OBSAH

ÚVOD

1.OVZDUŠÍ

1A Ovzduší - emise

1A.1 Kategorie zdrojů znečišťování
1A.2 Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
1A.3 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 4)

1B Ovzduší - imise

1B.1 Hodnocení stavu kvality ovzduší
1B.2 Kvalita ovzduší v Praze v roce 1994
1B.3 Atmosférická depozice, kvalita srážek
1B.4 Prašný spad
1B.5 Těžké kovy v prašném aerosolu
1B.6 Měření znečištění ovzduší v okolí komunikací

1C Ovzduší - ostatní

1C.1 Smogový regulační systém v Praze v zimní sezóně 1994 - 1995
1C.2 Vyhodnocení meteorologických prvků za rok 1994 z pražských stanic
1C.3 Modelové hodnocení kvality ovzduší (projekt ATEM)
1C.4 Sledování cizorodých organických látek
1C.5 Vybrané činnosti OOP MHMP v oblasti ochrany ovzduší

2 VODA

2.1 Povrchová voda
2.2 Podzemní voda
2.3 Pitná voda

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě
Kvalita pitné vody

2.4 Odpadní voda
2.5 Havarijní úniky znečišťujících látek

3 MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA

3.1 Bilance ploch a evidence zeleně - registr povrchy a zeleň
3.2 Ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability
3.3 Městská zeleň

Systém zeleně hl. m. Prahy
Pražská stromořadí
Letenské sady - modelový projekt
Pražská botanická zahrada - studie jádrového území

3.4 Mapování vegetace Prahy s využitím leteckých spektronálních snímků
3.5 Chemické znečištění půdy
3.6 Hodnocení radonového rizika
3.7 Biomonitoring životního prostředí

Pravidelné sledování živé složky na vybraných lokalitách
Sledování výskytu borelií v klíšťatech

3.8 Hodnocení výskytu pylu a spor v pražském prostředí

4 ODPADY

4.1 Hospodaření s komunálním a domovním odpadem
4.2 Siutace v nakládání s odpady v Praze
4.3 Skládky a staré zátěže
4.4 Informační systém odpadového hospodářství
4.5 Vyhláška Prahy o nakládání s domovním odpadem

5 HLUK

5.1 Působení hluku a hodnocení hlučnosti
5.2 Hluk z pozemní dopravy
5.3 Letecký hluk

6 DODATKY

6.1 Praha a státní správa v oblasti životního prostředí
6.2 Praha v číslech městské statistiky

Obyvatelstvo
Pohyb obyvatelstva v městských částech Prahy
Nezaměstnanost, spotřebitelské ceny a ekonomické subjekty
Průmyslová výroba, stavební výroba a bytová výstavba
Doprava a pracovní neschopnost


6.3 IMIP a informace o životním prostředí v Praze (IOŽIP)

Vývoj systému IOŽIP a jeho základní charakteristiky
Datová základna
Výstupy pro uživatele

 

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ ÚDAJE

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

REJSTŘÍK OBRÁZKŮ

REJSTŘÍK TABULEK