ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory > Energetika > Územní energetická koncepce (ÚEK)

Akční plán k realizaci závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK) v letech 2007-10

Stav: Dokument schválen usnesením Rady HMP č. 623 ze dne 15.5. 2007.
Rámec zpracování: Zpracování dokumentu vyplývá z usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1504 ze dne 18.10. 2005. Akční plán je programovým dokumentem, který specifikuje, upřesňuje a rozpracovává cíle a závěry Územní energetické koncepce (ÚEK) pro stanovené čtyřleté období. Výchozími dokumenty pro vypracování Akčního plánu jsou kromě ÚEK HMP a navazující Studie spolehlivosti a strategické bezpečnosti v energetice zejména Strategický plán pro hl. m. Prahu a Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavní město Praha (PZKO HMP).
Zadavatel: Hl.m. Praha zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP.
Zpracovatel: ENVIROS, s.r.o., SEVEn, o.p.s.
Popis, průběh zpracování: Dokument specifikuje konkrétní kroky, které povedou k zajištění spolehlivého a hospodárného nakládání s palivy a energií v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj města ve střednědobém horizontu. Udržitelné trendy se vyznačují: snižováním energetické náročnosti a současně zlepšováním efektivnosti užití energie ve všech sektorech konečné spotřeby, změnami ve struktuře krytí poptávky po energii upřednostňující ušlechtilejší a emisemi méně zatěžující paliva a energie jak v transformačních procesech, tak i v konečném užití – při zohlednění ekonomické efektivnosti, růstem spolehlivosti a bezpečnosti energetických systémů a využíváním obnovitelných a druhotných zdrojů energie jakožto místních zdrojů (což přispívá ke zvýšení soběstačnosti a udržitelného vzorce rozvoje města).
Dokument k dispozici: v elektronické podobě na www stránkách hl.m. Prahy
Kontakt, podrobné informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OOP MHMP), oddělení energetických systémů.

Aktualizace popisu k: červen 2007

Tisk 1.6.2007 | Jiří Stach | Přečteno: 52415 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru