ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Rohožník – lom v Dubči

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Dubeč (Praha 10)

Rozloha: 3,45 ha

rohožník, lom v dubči - ortofotomapa 2003

Plán péče schválen: 27.9.1999

Fotodokumentace: 

Charakteristika území: 
Přírodní památka Rohožník - Lom v Dubči se skládá ze dvou samostatných částí - ostrohu Rohožníku a malého lůmku na okraji Dubče.

Rohožník (279 m n.m.) tvoří výraznou krajinou dominantu nad pravým břehem Říčanského potoka. Je to hřbet severozápadního směru, tvořený převážně ordovickými křemenci. Ostroh byl osídlen již od pozdní doby kamenné. Odnepaměti se zde také těžil kámen. Velkého rozsahu nabyla těžba zejména v první polovině 20. století - tehdy se vytvořily dnešní lomy. Při těžbě byla odkryta geologická stavba návrší, která je dnes hlavním důvodem ochrany lokality.
V čelním (západním) lomu lze vidět zejména střídající se lavice křemenců, pískovců a jílovců, vyvrásněné do mohutné vrásy tvaru "M". V synklinále (horní "prohlubni") vrásy se dochovaly i nadložní břidlice, které jinak byly z okolí za milióny let vodní erozí odstraněny.
Východněji ležící "Lom v Dubči" sloužil též k těžbě křemenců a pískovců, ovšem v mnohem menším rozsahu. Zde je pro změnu odkryta plocha s rýhami, které nesporně dokládají horizontální posuny vrstev v době variského vrásnění na konci prvohor. Jde o unikátní doklad posunů, jeden z nemnoha odkryvů tohoto fenoménu ve středních Čechách. Zajímavé je  i bezprostřední sousedství zvrásněných prvohorních křemenců a o 370 milionů let mladších nezvrásněných druhohorních slepenců v tomto lomu. Lokalita je však oplocená a veřejnosti nepřístupná.
Temeno Rohožníku zachovává nevelký fragment skalní stepi. Větší část návrší však ve druhé polovině 20. století zalesněna, bohužel druhově nevhodnými dřevinami - převážně borovicí a červeným dubem.
 

Přehled dosavadní péče: 
 

Zajímavosti: 

Tisk 18.10.2004 | | Přečteno: 24864 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru