ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní rezervace

PR Vinořský park

Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 3/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Vinoř (Praha 9)

Rozloha: 34,1 ha

Dúvod ochrany: Krajinářsky významné údolí lemované výchozy svrchnokřídových pískovců, staré dubové porosty a porosty bažinných olšin.

 

hranice přírodní rezervace vinořský park    přírodní rezervace vinořský parkletecký snímek 2004

Plán péče schválen: 26.4.2000

Fotodokumentace: 

Charakteristika území: 

Zámecký park ve Vinoři založili v první polovině 18. století Chotkové. Na park navazovala obora a několika alejemi byl později celý areál propojen s bažantnicí u Satalic a dalšími krajinnými prvky v okolí. Ve druhé polovině 19. století byly park i přilehlá část obory upraveny v přírodně krajinářském stylu, celkový ráz barokní kompozice však zůstal v mnoha rysech zachován.

Areál vinořského parku a obory se rozkládá v několika vlhkých k severu se sbíhajících skalnatých roklích. Na severozápadním okraji stojí vinořský zámek, na který navazoval vlastní park. Zatímco veřejnosti nepřístupná část bezprostředně pod zámkem je dodnes udržována, většina lučních partií v údolí Vinořského potoka přirozeně zarůstá náletovými dřevinami a na doby parku poukazují jen mohutné, kdysi solitérní stromy a několik kamenných mostků.

V odlehlejších částech roklí najdeme hodnotné lesní porosty s převahou lípy, javoru mléče a jasanu, s mnoha starými duby. Dna roklí vyplňují převážně mokřady a prameniště porostlé olší lepkavou. Pozoruhodné jsou dva silné puklinové prameny na severním úpatí Hradiště. Pestrou mozaiku doplňují tři rybníky a četné výchozy křídových pískovců. Rostlinná společenstva území jsou dnes vesměs druhotná, zato je však Vinořský park významným útočištěm mnoha druhů živočichů - zejména hmyzu a ptactva. O to významnějším, že jde o jednu z nemnoha lesních ploch v severovýchodní části Prahy.

V bezprostředním sousedství parku se nachází několik významných archeologických lokalit - především ostroh Hradiště, vklíněný od jihu mezi rokle, a plošina “Kamenný stůl” nad severovýchodním okrajem areálu.

Území ale sužuje také řada problémů. Jedním z největších je množství živin, které jsou do roklí splachovány z okolních silně hnojených polí. Díky těmto živinám dominují v některých partiích nitrofilní společenstva s kopřivou dvoudomou v bylinném a bezem černým v keřovém patře.

 

   

 přírodní rezervace vinořský park, ilustrační foto přírodní rezervace vinořský park, datel   přírodní rezervace vinořský park, blatouchy
 Bažinná olšina (foto archiv OOP)  Datel černý (foto archiv OOP)   Blatouch bahenní (foto Jan Šíma)  
   

   

Tisk 12.5.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 29479 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru