B3. Příroda, krajina, zeleňObr B3.1 : Úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků

Zdroj: ČÚZK

Poznámka: * Ostatní plochy zahrnují i staveniště

Bilance ploch

Bilance ploch podle evidence ČÚZK pro Prahu v roce 2011 dokumentuje poprvé po roce 1990 pokles celkové výměry zastavěných ploch (o 8 ha oproti roku 2010, jejich podíl činil na konci roku 2011 cca 10,1 % z celkové rozlohy města, od r. 1990 však nárůst celkem o 762 ha), zároveň je však evidován další nárůst výměry tzv. ostatních ploch, a to o 88 ha oproti roku 2010, který jde na úkor zemědělské půdy (u této meziroční pokles výměry o 93 ha).

Tab. B3.1 : Úhrnné hodnoty druhů pozemků [ha]

Rok Zemědělská půda* Lesní půda Vodní plochy Zastavěné plochy Ostatní plochy** Celkem
1990 21 495 4 858 1 073 4 267 17 921 49 614
2010 20 343 5 089 1 074 5 037 18 070 49 613
2011 20 250 5 099 1 076 5 029 18 158 49 613

Zdroj: ČÚZK

Pozn.: *Zemědělská půda zahrnuje ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. ** Ostatní plochy zahrnují i staveniště.

Obr B3.2 : Podíl ZPF v katastrálních územích hl. m. Prahy

Zdroj: ÚRM

Obr B3.3 : Podíl lesních ploch v katastrálních územích hl. m. Prahy

Zdroj: ÚRM

Obr B3.4 : Velikost KES (koeficientu ekologické stability) v katastrálních územích hl. m. Prahy

Zdroj: ÚRM


Udržitelné využívání území

Hlavní město Praha za dvacet let výrazně změnilo charakter vlivem svého rozvoje, a to zejména díky restrukturalizaci ploch uvnitř města a ústupu průmyslu dále k okrajům města. Nastal posun od růstu kvantity (novou výstavbou zabírané plochy) k růstu intenzity a kvality využití (zvýšený podíl regenerace již zastavěného území) stávajících objektů a pozemků. Změna ve struktuře ploch nastává jak na okrajích města, tak zejména na plochách málo využitých uvnitř urbanizované části.


Využití brownfields (nevyužívané zdevastované plochy a objekty)

Platný Územní plán hl. m. Prahy specifikuje předpokládané nové funkční využití ploch, které ztratily svou původní funkci a čekají na nové využití. Větší část těchto objektů patří k původnímu věnci průmyslových objektů okolo centra a obytných částí Prahy.

V posledních dvaceti letech došlo na území Prahy k novému využití brownfields zejména na Smíchově, Radlicích a Jinonicích v Praze 5, kde vznikají nové stavby k bydlení i poskytování služeb. Další oblastí je komplex staveb v okolí Holešovic, Libně a revitalizace Rohanského ostrova, případně oblasti Manin (projekty jako Lighthouse apod.). Pozadu nezůstaly průmyslové plochy v Karlíně a jejich konverze na administrativní objekty, kde proběhly i některé drobnější přestavby v souvislosti s odstraňováním popovodňových škod v Karlíně, Libni a Holešovicích.

Podíl dosud realizované transformace brownfields se zvyšuje, ale pohybuje se zatím jen kolem 3 % z celkových ploch určených k novému využití. Z celkových nově aktualizovaných 157 brownfields na ploše 1550 ha v Praze je však většina významných ploch již předmětem zájmu investorů a developerů a projekty na jejich využití se připravují.Ochrana přírody a krajiny

Na území Prahy se nachází poměrně velké množství cenných přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona na různém stupni ochrany a jejichž managementu a údržbě se město intenzivně věnuje. Na území města byla k 31. 12. 2011 zajištěna legislativní ochrana 90 maloplošných zvláště chráněných území (v tom 8 národních přírodních památek, 67 přírodních památek a 15 přírodních rezervací). Jde o široké spektrum území od geologických a paleontologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní, o celkové rozloze více než 2 200 ha (cca 4,4 % z celkové rozlohy města). V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládními nařízeními schváleno na území města celkem 12 evropsky významných lokalit. Dále bylo zřízeno 12 přírodních parků (dvanáctý přírodní park Smetanka od ledna 2010). Současně bylo registrováno 27 významných krajinných prvků (v roce 2011 beze změny) a 197 stromů požívalo ochranu jakožto stromy památné (v průběhu roku 2011 přibyl 1 nově vyhlášený památný strom).

