ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Kalvárie v Motole

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 4/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Motol (Praha 5)

Rozloha: 3,26 ha

Kalvárie letec. snímek_04

Důvod ochrany: Význačný geologický a krajinný prvek se společenstvem teplomilné skalní stepi.

Chráněné území je tvořeno dvěma částmi, svahy levé části údolí Motolského potoka a skalním sukem na druhé straně tohoto údolí (ve směru toku) Geologické podloží tu tvoří především diabasy. V místě výchozu diabasu tvoří poměrně mělké údolí Motolského potoka menší soutěsku, které dominuje skalní útvar - vlastní Kalvárie. Na levé straně obnažila částečně sklaní podloží těžba kamene a zářez plzeňské ulice. Geologické podloží tvoří i liteňské břidlice siluru, kde v době odkryvů docházelo k významným nálezům zkamenělin.

Ve východní části ZCHÚ, na skalním ostrohu Kalvárie, je porost pěchavy vápnomilné Sesleria albicans s výskytem vzácného reliktu česneku tuhého Allium strictum, dále chrpy chlumní Cyanus triumfettii a koniklece lučního Pulsatilla pratensis. Po okrajích jsou menší zalesněné plochy se zbytky hájové vegetace. Na protější, západní části ZCHÚ se svahy s jižní expozicí jsou útržky kavylových stepí. Celek představuje refugium drobné fauny bezobratlých. Z plžů tu je pontický prvek páskovka žíhaná Cepaea vindobonensis, z reliktních stepních brouků střevlíčci Olistophus sturmii a Harpalus vernalis. Bezkřídlý nosateček Acalles comutatus dokazuje, že malá svahová plocha přirozeného listnatého lesa ve východní části CHÚ je zbytkem lesního porostu, který se v této oblasti udržel několik set let. Z obratlovců se objevuje ještěrka obecná, hojný je drozd zpěvný, budníček menší i mlynařík dlouhoocasý.

Chráněné území sloužilo v minulosti jako pastvina. Po ukončení této činnosti v padesátých letech našeho století docházelo k pozvolnému zarůstání území. Okrajové části ZCHÚ jsou osázeny druhově nevhodnými dřevinami, akátem a borovicí černou.

V území postupně probíhají zásahy, které vedou ke stabilizaci a ochraně zejména společenstev skalních stepí s cílem je v budoucnu částečně rozšiřovat.

Prosíme, choďte pouze po stávajících cestách a pěšinách. Držte své psi na vodítkách.

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně !

Kalvárie tabule  Kalvárie tabule pěchava vápnomilná Klavárie tabule budníček menší
Bazaltový skalní výchoz Pěchava vápnomilná (Sesleria albicans )
foto J. Vávra
Budníček menší (Phylloscopus collybita) převzato z Atlasu hnízdního rozšíření ptactva Prahy, ilustrace J. Hošek

 

 

 


 

 

Tisk 9.7.2004 | | Přečteno: 14999 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru