984 - 1994
Zdroje REZZO 1 s emisemi SO2 nad 50t/rok v roce 1994
Zdroje REZZO 1 s emisemi NOx nad 50t/rok v roce 1994
Zdroje REZZO 1 s emisemi prachu nad 50t/rok v roce 1994
Spotřeba a skladba paliv v kotelnách do 5 MW (Praha, databáze REZZO II 1986 a 1994)
Emise škodlivin z kotelen do 5 MW (Praha, databáze REZZO II 1986 a 1994
Emise škodlivin ze středních (REZZO 2) a malých (REZZO 3) zdrojů znečišťování ovzduší (Praha, databáze REZZO II 1986 - 1994)
Emise z lokálních topenišť vybraných městských částí Praha 1 - 15 a zbytku Prahy
Celkové emise znečišťujících látek z kotelen (REZZO 1 - 3) a z lokálních topenišť, Praha 1992
Celkové emise ze stacionárních zdrojů vybraných městských částí Praha 1 - 15 a zbytku Prahy, 1992
Vývoj počtu vozidel v hl. m. Praze v letech 1961 - 1994
Vývoj intenzity dopravy na centrálním a vnějším kordonu 1989 - 1994 (pracovní den, oba směry celkem, období 6 - 22 hod.)
Skladba dopravního proudu na centrálním a vnějším kordonu 1994
Kartogram intenzity automobilové dopravy 1994 - centrum města

 

1B OVZDUŠÍ - IMISE

Oxid siřičitý - pole ročních aritmetických průměrů koncentrací, Praha 1994
Oxid siřičitý - 95% kvantily denních koncentrací ve vyznačených třídách, Praha 1994
Oxidy dusíku - pole ročních aritmetických průměrů koncentrací, Praha 1994
Oxidy dusíku - 95% kvantily denních koncentrací ve vyznačených třídách, Praha 1994
Oxidy dusíku - pole ročních aritmetických průměrů koncentrací, Praha 1994
Oxidy dusíku - 95% kvantily denních koncentrací ve vyznačených třídách, Praha 1994
Prašný aerosol - pole ročních aritmetických průměrů koncentrací, Praha 1994
Prašný aerosol - 95% kvantily denních koncentrací ve vyznačených třídách, Praha 1994
Roční chod koncentrací oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prašného aerosolu, Praha 1994, AIM - 1. část
Roční chod koncentrací oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prašného aerosolu, Praha 1994, AIM - 2. část
Roční chod koncentrací oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prašného aerosolu, Praha 1994, AIM - 3. část
Vývoj kvality srážkových vod na stanicích Libuš a Podbaba v letech 1987 - 1994 - 1. část
Vývoj kvality srážkových vod na stanicích Libuš a Podbaba v letech 1987 - 1994 - 2. část
Průměrné roční hodnoty prašného spadu v Praze v r. 1994
Prašný spad na vybraných lokalitách v Praze v letech 1983 - 1994
Obr. průměrné roční koncentrace kovů v prašném aerosolu na vybraných lokalitách v letech 1983 - 1994 - 1. část
Obr. průměrné roční koncentrace kovů v prašném aerosolu na vybraných lokalitách v letech 1983 - 1994 - 2. část
Koncentrace olova v prašném aerosolu ve vybraných lokalitách v letech 1983 - 1994
Koncentrace NOx, Co a intenzita doravy, Praha - Rumunská ul., 4. 10. - 14. 10. 1994

 

1C OVZDUŠÍ - OSTATNÍ

Denní průměry koncentrace oxidu siřičitého a oxidů dusíku v Praze při smogové situaciv říjnu 1994 - 1. část
Denní průměry koncentrace oxidu siřičitého a oxidů dusíku v Praze při smogové situaciv říjnu 1994 - 2. část
Denní průměry koncentrace oxidu siřičitého a oxidů dusíku v Praze při smogové situaciv říjnu 1994 - 3. část
Denní chod koncentrace ozonu na dvou monitorovacích stanicích v Praze, 15. -16.7. 1994
TSU - Průměrná denní teplota vzduchu, Praha - Ruzyně, srovnání r. 1994 s normálem 1961 - 1990
SSV - Denní trvání slunečního svitu, Praha - Ruzyně, srovnání r. 1994 s normálem 1961 - 1990
SSRA - Postupné sumy denních úhrnů srážek, Praha - Ruzyně, srovnání r. 1994 s normálem 1961 - 1990
NPR - Průměrná denní oblačnost, Praha - Ruzyně, srovnání r. 1994 s normálem 1961 - 1990
VTR - Průměrná denní rychlost větru, Praha - Ruzyně, srovnání r. 1994 s normálem 1961 - 1990
Oxid siřičitý - modelové pole průměrných ročních koncentrací
Oxidy dusíku - modelové pole průměrných ročních koncentrací
Vymezení městské zóny

 

2 VODA

Sledované profily na povrchových tocích - třídy jakosti ve skupinách ukazatelů (1993 - 1994)
Prameny a studny sledované v roce 1994
Vybrané ukazatele jakosti podzemní vody - prameny, 1994
Vybrané ukazatele jakosti podzemní vody - studny, 1994
Podíl jednotlivých vodáren na celkové výrobě pitné vody
Vývoj kvality surové vody - úpravna Želivka - 1. část
Vývoj kvality surové vody - úpravna Želivka - 2. část
Vývoj kvality surové vody - úpravna Podolí - 1. část
Vývoj kvality surové vody - úpravna Podolí - 2. část
Vybrané ukazatele kvality vody na přítoku a odtoku z ÚČOV

 

3 MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA

Přehled katastrálních území v hl. m. Praze
Druh pozemku (zemědělská půda, zastavěné plochy, lesní půda, vodní plochy, ostatní plochy)
Druh povrchu (přírodní, přeměněný, odpřírodněný)
Druh zeleně (upravená zeleň - parky, sady, hřbitovy, zeleň u domů - zahrádky, les, hospodářská - zemědělská, jiná)
Výškové členění zeleně (bylinné, keřové, stromové patro)
Pražská stromořadí - sledované charakteristiky
Pražská botanická zahrada - hranice řešeného území
Prokopské a Dalejské údolí - ukázka porostové mapy
Obsah olova, zinku a kadmia v půdě v letech 1981 - 1994 v lokalitách Karlovo náměstí, Prosek a Šárka - 1. část
Obsah olova, zinku a kadmia v půdě v letech 1981 - 1994 v lokalitách Karlovo náměstí, Prosek a Šárka - 2. část
Obsah olova, zinku a kadmia v půdě v letech 1981 - 1994 v lokalitách Karlovo náměstí, Prosek a Šárka - 3. část
Sledování kontaminace půdy v městských částech a lokality pravidelného sledování
Mapa radonového rizika
Fytofágní brouci - vývoj počtu druhů, lokalita Prokopské údolí
Střevlíkovití brouci - vývoj počtu druhů, lokalita Prokopské údolí
Výskyt borelií v klíšťatech na území Prahy
Výskyt pylu v ovzduší, Praha 1995 - 1. část
Výskyt pylu v ovzduší, Praha 1995 - 2. část
Výskyt pylu v ovzduší, Praha 1995 - 3. část

 

4 ODPADY

Složení domovního odpadu v Praze

 

5 HLUK

Časový průběh LAeq a L90 na vybraných stanovištích pravidelného sledování - 1. část
Časový průběh LAeq a L90 na vybraných stanovištích pravidelného sledování - 2. část
Časový průběh LAeq a L90 na vybraných stanovištích pravidelného sledování - 3. část
Časový průběh LAeq a L90 na vybraných stanovištích pravidelného sledování - 4. část
Postup zpracování mapy rozložení hlukové zátěže v Praze
Ukázka z mapy rozložení hlukové zátěže na Praze 3
Časový průběh LAeq a L90 na stanovištích MRHZ v Praze 3 a 6 - 1. část
Časový průběh LAeq a L90 na stanovištích MRHZ v Praze 3 a 6 - 2. část
Časový průběh LAeq a L90 na stanovištích MRHZ v Praze 3 a 6 - 3. část
Časový průběh LAeq a L90 na stanovištích MRHZ v Praze 3 a 6 - 4. část
Roční průměrné hodnoty LAeq - den, noc v letech 1984 - 1995 - 1. část
Roční průměrné hodnoty LAeq - den, noc v letech 1984 - 1995 - 2. část

 

6 DODATKY

Hustota obyvatelstva v městských částech Prahy