2 VODA
2.1 Povrchová voda
2.2 Podzemní voda
2.3 Pitná voda
2.4 Odpadní voda
2.5 Havarijní úniky znečišťujících látek

2 VODA

2.1 POVRCHOVÁ VODA

Hodnocení kvality vody je provedeno podle ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod. Údaje ze sledování profilů na potocích jsou převzaty od podniku PKVT (Pražská kanalizace a vodní toky). Data z profilů na Vltavě a Berounce byla získána z ČHMÚ, kt Povrchové vody se zařazují podle kvality do 5 tříd. Hodnocené ukazatele jsou členěny do šesti skupin. Ve skupině rozhoduje ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace. Třídy jakosti povrchových vod jsou: I - velmi čistá voda, II - čistá voda, III - Na základě hodnocení pro dvouletí 1993 - 1994 lze konstatovat, že u některých ukazatelů (zejména dusičnany a dusitany) došlo ke zhoršení. Např. u Vltavy došlo ke zhoršení o jednu třídu jakosti, u Berounky dokonce o tři třídy pro dusičnany. Všechny hodno Příčiny špatné kvality vody v potocích jsou v nedostatečném čištění odpadních vod v okrajových částech města, kde jsou ještě používány žumpy a septiky. Dalším zdrojem znečištění povrchových toků je vlastní konstrukce jednotné kanalizační sítě, kterou jsou Neutěšený stav povrchových toků vedl k rozhodnutí pořídit nový Generel odvodnění hl. m. Prahy v duchu moderní koncepce, podle které se dostává do popředí zájmu kvalita vody v recipientu.

Kódy a názvy pravidelně sledovaných profilů na vodních tocích

Kód

Potok - odběrové místo

Říční km

1044

Vltava - Vrané

70,1

1045

Vltava - Podolí

56,2

1046

Vltava - Libčice

28,2

1090

Berounka - Lahovice

0,6

BO01

Botič - Nusle

1,012

BO02

Botič - Záběhlice

8,5

BO03

Botič - Petrovice

16,716

BO05

Botič - Hostivař

13,32

DL01

Dalejský potok - ústí

0,05

DL03

Dalejský potok - Řeporyje

9,92

KU01

Kunratický potok - Kunratice

8,805

KU02

Kunratický potok - Krč

3,164

MO01

Motolský potok - Motol

4,75

RO01

Rokytka - náměstí Dr. Holého

0,269

RO05

Rokytka - Kyje

9,5

SP01

Šárecký potok - ústí

0,215

SP03

Šárecký potok - Jenerálka

4,85

SP04

Šárecký potok - Pod Džbánem

10,945

SP06

Šárecký potok - Jíviny nad hrází

15,748

SP07

Šárecký potok - Jíviny pod hrází

15,088


Třídy jakosti vod v povrchových tocích - hodnocení podle ČSN 75 7221, období 1993 - 1994

   

1044

1045

1046

1090

BO01

BO02

BO03

BO05

DL01

DL03

KU01

KU02

MO01

RO01

RO05

SP01

SP03

SP04

SP06

SP07

A

Ukazatele kyslíkového režimu

III

III

III

IV

V

V

V

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

IV

V

IV

IV

V

V

RO2

Rozpuštěný kyslík

I

I

II

I

IV

V

II

I

I

II

III

I

I

I

II

I

I

I

IV

I

BSK

Biochemická spotřeba kyslíku

II

III

III

III

V

III

III

III

II

II

IV

III

IV

IV

IV

III

III

IV

V

IV

CHC

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem

III

III

III

IV

V

IV

V

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

IV

V

IV

IV

V

V

B

Chemické ukazatele - základní

IV

IV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

TPV

Teplota vody

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

PH

Reakce vody

I

I

I

V

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IV

IV

SPV

Vodivost

I

I

I

II

III

III

III

III

IV

IV

III

III

III

III

III

III

III

III

IV

III

NH4

Amoniak

I

II

IV

III

IV

IV

III

III

III

III

IV

III

III

IV

IV

III

III

III

V

IV

NO3

Dusičnany

III

III

III

V

V

V

V

V

IV

III

V

V

III

IV

IV

III

III

IV

III

III

NO2

Dusitany

IV

IV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

IV

V

V

V

RL

Rozpuštěné látky

I

I

I

II

III

III

III

III

IV

IV

III

III

IV

III

IV

III

III

III

IV

III

NRL

Nerozpuštěné látky

I

II

I

III

V

II

IV

II

II

II

IV

II

V

IV

IV

IV

IV

III

V

IV

PCL

Celkový fosfor

III

III

IV

IV

V

IV

IV

III

III

III

IV

III

IV

IV

IV

III

III

III

V

IV

FE

Železo

I

II

II

II

III

II

I

II

I

I

II

I

III

IV

II

III

III

II

III

II

MN

Mangan

III

III

III

III

IV

IV

V

IV

IV

IV

V

IV

IV

IV

IV

IV

V

IV

V

V

C

Chemické ukazatele - doplňující

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

V

V

V

V

V

IV

IV

IV

IV

CA

Vápník

I

I

I

I

II

II

II

II

III

III

II

II

II

II

II

II

II

II

III

III

MG

Hořčík

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

SO4

Sírany

I

I

I

II

III

III

III

III

IV

V

III

III

IV

V

V

III

III

III

IV

IV

CL

Chloridy

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

ROL

Látky extrahovatelné nepolární

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

V

V

IV

V

IV

IV

IV

IV

TEN

Tenzidy

       

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

ABS

Absorbance

       

III

III

II

III

II

III

III

II

III

III

III

III

II

III

IV

IV

D

Těžké kovy

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I

I

II

I

CU

Měď

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

AS

Arsen

       

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I

CD

Kadmium

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

PB

Olovo

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I

I

II

I

E

Biologické a mikrobiologické ukazatele

III

III

III

IV

V

IV

III

III

IV

V

V

IV

V

V

IV

IV

IV

IV

V

III

COL

Koliformní bakterie

     

IV

V

IV

III

III

IV

V

V

IV

V

V

IV

IV

IV

IV

V

III

SAP

Saprobní index

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III


Průměrné koncentrace a odtoky látek v povrchových tocích v roce 1994

       

Vltava

 

Berounka

Botič

Kunratický potok

Rokytka

Šárecký potok

Kód

Název

Jednotka

1044

1045

1046

1090

BO01

KU02

RO01

SP07

PRT

Průtok

m3.s-1

86,700

113,500

122,000

35,000

0,858

0,085

1,520

0,088

BSK

Biochemické spotřeba kyslíku

mg.l-1

2,780

3,920

4,830

4,270

4,760

4,300

6,960

8,130

BSK

Biochemické spotřeba kyslíku

t.r-1

7820

13860

17700

3970

130

12

350

33

CHC

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem

mg.l-1

18,600

20,200

22,700

28,300

39,800

31,400

43,300

51,000

CHC

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem

t.r-1

49500

68400

81990

30200

1000

80

2590

140

RO2

Rozpuštěný kyslík

mg.l-1

11,300

11,300

10,100

11,300

10,200

10,600

10,700

12,700

RO2

Rozpuštěný kyslík

t.r-1

32800

43200

45400

13000

290

30

510

40

MN

Mangan

mg.l-1

0,118

0,136

0,121

0,097

0,200

0,268

0,680

0,537

MN

Mangan

t.r-1

270

428

440

100

6

0,6

56

1,2

NH4

Amoniak

mg.l-1

0,181

0,257

1,660

0,471

0,879

0,342

1,030

1,180

NH4

Amoniak

t.r-1

530

874

4640

700

18

0,9

38

1,8

NO2

Dusitany

mg.l-1

0,041

0,049

0,184

0,118

0,408

0,322

0,308

0,143

NO2

Dusitany

t.r-1

150

214

570

150

10

0,8

18

0,6

NO3

Dusičnany

mg.l-1

17,100

17,200

16,300

27,200

32,400

35,900

19,300

9,110

NO3

Dusičnany

t.r-1

53300

71500

79200

41600

1100

110

1020

39

NRL

Nerozpuštěné látky

mg.l-1

7,080

11,800

8,750

18,000

14,100

16,300

51,300

27,700

NRL

Nerozpuštěné látky

t.r-1

17530

36100

34700

19000

610

43

4950

73

PCL

Celkový fosfor

mg.l-1

0,164

0,168

0,333

0,325

0,232

0,243

0,341

0,224

PCL

Celkový fosfor

t.r-1

420

567

1180

280

6

0,5

19

0,6

RL

Rozpuštěné látky

mg.l-1

199,000

225,000

255,000

309,000

541,000

554,000

647,000

673,000

RL

Rozpuštěné látky

t.r-1

561300

806000

983900

346900

14900

1540

32500

1940

ROL

Látky extrahovatelné nepolární

mg.l-1

0,048

0,066

0,082

0,162

0,333

0,292

0,358

0,150

ROL

Látky extrahovatelné nepolární

t.r-1

110

158

350

200

8

0,8

14

0,3

SO4

Sírany

mg.l-1

52,800

54,200

65,000

75,000

155,000

172,000

244,000

229,000

SO4

Sírany

t.r-1

149800

195000

258000

81700

4230

490

11640

650

COL

Koliformní bakterie

j.ml-1

     

69,600

1160,000

240,000

478,000

7,170

COL

Koliformní bakterie

Mj.r-1

     

103800

25300

740

14800

12


Sledované profily na povrchových tocích - třídy jakosti ve skupinách ukazatelů (1993 - 1994)