ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Trojská

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 4/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Troja (Praha 8)

Rozloha: 1,28 ha

Trojská tabule mapa Trojská tabule letec. snímek_04

Důvod ochrany: Zachování společenstev teplomilných pastvin a křovin a na ně vázaných vzácných druhů hmyzu

Charakteristika území: 

Přírodní památku tvoří dvě samostatné stepní lokality na strmých, k jihu obrácených svazích nad úvozem ulice Trojská. Svahy jsou budované šedočernými ordovickými břidlicemi, které místy vystupují nad povrch.

Hlavním důvodem ochrany této lokality je výskyt mnoha pozoruhodných druhů stepního hmyzu. Poslední entomologické průzkumy, prováděné zde v souvislosti s výstavbou větrací šachty metra, prokázaly mimo jiné 68 druhů ploštic, 184 druhů blanokřídlých, 418 druhů motýlů a 138 druhů brouků. Z toho několik desítek druhů hmyzu je možno považovat za významné či ohrožené druhy, 13 je jich chráněno zákonem. Unikátní je zejména výskyt některých druhů stepních vosiček a ploštic, které zde mají jedinou známou lokalitu v Čechách (nejbližší další výskyt je až na jižní Moravě, na Slovensku či v Maďarsku) a nejsevernější místo svého výskytu v Evropě. Zajímavostí je výskyt cvrčivce révového, vázaného svým výskytem na oblasti s pěstováním vinné révy. Je dokladem toho, že tyto svahy byly v minulosti nejen pastvinami, ale také vinicemi.

Z květin upoutá na lokalitě především krásná růže galská, která rozkvétá každoročně v červnu výraznými nachovými květy. Cennými druhy jsou dále například vstavač přímý, rozrazil ožankovitý či řebříček panonský. Na západní části území, kde došlo v nedávné době k odstranění nežádoucího keřového patra, se přechodně objevily vzácné plevele černucha rolní a chruplavník rolní.

Východní část území začala být pravidelně kosena. Zejména v pozdním létě si můžete všimnout neposečených pruhů, které kopírují vrstevnice. Vegetace zde zůstává z toho důvodu, aby na ní mohli dokončit svůj vývoj někteří zástupci hmyzu, především motýli.

Prosíme, nezkracujte si cestu průchodem území. V takto prudkém svahu zvyšujete svou chůzí erozi. Lokalitu lze pohodlněji obejít ulicí Nad Trojou.

Trojská  PP V hrobech tabule růže
 PP Trojská  Růže galská

Foto: Jiří Rom


 

Tisk 23.8.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 18255 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru