Přehled hlavních zkratek

AIM Automatizovaný imisní monitoring
ATEM Ateliér ekologických modelů
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČSOP Český svaz ochránců přírody
ČSÚ Český statistický úřad
EIA Hodnocení vlivů a dopadů na ŽP (Environmental Impact Assessment)
GIS Geografický informační systém
HS Hygienická stanice hl. m. Prahy
IMIP Institut městské informatiky hl. m. Prahy
IOŽIP Informační systém o životním prostředí v Praze
katastrální území
městská část
MHMP Magistrát hl. m. Prahy
MRHZ Mapa rozložení hlukové zátěže
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí ČR
NEL nepolární extrahovatelné látky
OOP MHMP Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
Obvodní úřad
PCB polychlorované bifenyly
PIS Pylová informační služba
PKVT Pražská kanalizace a vodní toky
POH program odpadového hospodářství
PPO problémová podoblast systému IOŽIP
PÚDIS Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb
REZZO Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
SRS Smogový regulační systém
SZÚ Státní zdravotní ústav
ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod
ÚDI Ústav dopravního inženýrství
UO urbanistický obvod
ÚRM Útvar rozvoje hl. m. Prahy
ÚSES Územní systém ekologické stability
VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
ŽP životní prostředí