Pražská příroda je z velké části negativně zasažena antropogenními vlivy (znečištěním ovzduší, hlukovou zátěží, nadměrnou návštěvností cenných přírodních lokalit aj.). Za účelem sledování dopadu těchto faktorů zajišťuje hl. m. Praha již od roku 1984 bioindikační monitoring životního prostředí pomocí inventarizace vybraných skupin rostlin a živočichů (v pětiletém cyklu pro 5 vybraných území, v roce 2011 v oblasti soutoku Berounky s Vltavou). Orgány ochrany přírody a krajiny zajišťují potřebnou ochranu vyplývající ze zákona, nezbytná je však také péče o jednotlivé lokality. Hl. m. Praha zajišťuje tuto péči v 76 maloplošných ZCHÚ (PP, PR) na území Prahy, a to v souladu s plány péče o jednotlivá ZCHÚ. U ostatních ZCHÚ na území města zajišťuje péči a údržbu Správa CHKO Český kras.

Obr B3.5 : Přírodní parky, maloplošná zvláště chráněná území a evropsky významné lokality na území hl.m. Prahy, 2011

Zdroj: OŽP MHMP


Obr B3.6 : Parky celopražského významu v hl.m. Praze, 2011

Zdroj: RVP MHMP

Městská zeleň


Parky a stromořadí

Péče o zeleň v hl.m. Praze, tedy i o parky a zahrady, probíhala v roce 2011 podle Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze schválené v roce 2010, která dělí zeleň na plochy celopražského významu (dříve I. kategorie), místního významu a plochy ostatní.

Celková výměra zahrad a parků patřící do skupiny ploch celopražského významu (ve správě Odboru ochrany prostředí MHMP) činila cca 229 ha, další plochy parků a zahrad v majetku města byly ve správě městských částí (plochy místního významu).

Ve správě OOP MHMP byly v roce 2011 zahrady a parky celopražského významu Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, park na vrchu Vítkově, Hradčanské náměstí, Vrtbovská zahrada a parková část Obory Hvězda. V roce 2011 pokračoval Odbor ochrany prostředí MHMP v rámci samosprávných činností kromě pravidelné údržby i v nezbytné obnově parků a zajišťoval rozvojové projekty zeleně.


Obnova stromořadí celopražského významu

V roce 2011 bylo v rámci projektu systematické obnovy uličních stromořadí celopražského významu v hl. m. Praze vysazeno 87 stromů a pokáceno 25. Projekty rekonstrukcí a obnovy probíhaly v lokalitách Kotlaska a náměstí Dr. Václava Holého v Praze 8, v Horňátecké ulici v Praze 8 a v ulici U vodárny v Praze 3. Celkově bylo v roce 2011 vynaloženo cca 1,9 mil. Kč na obnovu stromořadí celopražského významu a cca 3,5 mil. Kč na jejich údržbu.

Obr B3.7 : Rekonstruované stromořadí v lokalitě
Kotlaska - nám. Dr. V. Holého v Praze 8

Zdroj: RVP MHMP

Obr B3.8 : Stromořadí v ulici U Vodárny v Praze 3 po
celkové obnově

Zdroj: RVP MHMPLesy

Obr B3.9: Lesní plochy na území hl. m. Prahy, 2011

Zdroj: ÚRM, MHMP

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí. V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně. Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. V současné době lesní porosty zaujímají přibližně 10 % z celkové rozlohy města - výměra k 31. 12. 2011 činila 5099 ha, z toho lesní pozemky v majetku obce představovaly téměř 2700 ha.

Mezi největší a nejčastěji navštěvované lesní komplexy patří Klánovický les, Kunraticko - Michelský les, Divoká Šárka - Nebušice, Modřanská rokle, Chuchelský háj, Xaverovský háj, Ďáblický háj a Obora Hvězda. Turisticky i z přírodovědného hlediska jsou zajímavé a cenné i další lokality.


Péče o lesy v majetku hl. m. Prahy

Hlavní město Praha zajišťovalo v roce 2011 údržbu a péči o lesní pozemky v majetku obce prostřednictvím odboru ochrany prostředí. Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským plánem, který se zpracovává vždy na desetileté období. V lednu 2004 začal platit LHP na období 2004-2013. Lesní majetek hl. m. Prahy prošel certifikací systémem PEFC (Pan European Forest Certification Council) a následně i systémem FSC® (Forest Stewardship Council®). V r. 1994 schválilo Zastupitelstvo HMP záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. K 31. 12. 2011 bylo vykoupeno do majetku města přes 215 ha lesa. Zároveň probíhá zalesňování původně zemědělských pozemků (v roce 2011 na cca 7,3 ha, Dolní Počernice - les Nad Rybníkem, Vidoule /k.ú. Jinonice/, Běchovice – lesopark Vinice III. etapa, les pod Cihelnou II. část).


Obr B3.10 : Nově zalesněné plochy, 2002-2011

Zdroj: RVP MHMP

FINANČNÍ NÁKLADY NA PÉČI O LESY V MAJETKU HL.M. PRAHY

Průměrné náklady na údržbu: 15 tis. Kč/ha/rok (v cenové úrovni roku 2007); údržba a opravy rekreačních prvků: více než 2,5 mil. Kč/rok; úklid lesa od běžných odpadků a likvidace černých skládek: více než 4,5 mil. Kč/rok.