ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň

Příroda, krajina a zeleň v Praze

stromovka

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň – ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře.

Na území hl. m. Prahy se nachází 91 zvláště chráněných území o rozloze více než 2 200 ha (4,4 % z celkové rozlohy města), které tvoří široké spektrum území od geologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní.
Snahou ochrany přírody je přitom i v komplikovaných podmínkách velkoměsta vytvářet systémově propojené územní celky dominantně sloužící ochraně přírody, krajiny a rekreaci. Jádrem těchto ploch jsou přírodní parky, kterých se na území Prahy nachází v současnosti 12 a zaujímají cca 20% z celkové rozlohy města (od 1.1. 2010 přibyl nový dvanáctý - Smetanka). Jako obecně chráněná území jsou na území Prahy chráněny také významné krajinné prvky (VKP) a územní systémy ekologické stability (USES). Podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou chráněny také významné stromy, skupiny a stromořadí.
Rozloha lesních pozemků na území hl. m. Prahy je v současné době více než 5 100 ha, což činí přibližně 10,3 % z celkové rozlohy města a můžeme se zde – v okrajových částech Prahy - setkat i s většími lesními celky s přirozenou skladbou dřevin i bylinného patra.
Celková výměra zahrad, parků a parkových ploch v majetku města Prahy činí více než 2 600 ha, z čehož téměř 9 % tvoří parky, které svým významem přesahují rámec města – např. Královská obora (Stromovka), Letenské sady, zahrada Kinských, Komplex zahrad vrchu Petřína.
V pražských uličních stromořadích se nachází přibližně 26 000 stromů. Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se přitom podařilo v ulicích města vysadit do konce roku 2011 více než 3527 nových stromů.
Významnou součástí pražské krajiny jsou také vodní toky a nádrže.

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.


!!! NAŠE TIPY, UPOZORNĚNÍ !!!

 konference „Nová generace turistického značení aneb turistické stezky do mobilu, anotační obr. Konference „Nová generace turistického značení aneb turistické stezky do mobilu“ - 8. října 2013 v prostorech pražského magistrátu od 8:30 do 12:30. více o akci (pozvánka v PDF formátu)

 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru