ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Pod školou

Foto: J Vávra 

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Hlubočepy (Praha 5)

Rozloha: 2,46 ha

Pod školou tabule mapa  Pod školou tabule letec. snímek

Informace o území jsou v přípravě

Důvod ochrany: Skalní profil ve vápencích spodního a středního devonu, jedno z klasických nalezišť zkamenělin od Barrandových dob.

Geologický profil vznikl těžbou v lomu. Předmětem těžby byly šedé, kalové vápence chotečské a břidlice dalejsko-třebotovského souvrství. Ty poskytly sběratelům v průběhu těžby velké množství zkamenělin: schránky mlžů, hlavonožců, trilobitů a dalších.

Květena je zde reprezentována druhy typickými pro krasové suťové svahy (horní okraj, severní a jižní pozvolné svahy vně lomu) a dále druhy expandujícími do nového biotopu opuštěného vápencového lomu. Mezi původní dřeviny lze počítat jeřáb břek, javor babyka a dřín jarní. V bylinných společenstvech je zastoupen kokořík vonný, trýzel škardolistý, kostřava walliská, vzácněji třemdava bílá. V úpatních sutích byla zjištěna populace ještěrky obecné a ojediněle i výskyt zmije obecné.

Dno lomu a jeho bezprostřední okolí bylo původně ovocným sadem. Při těžbě a následných úpravách byl terén zavezen sutí, zbytky živice, betonu apod.

Skalní sesuvy větších či menších desek jsou pro tento lom typické. Je to způsobeno střídáním vápencových desek s tenkými plochami břidlic, které se snadno rozpadají a vytvářejí tak kluzkou plochu. Vystupovat na stěnu lomu je proto krajně NEBEZPEČNÉ !

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně!

 Pod školou tabule bělozářka větvitá (Foto: Vávra)

Pod školou tabule Kostřava waliská

 Pod školou tabule Vlnice chlupatá (foto: Vávra)
 Bělozářka větvitá
(Anthericum ramosum)
Kostřava waliská
(Festuca valesiaca)
 Vlnice chlupatá
(Oxytropis pilosa)

Foto: J. Vávra

 

 

Tisk 3.11.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 14309 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru