ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Koncepční dokumenty

Základní koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti ochrany vod a vodního hospodářství

Mezi základní koncepční dokumenty v oblasti vodního hospodářství v hl.m. Praze patří Generel odvodnění hl. m. Prahy, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a Generel zásobování vodou hl. m. Prahy. Problematika ochrany vod je dále obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro volební období 2007-2010

 

Generel odvodnění hl.m. Prahy (GO HMP)

Stav: Dokument Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP), I. koncepční fáze byl vzat na vědomí usnesením Rady HMP č. 1605 ze dne 8. 10. 2002. Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP.

Popis, průběh zpracování: Generel odvodnění hlavního města Prahy (GO HMP) je trvalý strategický prostředek pro řešení plánovací, investiční a provozní politiky pro odvodnění hl. m. Prahy.
Pro značný rozsah celého projektu bylo zpracování GO HMP rozděleno do dvou fází – I. Koncepční a II. Detailní.
I. Koncepční část GO HMP byla zpracována v letech 1999 – 2001. Jejím hlavním cílem bylo stanovení jasné koncepce odvodnění území hlavního města tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění srážkových a splaškových vod a bylo zajištěno jejich čištění na takové úrovni, že nedojde k překročení přípustného stupně zatížení vodních toků. Navržená koncepce definuje hlavní směry vývoje systému, určuje, jakým způsobem budou důležité prvky systému udržovány a rozvíjeny při posouzení technicko-ekonomických a ekologických dopadů navržených řešení.
II. Detailní část GO HMP je zpracovávána postupně od roku 2001 po jednotlivých ucelených povodích v detailní úrovni řešení (2002-2003: Západní město; Kunratice, Šeberov). V roce 2006 a 2007 probíhaly práce na dalších třech ucelených částech Generelu odvodnění hl.m. Prahy pro II. detailní fázi (generel odvodnění jihovýchodní části Prahy, severní části Prahy a generel odvodnění Hlubočepy – Holyně, který byl v řešené oblasti zpracováván současně s Generelem zásobování vodou).

V roce 2006 a 2007 dále pokračovaly práce na zajištění správy zpracovaného Generelu odvodnění HMP I. koncepční fáze tak, aby celý systém byl udržován v aktuálním stavu. V roce 2005 byly zpracovány následující studie: Studie odvodnění části povodí kmenové stoky „E“ a řešení proplachovacího kanálu; přepočet Povodí kmenové stoky „B“ na pravobřežní části po Karlínskou shybku; výpočet Převodu splaškových vod z pravobřežní části  povodí kmenové stoky „A“ do povodí kmenové stoky „B; přepočet Koncepční části GO HMP v souvislosti s rozhodnutím o umístění ÚČOV Praha na Císařském ostrově a na tento přepočet navazující studie zpracovaná v roce 2006 - Úprava nátokového labyrintu stokové sítě pro celkovou přestavbu a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. Již zpracované části GO HMP jsou spravovány a aktualizovány, aby celý systém byl udržován v aktuálním stavu.
Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS, Ing. Hana Kulanová, Cihelná ul. 548/4, 118 01 Praha 1, tel. 251 170 245, e-mail: kulanovah@pvs.cz, dokumenty: tištěné i digitální verze GO HMP pro I. koncepční i II. detailní fázi GO.
Aktualizace popisu: k březnu 2008.

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - aktualizace 2011

Stav: Schválený dokument. Schválen Zastupitelstvem HMP (viz usnesení ZHMP číslo 12/71 ze dne 15.12.2011). Pozn.: Původní dokument byl schválen v roce 2005 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.28/16 ze dne 26. 5. 2005.
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Rámec zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy byl zpracován v roce 2004, a to v rozsahu, způsobu a formě stanovené ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a v rozsahu požadavků uvedených v ustanoveních § 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Aktualizaci Plánu rozvoje je třeba podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provádět v určité periodě tak, aby data zůstala aktuální a neztratila svou vypovídající schopnost. Aktualizace byla zadána zároveň s ohledem na žádosti o dotace z fondů EU, které jsou posuzovány z hlediska souladu investice s PRVKUK jak v rozsahu investice, tak v objemu finančních prostředků.

Popis, průběh zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro sousedící území. Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu - hl.m. Praze s výhledem do roku 2015. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy byly dokončeny v lednu 2011.

Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS a.s., Cihelná ul. 548/4, 118 01 Praha 1,
Ing. Hana Kulanová (kanalizace), tel. 251 170 245, e-mail: kulanovah@pvs.cz,
Ing. Julie Nováková (vodovody), tel. 251 170 246, e-mail: novakovaj@pvs.cz.

Dokumenty ke stažení v el. podobě:

Aktualizace popisu: k listopadu 2013

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - aktualizace 2007

Stav: Schválený dokument. Schválen Radou HMP (viz usnesení Rady HMP číslo 5030 ze dne 18.12.2007) a následně Zastupitelstvem hl.m. Prahy (viz usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/6 ze dne 24.1.2008). Pozn.: Původní dokument byl schválen v roce 2005 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.28/16 ze dne 26. 5. 2005.
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Rámec zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy byl zpracován v roce 2004, a to v rozsahu, způsobu a formě stanovené ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a v rozsahu požadavků uvedených v ustanoveních § 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Aktualizaci Plánu rozvoje je třeba podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provádět v určité periodě tak, aby data zůstala aktuální a neztratila svou vypovídající schopnost. Aktualizace byla zadána zároveň s ohledem na žádosti o dotace z fondů EU, které jsou posuzovány z hlediska souladu investice s PRVKUK jak v rozsahu investice, tak v objemu finančních prostředků.

Popis, průběh zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro sousedící území. Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu - hl.m. Praze s výhledem do roku 2015. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy byla dokončena v květnu 2007.

Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS a.s., Cihelná ul. 548/4, 118 01 Praha 1,
Ing. Hana Kulanová (kanalizace), tel. 251 170 245, e-mail: kulanovah@pvs.cz,
Ing. Julie Nováková (vodovody), tel. 251 170 246, e-mail: novakovaj@pvs.cz.

Aktualizace popisu: k březnu 2008.

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (2005)

Stav: Schválený dokument (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.28/16 ze dne 26. 5. 2005)
Objednatel: Ministerstvo zemědělství České republiky, Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Rámec zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hlavního města Prahy byl zpracován v rozsahu, způsobu a formě stanovené ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích“) a v rozsahu požadavků uvedených v ustanoveních § 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Při zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací byl dodržen Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro zpracování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje č.j.: 10534/2002-6000. Opatření a investiční akce navržené v programu jsou v souladu s českým právním řádem a povedou k zajištění splnění požadavků vyplývajících z ustanovení jak národní legislativy, tak legislativy EU.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro sousedící území. Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu - hl.m. Praze s výhledem do roku 2015.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hlavního města Prahy obsahuje:

 • Popisy vodovodu včetně vazeb na sousední kraje.
 • Popisy kanalizace včetně vazeb na sousední kraje.
 • Shromáždění podkladů o demografickém vývoji, výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod, zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování. Výchozím obdobím je aktuální stav vodovodů a kanalizací v roce 2002.
 • Návrh rekonstrukcí a dostavby vodovodů, úpraven vody, kanalizací, ÚČOV a KČOV, včetně stanovení potřebných investičních nákladů.
 • Databázi dle SW Ministerstva zemědělství ČR.

Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS a.s., Cihelná ul. 548/4, 118 01 Praha 1,
Ing. Hana Kulanová (kanalizace), tel. 251 170 245, e-mail: kulanovah@pvs.cz,
Ing. Julie Nováková (vodovody), tel. 251 170 246, e-mail: novakovaj@pvs.cz.

Aktualizace popisu: k listopadu 2006.
Pozn.: V roce 2007 a 2011 proběhly aktualizace dokumentu - viz níže.

 

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP)

Stav: Zpracovány a projednány (s ÚRM hl. m. Prahy a PVK, a.s.) jsou dokumenty koncepční fáze. Návazně probíhá příprava a projednání jednotlivých dokumentů detailní fáze projektu.

Popis, průběh zpracování: Generel zásobování vodou je dokument celoměstského významu, řeší koncepci zásobování vodou území hl. m. Prahy a je jedním z podpůrných dokumentů pro řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy a Územního plánu hl. m. Prahy. Celý projekt byl z časových a finančních důvodů rozdělen na dvě základní fáze, fázi koncepční a fázi detailní.
V rámci koncepční fáze byl v letech 2001 - 2003 zpracován Koncepční model distribučního systému a další návazné projekty. Cílem bylo:

 • Vytvoření hydraulického modelu - ustálený model hlavního distribučního modelu.
 • Stanovení současných a výhledových potřeb vody.
 • Posouzení hlavních zásobních řadů.
 • Posouzení čerpacích stanic.
 • Posouzení současných zdrojů pitné vody.
 • Posouzení stávajícího stavu při standardních i mimořádných provozních podmínkách.
 • Posouzení výhledového stavu při standardních i mimořádných provozních podmínkách.
 • Definice slabých míst systému a návrh opatření.


Postupně byly realizovány následující projekty:

11/2001 – Optimalizace tlakových pásem Vysočany, Hrdlořezy
Optimalizace hranic zásobních pásem s návrhem dostavby vodovodní sítě a měrných profilů.
5/2002 – Koncepční posouzení zásobování vodou Křeslic
Koncepční návrh dostavby vodovodní sítě obce s posílením tlaku z VDJ Jesenice II.
11/2002 – Optimalizace řadu DN 600 VDJ Havlín – VDJ Baně
Posouzení dopravy vody do oblasti Zbraslavi v širších souvislostech pražského distribučního systému a plánovaného odběru pro Mníšecký region. Optimalizace profilu vodovodního řadu.

V roce 2003 pokračovaly práce na koncepční fázi GZV. PVS a.s. zajistila zpracování Studie cílového řešení vybraných částí Koncepčního modelu, která řešila tří problémové okruhy:

 • Posouzení převedení úpravny vody Podolí do provozního stavu „studené rezervy“ a definování dopadů tohoto opatření do distribučního systému (termín 1/2003).
 • Převod Koncepčního modelu distribučního systému do kvaziustáleného modelu (termín 3/2003). 
 • Koncepční řešení přepásmování Starého Města a Nového Města ve vazbě na optimalizaci využití zásobních objemů vodojemů Karlov, Vinohrady – Korunní, Mazanka a Flóra a optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti (termín 6/2003).

Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze:

5 – 12/2005: Detailní fáze Generelu zásobování vodou - Studie optimalizace návrhových parametrů a postupu obnovy řadu DN 1200 VDJ Chodová – Kyjský uzel
Úkolem je posoudit a stanovit návrhové parametry obnovy nadřazeného distribučního řadu DN 1200 VDJ Chodová – Kyjský uzel.

5 – 12/2005: Detailní fáze Generelu zásobování vodou oblasti Starého Města a Nového Města
Úkolem projektu je posoudit jednotlivé varianty úpravy hranic zásobních pásem na území Starého a Nového Města a vybrat variantu, které by vedla k optimálnímu využívání zásobních objemů vodojemů Karlov, Vinohrady (Korunní), Flora a Mazanka bez požadavku na dostavbu nového vodojemu v oblasti Vinohrad a optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti. Zároveň je stanoven postup obnovy vodovodní sítě v oblasti Starého Města a Nového Města.

V roce 2006 byl zpracován Generel zásobování vodou Hlubočepy – Holyně,  detailní fáze (realizace 12/2005–12/2006). V roce 2007 proběhlo zpracování Generelu zásobování vodou jihovýchodní části Prahy, detailní fáze.

V roce 2009 se předpokládá realizace Detailní fáze Generelu zásobování vodou HMP – Podolí, Michle, Nusle, Krč, Bráník a Detailní fáze Generelu zásobování vodou HMP – Smíchov, v následujících letech budou postupně realizovány další projekty Detailní fáze

Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS, Ing. Julie Nováková, Cihelná 548/4, 118 01 Praha 1, tel. 251 170 246, e-mail: novakovaj@pvs.cz, dokumenty GZV: v tištěné i digitální verzi.
Aktualizace popisu: k březnu 2008.Další související dokumenty:

 

Plány oblastí povodí:

Tisk 6.12.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 313451 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru