Rejstřík tabulek

 

1A OVZDUŠÍ - EMISE

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (REZZO 1 - 3) a jejich podíl (%) v roce 1994
PŘEHLED SPOTŘEBY PALIV VE ZDROJÍCH REZZO 1 V ROCE 1994 (tis. tun, mil. m3)
Přehled emisí znečišťujících látek z velkých zdrojů (REZZO 1) v Praze v roce 1994
Doprava v hl. m. Praze - vybrané dopravní charakteristiky za rok 1994
Celková emise NOx a CO z automobilové dopravy v Praze (výpočet pro 2141 silničních úseků)

 

1B OVZDUŠÍ - IMISE

Imisní limity pro látky znečišťující ovzduší
Přehled stanic s nejvyššími ročními aritmetickými průměry koncentrací znečišťujících látek v ug.m-3, manuální metody
Přehled stanic s nejvyššími ročními aritmetickými průměry koncentrací znečišťujících látek v ug.m-3, AIM
Výsledky expedičních měření znečištění ovzduší v okolí komunikací, měření PÚDIS, 1994

 

1C OVZDUŠÍ - OSTATNÍ

Vypočtené koncentrace oxidu siřičitého a oxidů dusíku
Podíly skupin zdrojů na imisním zatížení SO2
Podíly skupin zdrojů na imisním zatížení NOx
Výsledky stanovení cizorodých organických látek (PCB. PAH a PCDD/F) v imisích na lokalitách Libuš a Vysočany v lednu 1995

 

2 VODA

Kódy a názvy pravidelně sledovaných profilů na vodních tocích
Třídy jakosti vod v povrchových tocích - hodnocení podle ČSN 75 7221, období 1993 - 1994
Průměrné koncentrace a odtoky látek v povrchových tocích v roce 1994
Výroba vody v jednotlivých úpravnách Pražských vodáren v roce 1994
Průměrné hodnoty základních ukazatelů jakosti vody - úpravny Želivka, Podolí, Káraný
Produkce a vypouštěné znečištění z ÚČOV v roce 1994

 

4. ODPADY

Postup sanace staré zátěže v Dolních Měcholupech

 

6 DODATKY

Bilance akcí EIA v hl. m. Praze - členění podle druhu posuzovaného záměru (stav k 30. 9. 1995)
Bilance akcí EIA v hl. m. Praze - členění podle lokalizace v území
Statistické ukazatele pro hl. m. Prahu