ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Archiv starších článků

Nové zvláště chráněné území v Praze - Praha vyhlásila Prameniště Blatovského potoka přírodní památkou

PP Prameniště Blatovského potoka, informační cedule

K dosavadním 88 zvláště chráněným přírodním územím v Praze přibude Prameniště Blatovského potoka v Klánovicích. Rozhodla o tom Rada hl. m. Prahy dne 18. 8. 2009, schválením nařízení o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Předmětem ochrany je biotop pramenné oblasti Blatovského potoka, který je  tvořen oligotrofní rašelinnou březinou s bohatými porosty rašeliníků, na něž je vázán výskyt vzácných druhů bezobratlých živočichů a hub.

 

Přírodní památka Prameniště Blatovského potoka leží v katastrálním území Klánovice, v těsné blízkosti přírodní rezervace Klánovický les, chráněné území má rozlohu přibližně 5 hektarů.
Jedná se o malou část lesního komplexu, kde se díky vysoké hladině spodní vody vytvořil ojedinělý mokřad s výskytem několika druhů rašeliníků. Cenný je především  mokřadní charakter lokality  s výskytem vzácných bezobratlých živočichů a hub, které zde vznikly díky  biotopu chudému na živiny. Okolní lesy zabraňují pronikání živin z okolních zemědělských krajin a tím pomáhají vytvářet kyselé prostředí.

orientační mapka okolí PP a odkaz do Atlasu ŽP:

PP Prameniště Blatovského potoka, orientační mapa okolí PP Prameniště Blatovského potoka - odkaz do Atlasu životního prostředí

Podloží tvoří vrstva hrubozrnných pískovců České křídové tabule, pod níž se nacházejí ordovické břidlice. Jedná se o minerálně chudé horniny, které daly vznik právě mělkým kyselým půdám. V důsledku malé mocnosti propustných pískovců uložených na nepropustných břidlicích zde podzemní voda dosahuje až k povrchu. Téměř celé území pokrývá lesní vegetace, pouze u pravostranného přítoku Blatovského potoka, který protéká územím,  se nacházejí  pozůstatky lučních společenstev.

Charakteristickým rysem společenstva jsou souvislé porosty několika druhů rašeliníků (Sphagnum spp.) Z ostatní flory se zde vyskytují ve středních Čechách již vzácné druhy, jako violka bahenní, smldník bahenní, kozlík dvoudomý, mochna nátržník a suchopýr úzkolistý.
Lokalita je významná výskytem vzácných druhů hmyzu, především pavouků, vázaných právě na rašeliniště. Pouze zde byli nalezeni vzácní slíďáci (Hygrolycosa rubrofasciata a Pirata uliginosus) a plachetnatky (Saaristoa abnormit). Na zrašelinělé pasece byl zaznamenán vzácný paslíďák (Oxyopes ramosus).a punčoškář zemní (Coelotes terrestris).
Široký je i přehled druhů střevlíků a dalších čeledí ( např. evropsky významný druh modrásek bahenní (Maculinea nausithous).

pohled na porost v přírodní památce prameniště Blatovského potoka

 

 

Blatovský potok 

Faktografie Blatovského potoka:

Délka toku: cca 2 km
Povodí: cca 6,5 km2
Blatovský potok má dva prameny jihozápadně od Klánovic. Jižně od Újezdu nad Lesy ústí zprava do Běchovického potoka. Protéká jezírkem Na Planinách a Klánovickým lesem, katastry Horní Počernice (západní pramen), Klánovice a Běchovice.

 


Nařízení, kterým se PP Prameniště Blatovského potoka vyhlašuje, nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.


související informace:

 

 

 


 

Tisk 18.9.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 46157 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru