ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní rezervace

PR Homolka

Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 1/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Velká Chuchle (Praha 5)

Rozloha: 13,4 ha

Plán péče schválen: 29.5.2000

Homolka tabule mapa Homolka tabule letec. snímek_06

Přírodní rezervace Homolka je jedním z nejvýznamnějších geologických odkryvů na území našeho státu. Nachází se tu typická lokalita přídolského souvrství siluru, které bylo vzato za základ pro světové dělení nejvyšší části silurského útvaru a které se nazývá podle zdejší lokality přídolí, a je tu mezinárodní stratotyp hranice mezi devonskými stupni lochkov a prag. Je zde také několik celosvětově klasických nalezišť zkamenělin. Zdejší profily studoval již Joachim Barrande a jeho současníci.

V lomech se dříve těžil vápenec na výrobu vápna, na stavební kámen, štěrk a štět a vyráběla se z něj i proslulá tzv. černá mozaika na pražské chodníky. V západním sousedství Homolky byly těženy dolomitizované vápence hornickým způsobem systémem štol.

Jihovýchodní svahy vrchu Homolky hostí velice cenná vápnomilná a xerotermní (sucho a horko snášející) společenstva tzv. skalní a travní stepi. Sucho a výkyvy teplot spolu s pastvou omezovaly přirozený růst dřevin, a tak vegetace složená z bylin a trav připomíná stepi z teplých a suchých částí Země. Po ukončení pastvy začaly zdejší svahy postupně zarůstat křovinami a v 90. letech již hrozilo, že jejich souvislé porosty nahradí cenná bylinná společenstva. Proto jsou nyní náletové křoviny z nejcennějších ploch pravidelně odstraňovány a  druhové bohatosti vegetace prospívá i každoroční krátkodobé vypásání stádem ovcí a koz.

Na svazích Homolky lze také sledovat význam orientace svahů pro utváření rostlinných společenstev. Na jižním teplém svahu roste na vápencové drolině společenstvo devaterníčku šedého a ostřice nízké, na skalních teráskách a ve spárách společenstvo seselu sivého a kostřavy sivé a na severním svahu s hlubší půdou je společenstvo hlaváče žlutavého a válečky prapořité.

V přírodní rezervaci je i hodnotná fauna teplomilných bezobratlých, zejména z řad brouků, motýlů, pavouků a plžů.

Území je pravidelně udržováno včetně každoroční řízené pastvy stáda ovcí a koz.

Vegetace Homolky je velmi citlivá na zvýšený sešlap a poškozování zemního povrchu, zvláště ve vrcholových partiích a na příkrých svazích, které jsou pak navíc ohrožené erozí. Proto prosíme, choďte zde jen po stávajících pěšinkách a nevjíždějte sem na koních ani na kolech.

 Homolka tabule len rakouský  Homolka tabule oman mečolistý  Homolka tabule vičenec ligrus setý
 Len rakouský (Linum austriacum)  Oman mečolistý (Inula ensifolia)  Vičenec ligrus setý (Onobrychis
viciaefolia subsp. sativa (Lam.)
Thell
)

foto: Hana Klonfarová

 

Tisk 18.8.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 15491 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru