1 OVZDUŠÍ
1A Ovzduší - emise
1A.1 Kategorie zdrojů znečišťování
1A.2 Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
1A.3 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 4)
1B Ovzduší - imise
1B.1 Hodnocení stavu kvality ovzduší
1B.2 Kvalita ovzduší v Praze v roce 1994
1B.3 Atmosférická depozice, kvalita srážek
1B.4 Prašný spad
1B.5 Těžké kovy v prašném aerosolu
1B.6 Měření znečištění ovzduší v okolí komunikací
1C Ovzduší - ostatní
1C.1 Smogový regulační systém v Praze v zimní sezóně 1994 - 1995
1C.2 Vyhodnocení meteorologických prvků za rok 1994 z pražských stanic
1C.3 Modelové hodnocení kvality ovzduší (projekt ATEM)
1C.4 Sledování cizorodých organických látek
1C.5 Vybrané činnosti OOP MHMP v oblasti ochrany ovzduší

1.OVZDUŠÍ

Praha patří znečištěním ovzduší mezi nejhůře postižené oblasti České republiky spolu se severočeským a ostravským regionem.Veliké množství emisí škodlivin ze zdrojů spalujících tuhá paliva a z dopravy, poloha v kotlině Vltavy a hustá zástavba způsobují ča

1A OVZDUŠÍ - EMISE

1A.1KATEGORIE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Zdroje emitující do ovzduší škodliviny jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí zdrojů znečišťujících ovzduší (REZZO 1 - 4). Kategorie REZZO 1 - 3 tvoří stacionární zdroje, REZZO 4 mobilní zdroje.

Do kategorie REZZO 1 (velké zdroje) se řadí zdroje na výrobu tepla s instalovaným výkonem nad 5 MW, tj. elektrárny, teplárny, výtopny a větší blokové kotelny a z hlediska emisí významné technologie, které jsou explicitně vyjmenovány zákonem. V kategorii R

Správou souborů REZZO 1 a REZZO 2 za celou Českou republiku je pověřen Český hydrometeorologický ústav. Podkladem pro aktualizaci jsou údaje ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) a okresních úřadů, získávané v rámci agendy poplatků podle zákona ČNR č.

 

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (REZZO 1 - 3) a jejich podíl (%) v roce 1994

Kategorie zdrojů

tuhé látky

SO2

NOx

CO

CxHy

t/rok

%

t/rok

%

t/rok

%

t/rok

%

t/rok

%

REZZO 1

1 870,0

29,4

18 344,3

239,7

5 536,4

456,5

1 206,4

7,7

814,6

23,1

REZZO 2

3 060,6

48,1

4 324,9

56,5

1 056,0

87,1

10 215,5

64,9

2 304,9

65,5

REZZO 3

6 361,3

100,0

7 652,9

100,0

1 212,9

100,0

15 752,4

100,0

3 521,2

100,0

CELKEM

11 291,9

178

30 322,1

396

7 805,3

644

27 174,3

173

6 640,7

189


Celkové emise hlavních znečišťujících látek v ČR ze stacionárních zdrojů (REZZO 1 - 3), Praha 1994
Měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů kategorie REZZO 1 - 3, rok 1994
Celkové emise ze stacionárních zdrojů ( REZZO 1 - 3), Praha 1984 - 1994

1A.2 STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

1A.2.1 Velké zdroje znečišťování ovzduší (kategorie REZZO 1)

Kategorii REZZO 1 tvoří velké zdroje znečišťování ovzduší s instalovaným tepelným výkonem nad 5 MW a vybrané významné technologie. Emise látek do ovzduší závisí především na druhu, množství a jakosti spalovaného paliva a účinnosti odlučovacích systémů. R

PŘEHLED SPOTŘEBY PALIV VE ZDROJÍCH REZZO 1 V ROCE 1994 (tis. tun, mil. m3)

Obvod

HUTŘ

HUPR

CUTŘ

CUPR

KOKS

DŘEVO

TTO

LTO

NAFTA

ZP

SP

Jiná TP

Jiná KP

Jiná PP

1

-

-

-

-

0,455

-

-

2,134

-

5,819

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

0,393

-

8,612

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,808

-

-

-

-

4

0,205

101,238

-

-

-

-

-

2,252

0,002

204,597

-

-

-

-

5

3,290

-

-

-

-

-

16,166

0,249

-

96,141

-

-

-

-

6

-

71,578

-

-

-

-

12,955

1,287

0,003

50,800

-

-

-

9,495

7

-

-

-

-

-

-

2,915

-

0,018

48,468

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

2,265

7,977

0,006

11,243

-

-

-

-

9

8,205

95,553

-

-

-

0,247

52,502

0,072

0,072

132,615

-

0,186

-

0,736

10

-

459,964

-

-

0,057

0,350

2,639

0,475

1,859

68,505

-

-

0,095

-

Praha celkem

11,700

728,333

0,000

0,000

0,512

0,597

89,442

14,839

1,960

627,608

0,000

0,186

0,095

10,231


Přehled emisí znečišťujících látek z velkých zdrojů (REZZO 1) v Praze v roce 1994

Znečišťující látky

Emise t / rok

Rtuť

0,007

Tuhé emise

1 870,000

Oxid siřičitý

18 344,100

Oxidy dusíku

5 536,400

Amoniak

0,590

Fluor a jeho anorg. sl. vyjádřené jako F

0,021

Chlór

6,720

Anorg. sl. chlóru vyjádřené jako Cl

5,493

Oxid uhelnatý

1 206,400

Uhlovodíky

814,600

Fluorchlorované uhlovodíky (freony)

