ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Ekocentrum Podhoubí pořádá v listopadu cyklus seminářů „Vzdělávání k udržitelnému rozvoji v praxi“ pro studenty VŠ

ekocentrum podhoubí - logo

Ekocentrum Podhoubí nabízí všem vysokoškolským studentům se zájmem o environmentální a globální výchovu:

Cyklus seminářů pro studenty vysokých škol „Vzdělávání k udržitelnému rozvoji v praxi“

ilustrační foto - evvo

Semináře jsou určeny především studentům pedagogických oborů, kteří by se rádi naučili jak začlenit ekologickou výchovu do školní praxe. Dále studentům přírodovědných a environmentálních oborů, kteří se ekologické výchově věnují nebo chtějí v budoucnu věnovat, a také všem dalším zájemcům, které uvedená témata zaujala.
Semináře budou probíhat vždy ve 4 blocích, každý blok bude věnován jednomu tématu a rozdělen na teoretický úvod a praktickou část, kde si sami vyzkoušíte metody a aktivity používané v EV.

 

Program:

 • 4. -  6. 11. 2005  „Environmentální výchova jako základ pro globální vzdělávání“
  • Pátek od 14 do 18 hod.: Úvodní blok
   • Environmentální výchova jako taková – právní zakotvení; klíčové dokumenty; základní principy
   • Začlenění EV do výuky klasických předmětů (biologie, zeměpis, občanská výchova)
   • Moderní témata v EV – energie, ochrana zvířat, krajinné souvislosti

    Lektor:  Petra Šimonová (Ekocentrum Podhoubí, 4 roky praxe v EV, lektorka ekologických výukových programů pro školy, seminářů pro pedagogy, školení lektorů, koordinátorka projektů EVP, DVPP, M.R.K.E.V.)

  • Sobota od 9 do 13 hod.: Simulační hry
   • Dílna několika kratších simulačních her různého typu
   • Diskuse na témata jako jsou výhody a nevýhody simulačních her, tvorba a adaptace vlastních simulačních her, tipy jak simulační hry uvádět, způsoby vedení závěrečné diskuze a další dle zájmu účastníků.

    Lektor:  Ing. Milan Caha (dlouholetý propagátor globální výchovy a vzdělávání k udržitelnému rozvoji, autor českého překladu publikace „Cvičení a hry pro globální výchovu I a II“, spoluautor příručky „Hry a výchova k trvale udržitelnému rozvoji“, jeden z překladatelů české verze hry „BEO“ a hry „Fishbanks“)

  • Sobota od 14 do 18 hod.: Školní projekty
   • Co je projektové vyučování? Co přináší projekty studentům, co učitelům a co školám?
   • Představení mezinárodního projektu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), jehož národním koordinátorem je Sdružení TEREZA
   • Praktická dílna – měření a pozorování v rámci projektu GLOBE

    Lektor:  Ing. Dana Votápková (Sdružení Tereza, vedoucí projektového oddělení, národní koordinátorka projektu GLOBE) a  Mgr. Zuzana Jakobová  (Sdružení Tereza, koordinátorka projektu GLOBE)

  • Neděle od 9 do 13 hod.
   • hry podporující komunikaci a spolupráci ve skupině

    Lektor:  lektoři Ekocentra Podhoubí


 • 11. - 13. 11. 2005  „Metody globální výchovy a vzdělávání k udržitelnému rozvoji“
  • Pátek od 14 do 18 hod.: Úvodní blok

   • Koncept udržitelného rozvoje a jeho začlenění do vzdělávání

   • Hra o globálních problémech BEO (Tento komplexní nástroj ekologické a etické výchovy poskytuje  mnoho informací o řešeních nejpalčivějších ekologických problémů na planetě Zemi. Hra je reálným globálním modelem situace na Zemi, dává hráčům možnost do této situace aktivně vstupovat a pomáhá rozptýlit stres a pesimismus plynoucí ze špatného stavu životního prostředí.)

    Lektor:  Petra Šimonová

  • Sobota od 9 do 13 hod.: „Fishbanks“

   • sehrávka hry s následným rozborem
    (Fishbanks Ltd. –simulační hra o mořském rybolovu. Na modelu lovu ve fiktivní rybářské oblasti hra učí principům zacházení s obnovitelnými přírodními zdroji, systémovému pohledu na svět a důležitosti komunikace a spolupráce pro přežití lidstva. Do kontrastu staví krátkodobou politiku vedoucí zákonitě k „tragédii obecních pastvin“ – ke zhroucení systému s vizí udržitelného rozvoje)

    Lektor:  Petra Šimonová

  • Sobota od 14 do 18 hod.: Ekologická výchova (nejen) v hodinách zeměpisu

   • Praktické ukázky ekovýchovných aktivit a možnosti jejich zařazení do školního vyučování, a to v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní školy a pro gymnázia.

   • Důraz je kladen na aktivity, využitelné v hodinách zeměpisu.

    Lektor:  Mgr. Tomáš Matějček (5 let praxe v EV, 2 roky praxe jako učitel zeměpisu a přírodopisu na ZŠ; spoluautor učební pomůcky „Pracovní listy BEO“, autor „Přírodovědného zápisníku“ a simulační hry „Opuštěné pole“)

  • SPECIÁLNÍ VEČERNÍ PROGRAM OD 19 HOD: KONCERT TOMÁŠE MATĚJČKA; VSTUP VOLNÝ!

  • Neděle od 9 do 13 hod.: Terénní exkurze

   • exkurze do Radotínského údolí s programem

   • praktické ukázky terénních aktivit v ekologické výchově

    Lektor:  Jana Kindlmannová (Ekocentrum Podhoubí, 3 roky praxe v EV, lektorka EVP, koordinátorka projektu Akce pro veřejnost a Výukové programy)


Obecné informace:

Přihlásit se lze na jednotlivé bloky nebo na celý seminář či na celý cyklus!
Cena : 1 blok -  50 Kč/ osoba; celý seminář – 150 Kč/ osoba; celý cyklus – 260 Kč/ osoba
Cena zahrnuje občerstvení během semináře a sobotní oběd!

plakát - cyklus seminářů pro studenty vysokých škol „vzdělávání k udržitelnému rozvoji v praxi“

Přihlásit se lze: e-mailem: ekocentrumpodhoubi@seznam.cz
telefonicky na: 267 914 322 nebo 776 356 959,
prostřednictvím sekce kontakt na webových stránkách: http://www.podhoubi.ecn.cz

Při přihlášení uvádějte: jméno a příjmení; adresu; školu; ročník; e-mail; telefon; bloky na které se hlásíte

 

Cyklus seminářů zajišťuje:

Ekocentrum Podhoubí
Palmetová 3  143 00 Praha 4 – Komořany
koordinátor projektu: Petra Šimonová

 

Projekt je financován z prostředků „North-South Centre of the Council of Europe“.

 

Tisk 7.10.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 14622 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru