Praha - životní prostředí 1995

Ovzduší Voda Městská krajina

Ovzduší

Voda

Městská krajina

Odpady Hluk Dodatky

Odpady

Hluk

Dodatky

 

OBSAH

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ ÚDAJE

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

REJSTŘÍK OBRÁZKŮ

REJSTŘÍK TABULEK


Redakce: Ing. J. Šolc a kolektiv autorů

Digitální zpracování (HTML): Ing. M. Táborský, Mgr. V. Iliev, A. Šáchová, T. Balej

Grafické přílohy: Ing. V. Gajdůšek, M. Vlachová

Digitální verze ročenky je zpracována podle publikace vydané tiskem.

Děkujeme všem autorům, spolupracovníkům a organizacím, které poskytly údaje pro zpracovnání ročenky.

 

Institut městské informatiky hl. města. Prahy, Žatecká 2, 110 01 Praha 1

ÚVOD

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je periodikem, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prostředí v hl. m. Praze. Ročenka 1995 je šestá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP). Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti.

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1995 obsahuje standardní výběr údajů umožňujících srovnání s minulými lety a přináší i některé nové informace. Obsah ročenky je členěn podle jednotlivých složek prostředí: ovzduší, voda, městská a příměstská krajina, odpady a hluk. Další zajímavé údaje jsou obsaženy v tematicky různorodých dodatcích.

Rozsáhlá kapitola OVZDUŠÍ je členěna do tří hlavních oddílů: A - zdroje znečištění (emise), B - hodnocení kvality ovzduší na základě měřených údajů (imise) a C - ostatní související informace (smogový regulační systém, meteorologie, projekty související s problematikou ovzduší). V posledním oddílu je nově zařazena pasáž o aktivitách zajišťovaných Magistrátem hl. m. Prahy.

Kapitola VODA obsahuje standardní údaje o znečištění povrchových toků, o výrobě a kvalitě pitné vody i o čištění odpadních vod na území Prahy. Po několikaleté pauze bylo možno uvést nové údaje ze sledování kvality podzemních vod. Nově je zařazena pasáž o haváriích s důsledky na kvalitu povrchových a podzemních vod.

V kapitole MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA jsou uvedeny bilancované údaje z ekologického hodnocení povrchů a zeleně území hl. m. Prahy v novém grafickém zpracování, dále pasáže věnované problematice ochrany přírody a systému městské zeleně. Poprvé jsou zařazeny informace o hodnocení zdravotního stavu vegetace s využitím leteckého snímkování i o hodnocení radonového rizika. Již tradiční jsou výsledky průzkumu kontaminace pražských půd a výsledky biomonitoringu.

Kapitola ODPADY je sestavena z podkladů Magistrátu hl. m. Prahy věnovaných problematice odpadového hospodářství, mj. hospodaření s komunálním a domovním odpadem, starým zátěžím i vyhlášce o nakládání s domovním odpadem.

Kapitola HLUK je věnována převážně problematice hluku automobilové dopravy a obsahuje informace zpracované z výsledků měření realizovaných na území města.

V kapitole DODATKY jsou stejně jako v minulé ročence uvedeny části věnované jednak výkonu státní správy v ochraně životního prostředí (problematika EIA), jednak statistickým údajům o Praze se zaměřením na demografii. Ročenku tradičně uzavírá pasáž věnovaná Informačnímu systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP).

Pro zpracování ročenky byly využity nejen údaje z databáze IOŽIP, ale i řada dalších podkladů poskytnutých různými institucemi pro tuto publikaci. Významným podílem přispěl odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Většinou jsou uvedeny údaje z roku 1994 a tam, kde to bylo možné, i z první poloviny roku 1995. Publikace je poprvé nazvána podle roku vydání v souladu se způsoby užívanými u obdobných statistických publikací.

Ročenka je vydána i jako tištěná publikace v české a anglické verzi, dále jako hypertextová aplikace pro lokální instalaci. K dispozici jsou i starší ročníky publikace. V případě zájmu o tištěnou publikaci lze objednat na adrese: Institut městské informatiky hl. m. Prahy, obchodní odd., Žatecká 2, 11001 Praha 1 (tel.: 2448 5121, fax: 24811902)