3,147


Zdroje REZZO 1 s emisemi SO2 nad 50t/rok v roce 1994
Zdroje REZZO 1 s emisemi NOx nad 50t/rok v roce 1994
Zdroje REZZO 1 s emisemi prachu nad 50t/rok v roce 1994

1A.2.2 Malé a střední zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 2 a REZZO 3)

Malé a střední zdroje znečišťování ovzduší zahrnují kotelny o tepelném výkonu do 5 MW a vybrané technologie. Aktualizaci původních údajů o těchto zdrojích na území Prahy zajistil IMIP ve spolupráci s OOP MHMP a firmou M.Pyš (databáze REZZO II 1994, kote

1A.2.2.1 Porovnání údajů z let 1986 a 1994

Základní údaje z databáze REZZO II 1994 již byly uvedeny v loňské ročence, zde uvádíme výsledky dokumentující vývoj za osmileté období. Celkový počet kotelen do 5 MW je poměrně stabilizován i přesto, že ve sledovaném období došlo k dosti velkým změnám v

Spotřeba a skladba paliv v kotelnách do 5 MW (Praha, databáze REZZO II 1986 a 1994)
Emise škodlivin z kotelen do 5 MW (Praha, databáze REZZO II 1986 a 1994
Emise škodlivin ze středních (REZZO 2) a malých (REZZO 3) zdrojů znečišťování ovzduší (Praha, databáze REZZO II 1986 - 1994)

1A.2.2.2 Lokální topeniště

Topeniště provozovaná obyvatelstvem za účelem vytápění bytového fondu nejsou součástí databází kotelen REZZO 3, i když do této kategorie spadají svým výkonem. Pro účely modelového hodnocení kvality ovzduší ( projekt ATEM) byl v roce 1995 proveden modelový

Emise z lokálních topenišť vybraných městských částí Praha 1 - 15 a zbytku Prahy

1A.2.3 Celkové emise ze stacionárních zdrojů

Byl proveden odhad podílu jednotlivých kategorií zdrojů na celkových emisích nezávisle celostátních bilancích. Podkladem byly jednak údaje o středních a malých zdrojích znečišťování ovzduší (REZZO 2 a REZZO 3 charakteru kotelen), jejichž sběr zajistil IMIP

Celkové emise znečišťujících látek z kotelen (REZZO 1 - 3) a z lokálních topenišť, Praha 1992
Celkové emise ze stacionárních zdrojů vybraných městských částí Praha 1 - 15 a zbytku Prahy, 1992

1A.3 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 4)

V Praze je nižší stupneň automobilizace a vyšší podíl městské hromadné dopravy na celkové přepravní kapacitě než v řadě západoevropských měst. Přesto má Praha větší problémy s exhalacemi z dopravy nejen díky údolní poloze nepříznivé pro rozptyl škodlivin, v centru města a dosud malému počtu zavedených katalyzátorů.

Počet motorových vozidel, především osobních automobilů, se v Praze začal po roce 1990 prudce zvyšovat. Zatímco v 80. letech přibývalo v Praze každým rokem v průměru jen 6 000 osobních automobilů, v období 1990 - 1994 se průměrný meziroční přírůstek zvýš

V rámci projektu ATEM byly vypočítány emise z dopravy jako z liniových zdrojů. Výpočet emisí CO a NOX byl proveden pro více než dva tisíce úseků komunikační sítě.

Doprava v hl. m. Praze - vybrané dopravní charakteristiky za rok 1994

Rozloha města km2 497,00
Počet obyvatel (k 30. 6.)   1 215 000,00
Počet pracovních příležitostí cca   750 000,00
Celková délka komunikční sítě   2 808,00
- z toho - dálnice na území města km 10,00
- ostatní rychlostní komunikace km 61,00
Počet motorových vozidel   607 700,00
- z toho počet osobních automobilů   507 600,00
Stupeň motorizace obyv./mot. voz. 2,00
Stupeň automobilizace obyv./vozidel 2,40
Délka sítě metra (provozní) km 43,60
Délka tramvajové sítě km 130,50
- z toho tramvajové tratě na vlastním tělese % 49,00
Délka sítě autobusů MHD km 653,00
Počet světelných signalizačních zařízení   354,00
- z toho v koordinaci do zelených vln   262,00
řízeno centrálně   41,00
řízeno dynamicky   44,00
s preferencí tramvají   11,00
samostatné přechody pro chodce   45,00
Dopravní výkon automobilové dopravy    
na celé komunikační síti:    
za průměrný pracovní den mil.vozkm 11,60
za rok mld.vozkm 3,83
Počet dopravních nehod za rok   32 518,00
Počet zranění při dopravních nehodách:    
smrtelných   109,00
těžkých   686,00
lehkých   3 373,00
Relativní nehodovost (počet nehod    
připadající na 1 milion ujetých kilometrů)   8,50


Celková emise NOx a CO z automobilové dopravy v Praze (výpočet pro 2141 silničních úseků)

Druh vozidel NOx CO
t.rok-1 t.rok-1
Osobní 7 253 4 699
Lehká nákladní 2 176 568
Těžká nákladní 6 717 2 144
CELKEM 16 146 7 411


Vývoj počtu vozidel v hl. m. Praze v letech 1961 - 1994
Vývoj intenzity dopravy na centrálním a vnějším kordonu 1989 - 1994 (pracovní den, oba směry celkem, období 6 - 22 hod.)
Skladba dopravního proudu na centrálním a vnějším kordonu 1994
Kartogram intenzity automobilové dopravy 1994 - centrum města