ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Krajská konference EVVO v Praze

krajská konference EVVO v Praze 2008, banner


Hlavní město Praha  – Odbor ochrany prostředí MHMP a asociace ekologických organizací Zelený kruh Vás srdečně zvou na první krajskou Konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) hl. m. Prahy, která bude probíhat v úterý 25. listopadu 2008 v prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí 2, Praha 1.

Konference je určena všem aktérům EVVO v Praze, včetně odborné i laické veřejnosti. Cílem akce je především vzájemné seznámení a setkání všech pražských aktérů EVVO – jak zkušených profesionálů, tak těch, kteří s EVVO teprve začínají. Konference bude především prostorem pro výměnu zkušeností a informací a získání přehledu o možných partnerech při spolupráci na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Akce bude z velké části probíhat formou veletrhu. Velký sál Nové radnice bude využit k prezentaci organizací a institucí, zabývajících se EVVO, formou výstavních panelů a stolků. Součástí bude rovněž prodejní výstava – publikací, pomůcek, učebnic a pracovních listů. Účastníci akce budou mít rovněž jedinečnou příležitost seznámit se s příklady dobré praxe v Praze.

Veletrh bude doprovázet řada seminářů, diskusních skupin a pracovních dílen, které budou probíhat v přilehlých prostorách Nové radnice.

 

 

Tištěné přihlášky zasílejte prosím na adresu Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, nejpozději do 14. listopadu 2008 (prodloužený termín!).

Elektronické přihlášky zasílejte prosím na adresu renata.adamova@zelenykruh.cz, nejpozději do 14. listopadu 2008 (prodloužený termín!). Elektronickou verzi přihlášky najdete na stránkách www.zelenykruh.cz/konference-EVVO.


PROGRAM AKCE

logo HMP Akci pořádá Hlavní město Praha.
Její organizaci zajišťuje asociace ekologických organizací Zelený kruh.
logo asociace ekologických organizací Zelený kruh

 


9,00 – 10,30: Zahájení konference a přivítání účastníků. V plenárním zasedání proběhne krátký úvod do problematiky EVVO

 • Úvodní slovo o stavu EVVO v Praze, Krajská koncepce EVVO hl. m. Prahy - pražský radní pro životní prostředí Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
 • Aktuální stav v oblasti EVVO z celostátní perspektivy - vedoucí odboru environmentálního vzdělávání Ministerstva životního prostředí Ing. Tomáš Kažmierski
 • Budoucnost EVVO v Praze - zastupitelka hl. m. Prahy Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.

 

11,00 – 17,00

I. BURZA AKTÉRŮ EVVO

V hlavním sále  Nové radnice bude probíhat „Burza aktérů EVVO v Praze“, kde budou prezentovány aktivity aktérů EVVO prostřednictvím výstavních panelů a stolků. Vystavující budou z řad hlavních aktérů EVVO, tzn. NNO, školy, ÚMČ, MHMP atd. Prezentovány budou jednak aktivity jednotlivých aktérů, jednak příklady dobré praxe. Jde o ideální příležitost k seznámení se a získání informací o dění EVVO v Praze. (Seznam vystavujících účastníků se stručnými anotacemi najdete v příloze programu).

 

II. SEMINÁŘE A PRACOVNÍ DÍLNY V PŘILEHLÝCH PROSTORÁCH

Veletrh budou doprovázet semináře a diskusní skupiny. Mezi nabízenými tématy jsou:

Nová zasedací síň (č. dv. 349, 3. patro)

10,40 – 12,00 
Hodnocení krajské koncepce EVVO a návazných dokumentů tzv. akčních plánů - aktuální stav EVVO v Praze. Je koncepce EVVO živý dokument? Jak jsou naplňovány cíle koncepce v praxi? Úvodní příspěvek přednese a diskusí vás provede Jana Svobodová ze skupiny zpracovatelů Krajské koncepce EVVO. Závěry z diskuse budou využity při tvorbě akčního plánu na rok 2009 a 2010. 

12,10 – 13,10
Technické a finanční zajištění EVVO v Praze. Seznámíme se s možnostmi financování EVVO v Praze (grantové schéma MHMP na příští rok, veřejné zakázky, Evropské fondy). Budou zodpovězeny všechny zvídavé otázky. Úvodní příspěvek přednese a diskusi povede Jan Polák z CPKP.

13,20 – 14,20
Nakládání s odpady jako příklad mezisektorové spolupráce. V této skupině budeme moci shlédnout prezentace praktických zkušeností Arniky, Hnutí DUHA, Ecobatu a CEMC. Následně proběhne krátká diskuse na dané téma s cílem zmapovat mezisektorovou spolupráci hlavních aktérů. Skupinou Vás provede Milan Havel z Arniky.

 

Malý salónek (č. dv. 135)

10,40 – 12,40
Zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování a role MHMP a úřadů MČ v Praze. Naším cílem bude identifikovat slabé a silné stránky a příležitosti a ohrožení zapojování veřejnosti v Praze a zmapování praktických zkušeností účastníků pracovní dílny. Průvodcem této skupiny bude Pavel Mička z Agory CE.

12,50 – 13,50
Ekologické a ekonomické aspekty ozeleňování firem a organizací (životní cyklus výrobků a ekoznačení). Budeme hovořit o ekologických a ekonomických aspektech ozeleňování provozu firem a organizací a o smyslu a významu ekoznačení v dnešní přelogované době. Do problematiky vás zasvětí Adéla Petrová z CENIA.

Pokud jste se ještě nepřihlásili k účasti do diskusních skupin, prosíme, učiňte tak nejpozději do 21. listopadu na adresu:
renata.adamova@zelenykruh.cz.


Velká zasedací síň, Tiskové centrum

10,40 – 16,30

 

III. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE EVVO

1. Školské výukové programy EVVO

 • ZO ČSOP Koniklec
 • TEREZA
 • Občanská inspirace
 • Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
 • Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy (Zájmové sdružení Toulcův dvůr, ZČ Hnutí Brontosaurus Botič, Sdružení Sraz)
 • Lesy hl. m. Prahy
 • SEVER
 • Ekocentrum Jižní město

 

2. Vlastní prezentace projektů EVVO

 • ZŠ Uhelný trh, Praha 1
 • CENIA
 • IRIS, TIMUR a Ústav pro Ekopolitiku, o.p.s.
 • KEV 
 • ZŠ Generála Janouška
 • Botanická zahrada
 • MČ Libuš 
 • Veronica Hostětín
 • SŠ – COPTH 
 • SPŠ Elektrotechnická


Anotace prezentací a informace o vystavujících organizací budou k dispozici na stránkách Zeleného kruhu www.zelenykruh.cz.

Na akci bude zajištěno občerstvení.


další informace ke konferenci na stránkách Zeleného kruhu:

Tisk 23.10.2008 | Jiří Stach | Přečteno: 15645 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru